Розширений зміст

Розширений зміст

Розширений зміст
Inhaltsverzeichnis

Короткий зміст        3
Inhaltsübersicht        3

Розширений зміст        4
Inhaltsverzeichnis        4

Передмова        15

1. Вступна частина.  Сучасна проблематика юридичної освіти
в Україні        18

1.1.Відсутність єдиних стандартів        18

1.2.Недосконалість навчальних планів        21

1.3.Недостатність практичної складової        24

1.4.Потреба  у висококваліфікованих викладацьких кадрах        26

1.5.Недостатня орієнтація  на європейське законодавство та практику        28

1.6.Використання застарілих (радянських) конструкції та теорій в якості доктринального підґрунтя        29

1.7.Потреба у збільшенні кількості студентів  та викладачів,
які володіли б європейськими  мовами        30

1.8. Потреба в оновленні способів викладення інформації на сторінках навчальної літератури        31

1.9. "Перевантаження"  навчальними закладами юридичного профілю        34

1.10. Потреба у покращенні  процедури оцінювання якості знань студентів  та випускників        35

2. Проміжні підсумки        37

3. Практичні матеріали,  що можуть бути використаними 
для реформування юридичної освіти в Україні        39

3.1. Нормативні акти        39

3.1.1. Огляд конституційного права,  законодавства про вищу школу
у ФРН        39

3.1.2. Юридична освіта та іспити у ФРН        39

3.1.2.1. Положення  про підготовку та іспити юристів (ППІЮ)        40

Частина перша        41

Загальні положення        41

§ 1 Єдність навчання, назви іспитів        41

§ 2 Зміст іспитів        41

§ 3 Незалежність екзаменаторів        41

§ 4 Окремі оцінки, підсумкові оцінки і загальні оцінки іспитів        41

Частина друга        42

Загальні правила державних іспитів        42

§ 5 Форма іспитів        42

§ 6 Екзаменаційна служба землі        42

§ 7 Екзаменаційні комісії        42

§ 8 Виключення з участі        43

§ 9 Зняття і пропуск        44

§ 10 Неможливість, неприйнятність        44

§ 11 Обман, залишення на іспиті спеціального приміщення,  спроба впливу        45

§ 12 Порушення в процесі іспиту        46

§ 13 Вирівнювання шансів        47

§ 14 Процедура додаткової перевірки        47

§ 15 Повторення іспиту для поліпшення оцінки        48

Частина третя

Перший юридичний іспит        49

§ 16 Зміст, мета і значення іспиту        49

§ 17 Загальна оцінка іспиту, свідоцтво і найменування (титул)        49

Розділ 1

Перший юридичний державний іспит        50

§ 18 Області іспитів        50

§ 19 Екзаменаційна комісія        53

§ 20 Місце іспиту та Місцевий керівник іспиту        53

§ 21 Екзаменатор        54

§ 22 Університетське навчання        55

§ 23 Регулярне навчання        55

§ 24 Контрольні роботи        56

§ 25 Практичні періоди навчання        56

§ 26 Час проведення іспиту; строк повідомлення про участь        57

§ 27 Допуск до письмової частини іспиту        58

§ 28 Письмовий іспит        58

§ 29 Правові наслідки неможливості        59

§ 30 Оцінка робіт на іспитах        60

§ 31 Результат письмового іспиту;
Допуск до усної частини іспиту        60

§ 32 Усний іспит        61

§ 33 Оцінка усного іспиту        62

§ 34 Загальна оцінка іспиту        62

§ 35 Свідоцтво про іспит        62

§ 36 Повторення іспиту        62

§ 37 Вільна спроба        63

Розділ 2

Юридичний університетський іспит        65

§ 38 Загальні положення        65

§ 39 Ключові сфери        65

§ 40 Екзаменаційні результати; повторення        66

§ 41 Вільна спроба і підвищення оцінки        66

§ 42 Свідоцтво про іспит        66

§ 43 Визнання іноземних іспитів        67

Частина четверта

Підготовча служба        67

§ 44 Мета підготовчої служби        67

§ 45 Керівництво підготовчою службою        67

§ 46 Включення в підготовчій служби        68

§ 47 Права і обов'язки стажерів-юристів        69

§ 48 Тривалість і розподіл підготовчої служби        69

§ 49 Обовязкове стажування / практика за вибором        72

§ 50 Робочі групи, вступні курси та інші освітні курси        73

§ 51 Стажери-юристи у якості гостя        74

§ 52 Начальник по службі, прямий начальник        74

§ 53 Відпустка. Визнання періодів відпустки та відсутності
на роботі через хворобу на підготовчій служби        74

§ 54 Свідоцтва про стажування / практику        75

§ 55 Звільнення        76

§ 56 Закінчення підготовчої служби        77

Частина п'ята

Другий юридичний державний іспит        77

§ 57 Мета і значення іспиту        77

§ 58 Сфери  іспитів        77

§ 59 Екзаменаційна комісія        81

§ 60 Екзаменатор        81

§ 61 Допуск до письмової частини іспиту        82

§ 62 Письмовий іспит        82

§ 63 Правові наслідки неможливості        83

§ 64 Оцінка роботи на іспиті;        84

§ 65 Усний іспит        85

§ 66 Оцінка усного іспиту        85

§ 67 Загальна оцінка іспиту        86

§ 68 Атестат іспиту        86

§ 69 Установлення номера у списку        86

§ 70 Повторення іспиту;
Повторення іспиту для поліпшення оцінки        87

§ 71 Доповняльна підготовча служба        88

Частина шоста

Перехідні та прикінцеві положення        88

§ 72 Перехідні положення        88

§ 73 Набрання чинності        89

3.1.2.2. Порядок навчання та іспитів Університету імені Людвіга Максиміліана в Мюнхені для програми юридичних наук із завершенням шляхом складання Першого юридичного іспиту (2012)  від 28 вересня 2012 року        89

§ 1 Сфера чинності, програма навчання        90

Розділ 1: Програма навчання з правознавства

§ 2 Цілі навчання        90

§ 3 Нормативний термін навчання        90

§ 4 Початок навчання        91

§ 5 Зміст навчання і галузі перевірки здобутих знань        91

§ 6 Структура програми навчання        92

§ 7 Програма навчання        93

§ 8 Регулярне навчання        93

§ 9 Навчальні заходи, форми викладу матеріалу        94

§ 10 Докази успішності, давність свідоцтв        95

§ 11 Практичні періоди навчання        96

§ 12 Студентська консультація        96

§ 13 Визнання компетенцій        97

§ 14 Допоміжні засоби; обман, порушення порядку;
недійсність іспиту        99

§ 15 Порушення в процесі іспитів        101

§ 16 Усунення несправедливих переваг (пільги)        101

Розділ 2: Докази успішності та іспити за програмою навчання

1 Частина: Перший юридичний державний іспит        102

§ 17 Державна частина Першого юридичного іспиту        102

2 Частина: Докази успішності та університетські іспити        102

1. Глава: Базова спеціальність і основний семінар        102

§ 18 Базова спеціальність        102

§ 19 Основний семінар        103

2 Глава: Спільні правила для базових курсів 
і вправ для просунутих        103

§ 20 Відповідальність, оцінка контрольних робіт        103

3 Глава: Базові курси        103

§ 21 Галузі права, тривалість        103

§ 22 Допуск        104

§ 23 Докази успішності. Свідоцтво про закінчення базового курсу        104

4 Глава: Вправи для студентів старших курсів / просунутих  (§ 24
абз. 1 реч. 1 Положення про підготовку та іспити юристів)        105

§ 24 Галузі права, допуск        105

§ 25 Вимоги, свідоцтво про підготовку / вправи        105

5 Глава: Доказ успішності у навчальному заході з іноземною мовою
з правознавства або в мовному курсі зі звязком  з правовою
наукою (§ 24 абз. 2 Положення про підготовку  та іспити юристів)        106

§ 26 Вимоги і провадження        106

6 Глава: Проміжний іспит        107

§ 27 Сфера, цілі і компоненти проміжного іспиту        107

§ 28 Час участі в іспиті        107

§ 29 Допуск        108

§ 30 Проміжний іспит, реєстрація на часткові іспити        109

§ 31 Екзаменаційна комісія з проміжних іспитів        109

§ 32 Екзаменатори        110

§ 33 Оцінювання результатів іспиту        110

§ 34 Складення чи нескладення іспиту,  свідоцтво про проміжний іспит        111

§ 35 Повторення        112

7 Глава: Навчання в ключових сферах        112

§ 36 Допуск до навчання в ключових сферах 
і вибір ключових сфер        112

§ 37 Обмеження вибору предметів        113

3 Частина: Юридичний університетський іспит        113

§ 38 Мета Юридичного університетського іспиту        113

§ 39 Контрольні завдання  Юридичного університетського іспиту        114

§ 40 Іспит, що супроводжує навчання        114

§ 41 Іспит по закінченні навчання        116

§ 42 Університетська екзаменаційна комісія        117

§ 43 Екзаменатори        118

§ 44 Відмова        118

§ 45 Оцінювання результатів часткових іспитів        118

§ 46 Повторне складання іспитів        119

§ 47 Час іспиту        120

§ 48 Формування загальної оцінки        120

§ 49 Повідомлення про результати іспитів        121

§ 50 Вільна спроба і підвищення оцінки        121

§ 51 Ознайомлення з документами іспиту        122

§ 52 Набуття чинності і перехідні положення        122

Додаток згідно з § 7: Навчальний план        123

3.1.2.3. Допоміжні засоби  для Першого юридичного
державного іспиту (оголошення про дозволені допоміжні засоби)        133

3.1.2.4. Допоміжні засоби для Другого юридичного державного іспиту

(оголошення про дозволені допоміжні засоби)

Консолідована редакція з 1 лютого 2013 року:        135

3.2. Манн, Томас. Витяг з підручника  "Введення у юридичну техніку:   письмові контрольні роботи ("клаузури") семестрові та семінарські роботи дисертації",  вид. 5-те, Мюнхен, 2015.        140

Частина 3. Вказівки до виконання письмових контрольних робіт
("клаузур") і курсових робіт        140

Розділ 3.  Вказівки до виконання письмових контрольних робіт
("клаузур")  і домашніх завдань (робіт)        140

§ 5. Приклад завдання: рішення з конкретної справи  відповідно
до існуючих правових норм        142

§ 6. Техніка клаузур (самостійних контрольних робіт)        143

I. Основні етапи        144

II. Правильне і повне висвітлення фактів        145

1. Аналіз сукупності фактів (обставин справи)        149

2. Врахування інтересів сторін спору        151

3. Нотатки/нагадування        155

4. Часовий розклад (графік використання часу)        158

5. Установлення юридичних поглядів/думок        160

6. Щодо достовірності наведених у справі фактів        162

7. Збір фактів справи як "складання мозаїки"        168

III. Правильне розуміння питання, що стоїть  у завданні/випадку        178

1. Конкретні питання випадку        180

2. Тлумачення завдань за необхідності        182

3. Зміни в завданнях        184

4. Конкретні аспекти відповідної сфери регулювання        185

а) цивільно-правова письмова контрольна робота        185

б) Іспит з публічного права        186

в) Кримінальне право        192

IV. Розгляд усіх відповідних правових питань        192

1. Пошук/встановлення норм  і їхній збір та поєднання в схемі        194

2. Структура відповіді        196

а) Розвязок спору на основі структури претензії        196

аа) Так званий конструктивний метод        197

бб) Відносини спеціального і загального, виняткові  положення        198

вв) Логічні відносини пріоритету        199

б) Особливості публічно-правових письмових контрольних робіт        200

в) Суворе обґрунтування        203

В. Експертний стиль        203

1. Відмінності між експертним стилем (підходом)  та стилем вироку        203

2. Роз'яснення питання,  що стоїть у завданні як відправна точка рішення        205

3. Визначення і виокремлення  відповідних ознак (елементів)
норми права        205

4. Субсумція        207

5. Формулювання підсумкового висновку        208

6. Щодо необхідної ретельності при використанні  стилю експертного висновку        208

VI. Прийнятне застосування законів        209

1. Переконливе тлумачення закону        210

а) використання всіх елементів тлумачення        212

аа) Граматична інтерпретація        212

бб) Систематичне тлумачення        217

вв) Історична інтерпретація        219

гг) Телеологічне тлумачення        223

дд) Подальші підформи        225

ее) Доповняльне врахування типів норм        227

б) Прості правила для впорядкування елементів тлумачення        228

2. Правильна субсумція        232

а) Сукупні і альтернативні ознаки елементи юридичного складу        233

б) Негативні та додаткові елементи/ознаки юридичного складу        234

в) Основні вимоги        235

d) Субсумція і невизначені юридичні терміни        237

аа) Типізація і специфікація за допомогою судової практики        239

бб) Щодо включення оцінок        241

вв) Зважування цінностей і балансування інтересів        246

(1) Ранг цінності        248

(2) Величина і ширина вмісту (тієї чи тієї) цінності        249

(3) Близькість та інтенсивність цінностей        250

3. Юридичний склад і сторона правових наслідків (розсуд)        252

4. Щодо закриття прогалини у регулюванні        256

а) аналогія        257

аа) Передумови аналогії        257

bb) Аналогія права і аналогія закону        259

вв) Межі аналогії        260

б) Аргумент від протилежного  (Argumentum e contrario)        262

в) Аргумент "тим більше"  (Argumentum a fortiori)        263

d) Аргумент до більшого від меншого"  ( Argumentum a maiore ad minus)        263

е) Аргумент  до меншого від більшого  (Argumentum a minore ad maius)        264

5. Конкуренція норм        265

а) Посилання до правових підстав та правових наслідків        266

б) Статичні і динамічні посилання        267

в) Юридичні фікції        269

d) Однакові терміни закону        269

е) Кумулятивна конкуренція        271

е) Субсидіарність та спеціальність        271

г) тлумачення у відповідності до Конституції  ("конституційно-конформне тлумачення")        272

3.3. Юридичний переклад        276

3.3.1. Стандарти  якості  юридичного  перекладу  у ФРН та в Україні        276

3.3.2. Засвідчення офіційного документа,  перекладеного
з української мови на німецьку        280

3.3.3. Вказівки та інструкції  для виконання перекладу документів        283

1. Сфера застосування        283

2. Заголовок        283

3. Оригінал  /  копія        283

4. Повнота і точність (дивись також пункт 21)        284

5. Свідоцтва (сертифікати) та дипломи        284

6. Форматування тексту і вигляд шрифту        285

7. Особливості        285

8. Письмові носії і засоби запису        285

9. Зшивання листів        286

10. Зауваження  /  примітки        286

11. Найменування державних і судових органів        286

12. Гербові марки, відбитки службових печаток і штемпелі        286

13. Відмітки про засвідчення (автентифікацію)        287

14. Інформація про адресу        287

15. Дати і числа        287

16. Скорочення        287

17. Орфографічні помилки        287

18. Особисті імена        287

19. Назви місць і держав        289

20. Офіційні багатомовні документи цивільного стану        289

21. Формула засвідчення        290

22. Заборони і підстави виключення        290

4. Стратегії, концепції        291

4.I. Реформа        291

1. Європейське право і приклади з права  деяких провідних держав-членів ЄС        291

2. Практична орієнтація на методику розв'язання  конкретних
правових спорів        291

3. Нова навчальна література        292

4. Переклад основоположних робіт з Європи        294

5. Покращена система перевірки        294

6. Зміни в порядку призначення        296

7. Збільшення обсягу викладання іноземних мов        296

8. Навчання юридичному перекладу        296

9. Ризики        298

4.2. Стратегія реформування вищої освіти  в Україні
до 2020 року (проект)        299

4.3. Результати  першого та другого юридичних іспитів в Баварії        299

I. Перший державний юридичний іспит        300

1. Вступ        300

2. Кількість учасників        301

3. Тривалість навчання        301

4. Результати        302

а) Частка нескладених іспитів:        302

б) Учасники іспитів,  що роблять "вільну спробу",
і далі демонструють успіхи        303

в) Співвідношення рівня оцінок Державного іспиту  з обов'язкових
предметів  і Університетського юридичного іспиту        304

d) статистика екзаменаційного року 2014  (ПДЮІ 2013/2 і ПДЮІ 2014/1)        305

Deutscher Teil 
Inhaltsverzeichnis        306

Vorwort        308

1. Einführung :  Der heutige Zustand der juristischen Ausbildung 
in der Ukraine        310

1.1. Der juristischen Ausbildung in der Ukraine  fehlen einheitliche
Standards        310

1.2. Die ukrainische juristische Ausbildung erfolgt aufgrund  mangelhafter Lehrpläne, die zur Überlastung der Lehrstühle führen        314

1.3. Die juristische Ausbildung in der Ukraine  ist nicht an den Anforderungen der praktischen Arbeit  der künftigen Juristen ausgerichtet        317

1.4. Die ukrainische Juristenausbildung benötigt  hochqualifiziertes Lehrpersonal        319

1.5. Die ukrainische juristische Ausbildung  ist nicht ausreichend an
der europäischen  Rechtsetzung und Praxis ausgerichtet        321

1.6. Die ukrainische juristische Ausbildung  verwendet häufig veraltete (sowjetische)  Grundlagen in Theorie und Terminologie        322

1.7. Die ukrainische juristische Ausbildung  braucht mehr Studierende
und Dozent / inn / en,  die Fremdsprachen beherrschen        323

1.8. Die ukrainische juristische Ausbildung  benötigt eine Veränderung
der Präsentation  von Information in den Lehrbüchern        325

1.9. Die ukrainische juristische Ausbildung  bedarf einer Entlastung der Ausbildungseinrichtungen        328

1.10. Die ukrainische juristische Ausbildung  bedarf einer Verbesserung
der Beurteilung des Wissens  der Studierenden (Absolvent / inn / en)        329

2. Zwischengedanken und Ausblicke        330

3. Praktische Materialien        332

4. Strategien, Konzepte        332

4.1. Ausblicke auf eine Reform        333

4.1.1. Europäisches Recht und Beispiele aus dem Recht einiger  bedeutender Mitgliedstaaten        333

4.1.2. Praxisorientierung durch Falllösungsmethode        333

4.1.3. Neue Ausbildungsliteratur        334

4.1.4. Übersetzung grundlegender Werke aus Europa        336

4.1.5. Verbessertes Prüfungssystem        336

4.1.6. Änderungen im Berufungsverfahren        337

4.1.7. Verstärkter Fremdsprachenunterricht        337

4.1.8. Ausbildung in Rechtsübersetzung        338

4.1.9. Die Risiken        340

4.2. Strategie zur Reform der universitären Ausbildung  bis 2020 (Entwurf); ausgearbeitet  von der Arbeitsgruppe unter Leitung des Ministeriums 
für Bildung und Wissenschaft der Ukraine        341