Положення про підготовку та іспити юристів (ППІЮ)

3.1.2.1.

3.1.2.1. Положення
про підготовку та іспити юристів (ППІЮ)

Від 13 жовтня 2003 року

Унормоване видання станом на 01.01.20151

Стан:        остання врахована зміна: численні зміни
(§ 1 № 114 Ред. від 22.07.2014, 286)

Ухвалено відповідно до

  • ст. 19 абз. 2 і ст. 115 абз. 2 реч. 2, півреч. 2 Закону Баварії про цивільних публічних службовців (BayBG) у редакції 27 серпня 1998 року (GVBl S. 702, BayRS 2030-1-1 -F), з останніми змінами, внесеними § 3 Закону від 7 серпня 2003 року (GVBl S. 503),

Баварськими державними міністерствами юстиції, внутрішніх справ, з питань науки, досліджень і мистецтв, фінансів і праці та з соціальних питань, питань сім'ї та жінок за погодженням з Державним комітетом з персоналу, а також

  • ст. 2 абз. 3 Закону забезпечення юридичного стажування (SiGjurVD) від 27 грудня 1999 року (GVBl S. 529, BayRS 302-1-J), із змінами, внесеними § 21 Закону від 24 грудня 2002 року (GVBl S. 962), Баварським державним міністерством юстиції, за погодженням з Баварським міністерством фінансів

таке Положення

Частина перша

Загальні положення

§ 1
Єдність навчання, назви іспитів

1Для кандидатів на отримання кваліфікації до посади судді і кваліфікації для зайняття спеціалізованих карєрних посад зі спеціалізацією в юстиції, а також в управлінні і фінансах зі вступом на четвертому кваліфікаційному рівні запроваджено підсумковий для вивчання правових наук Перший юридичний іспит і Другий юридичний державний іспит, якому передує спільна підготовча служба. 2Перший юридичний іспит складається з державного іспиту з обов'язкових предметів (Перший юридичний державний іспит) і університетського іспиту в ключових сферах (Юридичний університетський іспит). 3Державні іспити відбуваються за єдиним підходом.

§ 2
Зміст іспитів

1Іспити враховують судову, управлінську і юрисконсультаційну практику, в тому числі необхідні основні навички (кваліфікацію), такі як менеджмент переговорів, комунікативні навички, риторику, арбітраж, посередництво, вміння допитувати та комунікативні навички. 2Можуть бути враховані навики компетенції з іноземної мови.

§ 3
Незалежність екзаменаторів

Екзаменатори Юридичного університетського іспиту та державних іспитів не зв'язані жодними інструкціями чи вказівками; крім того, вони в їх якості екзаменаторів підлягають нагляду Комітету персоналу землі.

§ 4
Окремі оцінки, підсумкові оцінки і загальні оцінки іспитів

(1) Оцінювання всіх елементів іспитів (окремі оцінки) здійснюється відповідно до § 1 Постанови Федерального міністра юстиції про шкалу оцінок і пунктів першого і другого юридичних іспитів у відповідній редакції.

(2) 1Найменування результатів окремих частин іспиту (підсумкові оцінки) і іспитів у цілому (загальні оцінки іспиту) визначаються § 2 абз. 2 згаданого в п. 1 Положення у відповідній редакції. 2Підсумкові оцінки та загальні оцінки іспитів розраховуються до двох десяткових знаків; третій десятковий знак не враховується.

Частина друга

Загальні правила державних іспитів

§ 5
Форма іспитів

Державні іспити складаються з письмової та усної частин, якщо кандидата допущено до усної частини.

§ 6
Екзаменаційна служба землі

(1) Проведення державних іспитів здійснює організована при Міністерстві юстиції Екзаменаційна служба землі.

(2) 1Керівник Екзаменаційної служби землі та його заступник призначаються на строк п'ять років Державним міністерством юстиції за погодженням з Державними міністерствами внутрішніх справ, будівництва, транспорту та фінансів, розвитку землі і батьківщини. 2Щодо них відповідно застосовується § 3.

§ 7
Екзаменаційні комісії

(1) 1На державних іспитах призначається екзаменаційна комісія для кожного державного іспиту. 2Її очолює відповідно керівник Екзаменаційної служби землі. 3Інші члени та заступники членів екзаменаційної комісії призначаються на строк п'ять років, за винятком професорів (§ 19 реч. 1 п. 2) Державним міністерством юстиції за погодженням з державними міністерствами внутрішніх справ, будівництва, транспорту, фінансів, розвитку землі і батьківщини. 4Членство в екзаменаційній комісії завершується, крім по закінченні п'ятирічного терміну повноважень

1. Для професорів (§ 19, реч. 1 п. 2) з виключенням з юридичного факультету, яким їх було призначено,

2. Крім того, із виповненням 70 річного віку.

5Якщо на час виходу члена з комісії іспит ще не завершений, член комісії, що виходить з неї, може продовжити брати участь як екзаменатор до завершення іспиту. 6На членів і заступників членів екзаменаційних комісій поширюється § 3 відповідно.

(2) Екзаменаційні комісії мають такі завдання:

1. Вони призначають екзаменаторів, якщо призначення відбувається вперше; екзаменаційна комісія для Першого юридичного державного іспиту також призначає Місцевого керівника іспиту,

2. Вони обирають іспитові завдання,

3. Вони конкретизують в окремих випадках екзаменаційний матеріал вимог для письмового та усного іспиту,

4. Вони приймають рішення про допустимість допоміжних засобів,

5. Вони вирішують у випадках, передбачених у §§ 11 і 12,

6. Вони приймають рішення про звільнення від повторення екзаменаційних завдань і спеціальні заходи повторення усного іспиту.

(3) 1Рішення екзаменаційної комісії оголошує її головуючий член. 2Він вирішує чи допускати негайне виконання рішень екзаменаційної комісії.

(4) Голова опікується проведенням державних іспитів; він вирішує у випадках, у яких інші органи не є компетентним.

(5) 1Екзаменаційна комісія приймає рішення більшістю голосів.
2У разі рівності голосів вирішальним є голос головуючого члена. 3Головуючий член уповноважений замість екзаменаційної комісії приймати термінові рішення самостійно. 4Про них він має надати екзаменаційній комісії відомості на наступному засіданні.

§ 8
Виключення з участі

(1) Кандидати, допущені до участі, виключаються з державних іспитів, якщо вони на час іспитів позбавлені волі.

(2) Від участі в державних іспитах виключаються у цілому або в частині допущені кандидати, якщо вони

1. Втручаються або намагаються втручатися в правильно організований перебіг іспиту,

2. Страждають від хвороби, яка серйозно загрожує здоров'ю інших осіб або відчутно заважає належному проведенню іспиту.

(3) Рішення приймається Головуючим членом екзаменаційної комісії, а в екстрених випадках за його дорученням місцевим керівником іспиту.

(4) 1§ 9 застосовується відповідно. 2У випадках по абз. 1 та абз. 2 п. 2 також відповідно застосовується § 10.

§ 9
Зняття і пропуск

(1) Якщо учасники іспиту на іспиті після допуску до початку державного іспиту знімаються з нього, вважається, що вони отримали оцінку "незадовільно" (0 балів) і не склали іспит.

(2) Абз. 1 застосовується відповідно, якщо учасники іспиту не зявились на письмову частину іспиту.

(3) Якщо учасники іспиту не з'являються для виконання певного окремого письмового завдання, то це завдання оцінюється "незадовільно" (0 балів).

(4) 1Абз. 3 застосовується відповідно, якщо учасник іспиту не здав або невчасно здав письмову роботу. 2У менш серйозних випадках за наявності особливих обставин покарання бути не застосовано.

(5) Абз. 1 застосовується відповідно, якщо учасник іспиту повністю або частково пропустив усну частину державного іспиту.

§ 10
Неможливість, неприйнятність

(1) Наслідки пропуску (§ 9) не настають, якщо кандидати з причин, за які вони не несуть відповідальність, не складають або не повністю складають письмову чи усну частину державного іспиту, передумови абз. 2 виконані і немає жодних підстав для виключення відповідно до абз. 3 (неможливість).

(2) 1Неможливість повинна бути негайно повідомлена екзаменаційній службі землі з відповідними доказами. 2Доказ у разі захворювання в принципі підтверджується довідкою  районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я, який зазвичай видається не пізніше, ніж у день іспиту. 3В очевидних випадках можна обійтися без подання довідки. 4Повідомлення не повинно містити будь-яких умов і є невідкличним.

(3) 1Повідомлення про неможливість на письмовій частині іспиту виключається в будь-якому випадку, якщо після вже складеної частини іспиту пройшло більше одного місяця. 2У разі неможливості участі в усному іспиті повідомлення не допускається після оголошення результату усного іспиту.

(4) Правові наслідки неможливості визначаються відповідно до
§§ 29 і 63.

(5) 1Для учасників іспиту, які склали певну частину іспиту в стані нездатності, що настав незалежно від них і поза їх волею, застосовуються відповідно абз. 2-4. 2Повідомлення має в цьому випадку слідувати відразу ж після здачі письмової роботи або інших записів або після завершення усного іспиту.

(6) 1Якщо учасникам іспиту з важливої причини неприйнятно повне або часткове складення письмової або усної частини державних іспитів (неприйнятність), за заявою може бути погоджена їхня відсутність. 2Абз. 2 - 4 застосовуються відповідно.

§ 11
Обман, залишення на іспиті спеціального приміщення,
спроба впливу

(1) 1Той, хто намагається шляхом обману, шахрайства або застосування недозволених допоміжних засобів вчинити вплив на свою чи іншої особи користь, отримує за свою роботу оцінку "незадовільно" (0 балів). 2У важких випадках відбувається позбавлення права участі в іспитах; їх оцінюється як "незадовільно" (0 балів). 3Так само володіння недозволеними допоміжними засобами після отримання екзаменаційного завдання є обманом із правовими наслідками, що передбачені в реч. 1 і 2, якщо причетні учасники іспиту не доведуть, що володіння цими засобами не сталось ні через умисел, ні з необережності.

(2) Абз. 1 застосовуються відповідно до усного іспиту.

(3) 1Якщо є підозра володіння недозволеними допоміжними засобами, то особи, що здійснюють нагляд за іспитом на письмовому іспиті або головуючий член екзаменаційної комісії для усного іспиту, а також особи, уповноважені головуючим членом екзаменаційної комісії мають вилучити і забезпечити їхнє збереження; причетні учасники іспитів повинні сприяти розкриттю і видати ці засоби. 2Допоміжні засоби, які через зміни ведуть до покарання, мають бути залишені учасникам іспитів до здачі відповідної екзаменаційної роботи, але не пізніше, ніж до закінчення часу виконання роботи. 3Обман, який тягне за собою настання встановлених в абз. 1 правових наслідків здійснює той, хто заважає участі в розслідуванні, відмовляється долучитись до розслідування або видачі цих допоміжних засобів або зауваження змінює ці допоміжні засоби.

(4) Той, хто після роздачі завдання на іспиті залишає без дозволу контрольоване приміщення, отримує за роботу оцінку "незадовільно" (0 балів).

(5) Той, хто намагається вплинути на екзаменатора чи особу, призначену для перевірки на свою користь, отримує оцінку "незадовільно" (0 балів) і вважається таким, що не склав іспит.

(6) У менш важких випадках, за особливих обставин, від покарання може бути відмовлено.

(7) 1Рішення про правові наслідки відповідно до абз. 1 - 6 оголошується через адміністративний акт. 2Якщо іспит вже був завершений із оголошенням результатів, його оголошують не складеним і або відповідно виправляють загальну оцінку.

(8) У випадках абз. 1 - 5 визнання неможливості або неприпустимості (§ 10) виключається.

§ 12
Порушення в процесі іспиту

(1) Якщо з'ясовується, що у процесі розгляду були допущені порушення, які суттєво викривили рівні можливості і шанси на іспиті, екзаменаційна комісія може за клопотанням учасників іспиту або за посадовими обовязками розпорядитись, що деякі або всі кандидати на державному іспиті повинні повторити його або будь-які його частини.

(2) 1Заява відповідно до абзацу 1 має бути в письмовій формі негайно подана до екзаменаційної служби землі. 2Заява не повинні містити умов і не може бути відкликана. 3Подання заяви не допускається, якщо з моменту завершення тієї частини процедури іспиту, яка містила порушення, минув один місяць.

(3) Через шість місяців після завершення іспиту екзаменаційна комісія не може приймати рішення відповідно до п. 1 за своїми посадовими обовязками.

§ 13
Вирівнювання шансів

(1) 1Люди з важким ступенем інвалідності та прирівняні (§ 2 абз. 2 і 3 Соціального кодексу Дев'ята книга SGB IX), за заявою на імя головуючого члена екзаменаційної комісії відповідно до засвідченої тяжкості інвалідності отримують продовження часу іспиту до чверті нормально передбаченого часу, якщо інвалідність не впливає на можливість довести знання і вміння на іспиті. 2У випадках особливо важкої інвалідності передбачений час може бути продовжений до половини нормальної тривалості часу для іспиту. 3На додаток до або замість продовження часу іспиту можуть бути вжиті інші заходи вирівнювання шансів, за умови, що це не впливає на конкуренцію.

(2) 1Іншим учасникам іспитів за наявності встановленої, не тільки тимчасової інвалідності при складанні іспиту, яка істотно заважає складанню іспиту, може, відповідно до за абз. 1 бути забезпечене вирівнювання шансів, якщо інвалідність не стосується предмету перевірки. 2У разі тимчасової інвалідністю можуть бути вжиті інші відповідні заходи, при умові, що вони не заважають конкуренції.

(3) 1Заяви про вирівнювання шансів подаються принаймні за шість тижнів до початку письмових іспитів. 2Доведення факту інвалідності має підтверджуватись довідкою районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я.

§ 14
Процедура додаткової перевірки

(1) Учасники іспитів можуть подати письмові заперечення щодо оцінки результатів виконаних завдань на державних іспитах.

(2) 1Якщо письмовий іспит складено, то заперечення до екзаменаційної оцінки подаються не пізніше ніж через місяць після оголошення загальної оцінки іспиту, заперечення до оцінки усного іспиту подаються до екзаменаційної служби землі відразу ж після оголошення загальної оцінки іспиту. 2Заперечення проти оцінки письмових робіт на іспитах подаються протягом двох місяців з дати повідомлення підсумкової оцінки іспиту, заперечення до оцінки усного іспиту не пізніше одного місяця після оголошення підсумкової оцінки з конкретним і зрозумілим письмовим обґрунтуванням.

(3) Якщо письмовий іспит не складено, заперечення щодо оцінки письмових робіт на іспитах подаються протягом одного місяця після оголошення остаточної оцінки за письмові роботи до в екзаменаційної служби землі і протягом двох місяців конкретно і зрозуміло обґрунтовуються.

(4) 1Якщо заперечення не відповідають абз. 1 4, екзаменаційна служба землі відхиляє їх. 2Крім того, заперечення надаються відповідних екзаменаторам для перегляду своїх оцінок.

(5) § 74 абз. 1 реч. 2 абз. 2 Адміністративно-процесуального кодексу2 залишаються в силі.

§ 15
Повторення іспиту для поліпшення оцінки

(1) 1Кандидати, що склали державний іспит з першого разу в Баварії, можуть один раз перездати іспит, щоб поліпшити загальну оцінку. 2Можливість повторення існує тільки по закінченні поточного іспиту на наступному або тому, що йде за ним, іспиті. 3Заява про допуск до Першого юридичного державного іспиту подається до екзаменаційної служби землі протягом установленого в § 26 абз. 1 реч. 2 строку подання заяви; якщо усний іспит буде складений у визначений відповідно до § 26 абз. 1, реч. 2 строк, заява має подаватися відразу після складання усного іспиту. 4Заява про допуск до Другого юридичного державного іспиту подається принаймні за два місяці до початку іспиту до Екзаменаційної служби землі; за умови, між завершенням усного іспиту і наступним іспитом залишається тільки короткий період, заяву слід подавати відразу ж після складання усного іспиту.

(2) Іспит повинен бути повторений у повному обсязі.

(3) 1Іспит повинен бути повторно складений на тому ж місці складанні іспиту. 2У випадках особливого страждання допускаються виключення.

(4) 1Допущена для поліпшення оцінки до державного іспиту особа може до початку усного іспиту відмовитися від перескладання іспиту. 2Іспит вважається таким, що не відбувся; він не може бути повторений. 3Як відмова розглядається не з'явлення без достатніх підстав (§ 10) на письмовий іспит, на виконання однієї чи більше письмових завдань або на усний іспит; це не застосовується, якщо протягом десяти днів після закінчення відповідної частини іспиту в письмовій формі екзаменаційній службі землі подане відповідне заперечення.

(5) 1Учасники іспиту повинні вирішити, який результат іспиту вони хочуть використати. 2Якщо обрано результат повторного іспиту, правові наслідки першого іспиту залишаються непорушними. 3Якщо протягом одного тижня з моменту усного іспиту не зроблено вибору, вважається обраним кращий, за одних і тих же результатів чинним вважається перший за черговістю.

Частина третя

Перший юридичний іспит

§ 16
Зміст, мета і значення іспиту

(1) 1Перший юридичний іспит є екзаменаційним іспитом університетської навчальної програми у розумінні Закону про досягнення і кар'єру. 2Цей іспит має змагальний характер і призначений для визначення, чи досягли кандидати мети вивчення правових наук і як стажери-юристи професійно придатні до підготовчої служби. 3Учасники іспиту повинні показати на іспиті, що вони опанували право, розуміють і можуть застосовувати його, мають необхідні для цієї мети знання, що засвідчене результатами їхніх іспитів з відповідних спеціальностей.

(2) 1Вибір тем і складність Першого юридичного іспиту повинні відповідати періоду навчання восьми семестрів. 2Оволодіння правом, юридичне розуміння і здатність до методичної роботи повинна лежати в основі оцінки завдань і досягнутих результатів.

§ 17
Загальна оцінка іспиту, свідоцтво і найменування (титул)

(1) 1Перший юридичний іспит вважається складеним, якщо складені Перший юридичний державний іспит і Юридичний університетський іспит. 2Свідоцтво про складення Першого юридичного іспиту засвідчує загальну оцінку іспиту на Першому юридичному державному іспиті і Юридичному університетському іспиті, а також додатково загальну оцінку Першого юридичного іспиту, в яку входить загальна оцінка Першого юридичного державного іспиту
з 70 % і загальна  оцінка юридичного університетського іспиту
з 30 % відповідно. 3Свідоцтво також містить назву ключової сфери. 4Воно видається екзаменаційною службою землі, наскільки Перший юридичний державний іспит був складений в Баварії. 5Видача свідоцтва в електронному вигляді не допускається.

(2) Особа, яке склала Перший юридичний іспит, має право на найменування "Юрист (Унів.)"  /  "Юристка (Унів.)", якщо при цьому університетом не присуджено вченого ступеню або позначення відповідно до § 68 абз. 2.

Розділ 1
Перший юридичний державний іспит

§ 18
Області іспитів

(1) 1Перший юридичний державний іспит охоплює всі обов'язкові предмети з їх історичними, соціальними, економічними, політичними, філософсько-правовими і європейсько-правовими принципами. 2Інші області права можуть бути предметом перевірки в зв'язку з обовязковими предметами перевірки в тій мірі, в якій це потрібно для перевірки розуміння і методів роботи без необхідності засвідчувати детальні знання. 3Основні принципи будь-якої області права включають її систематику, основні норми, правові інститути та їх регулівний зміст, сенс і мету, структуру і значення у контексті.

(2) Обов'язкові спеціальності включають в себе:

1. З цивільного права:

а) Загальна частина Цивільного кодексу (розділ 1 глава 2 лише відповідальність органів), зобов'язальне право (за винятком розділу 8 глави 2, 11, 15, 18, 19 і 25), в тому числі принципи права відповідальності за джерело підвищеної небезпеки (тільки з Цивільного кодексу, Закону про дорожній рух і Закону про відповідальність за продукцію) і речове право (без Розділів 6, 7 глава 2 підглава 2 і розділ 8 глава 2);

b) сімейне право (тільки чинність шлюбу в цілому, статус майна в шлюбі, підстави для розірвання шлюбу та підтримка розведеного подружжя, загальні правила родинних стосунків, походження, зобов'язання утримання між родичами і подружжям, батьківське піклування) в основних рисах;

c) право спадкування (тільки правонаступництво за законом, правовий статус спадкоємців, обовязкове право на спадкування, дія свідоцтва про спадкування та довільне спадкування без виконання волі з заповіту і без нехтування спадком) в основних рисах;

2. З комерційного та корпоративного права в основних рисах:

a) Комерційне право (тільки комерсанти, гласність комерційного реєстру, торгова фірма, представництво, довіреність, загальні положення стосовно комерційних угод і комерційного продажу);

b) право особистих товариств (за винятком правил щодо торгових книг);

c) право товариства з обмеженою відповідальністю (лише створення, представництво і управління);

3. З трудового права:

Право трудових відносин (вступ у відносини, зміст і припинення трудових відносин, порушення і перешкоди обовязків і відповідальність у трудових відносинах) з посиланнями на право колективних договорів;

4. З кримінального права:

загальна частина Кримінального кодексу (без вилучення та конфіскації) і особлива частина Кримінального кодексу (за винятком розділів 1 до 5, 8, 11 до 13, 24 до 26 і 29);

5. З публічного права:

a) конституційне і державне право з посиланнями на міжнародне право, за винятком положень Основного закону щодо оборони і надзвичайного стану;

b) загальне адміністративне право включаючи право адміністративних процедур та процедуру опротестування / оспорювання (без перевірки щодо довкілля і особливих адміністративних процедур);

c) муніципальне право, в тому числі місцеве податкове право та право місцевої співпраці (без місцевих виборів, в частині 3 Кодексу місцевого самоврядування, положення про райони і округи і правом місцевих комунальних підприємств), загальне правове регулювання безпеки і поліцейське право (кримінальний та адміністративний закон землі, закон про завдання поліції, [Виняток: Розділ 3] і Закон про організацію поліції), основи будівельних норм і правил (за винятком частини 3 розділи 1 до 6 і без статей 45 і 46 Баварських будівельних норм і правил), а також правового регулювання планування будівництва (тільки планування землекористування та забезпечення безпеки і допустимість законність цих операцій) в загальних рисах;

6. З європейського права:

право Європейських співтовариств та Європейського Союзу (розвитку, компетенції, органи, юридичні джерела права Співтовариства, законодавчий процес зокрема типи процедур, відношення права Співтовариства та національного права, правозастосування права Співтовариства, основні права та подібні до основних права, основні свободи, фундаментальні свободи, система захисту прав у праві Співтовариства) в загальних рисах;

7. Із процесуального права:

a) види судових процесів; компетенція у сфері цивільного, кримінального, конституційного та адміністративного процесу;

b) з цивільно-процесуального права:

процесуальні принципи; в загальних рисах: типи позовів, загальні процедури розгляду у першій інстанції без оцінки доказів, наслідки судових рішень, дружнє врегулювання спорів, види та умови засобів оскарження, забезпечення примусового виконання Цивільного процесуального кодексу (тільки загальні передумови виконання, види примусового виконання, засоби правового захисту) і запобіжний судовий захист;

c) кримінально-процесуальне право:

процесуальні принципи; процедура розслідування, судовий розгляд в першій інстанції без оцінювання доказів, наслідки судових рішень, види та умови судового оскарження;

d) Адміністративно-процесуальне право:        

Процесуальні принципи, види позовів і клопотань у процесі включно з передумовами рішень по них; в основних рисах: судовий розгляд в першій інстанції без оцінювання доказів, наслідки судових рішень, види та умови судового оскарження, включаючи попередній судовий захист;

е) Конституційний судовий процес:

Конституційна скарга та популярний позов; інші види процесу в основних рисах.

§ 19
Екзаменаційна комісія

1 Екзаменаційна комісія для Першого юридичного державного іспиту складається з шести членів, а саме:

1. Головуючого члена (§ 7 абз. 1 реч. 2.);

2. Трьох професорів права (завідувачів кафедр) юридичних факультетів університетів Вільної держави Баварія. Вони призначаються юридичними факультетами. Кожен факультет призначає з числа своїх членів заступників. Факультети визначають порядок заступництва. Якщо факультети в межах визначеного екзаменаційною службою землі розумного строку не можуть прийти до єдиного рішення, вирішує Державне міністерство освіти і культури, науки і мистецтва;

3. Екзаменатора з кола юрисконсультів  /  адвокатури,

4. Екзаменатора з кола управління. 2 Для членів відповідно до реч. 1 пп. 3 і 4 призначається відповідно з цього ж кола заступник.

§ 20
Місце іспиту та Місцевий керівник іспиту

(1) Перший юридичний державний іспит відбувається в Аугсбургу, Байройті, Ерланген-Нюрнбергу, Мюнхені, Пассау, Регенсбурзі і Вюрцбурзі.

(2) Для кожного окремого місця іспиту може бути призначений Місцевий керівник іспиту і його заступник.

(3) Місцеві керівники іспиту від імені і за дорученням головуючого члена екзаменаційної комісії виконують такі завдання:

1. Опікуються забезпеченням належного проведення письмового іспиту, зокрема виділяють необхідний наглядовий персонал,

2. Визначають екзаменаторів для оцінки письмових іспитів і прийняття рішення,

3. Визначають імена авторів екзаменаційних робіт,

4. Визначають дати проведення усного іспиту і створюють екзаменаційні комісії для усних іспитів,

5. Повідомляють учасникам іспиту окремі оцінки і загальні бали письмового іспиту і запрошують їх до усного іспиту,

6. Учасникам іспиту, які не склали іспит відповідно до § 31 абз. 2 реч. 3 або § 34 абз. 3 повідомляють результати в письмовому вигляді.

§ 21
Екзаменатор

(1) Екзаменатор має наступні завдання:

1. Особисто оцінювати письмові роботи на іспитах,

2. Приймати усні іспити,

3. Розробляти екзаменаційні завдання.

(2) Як екзаменатор може бути призначений тільки:

1. Зі сфери університетів:

a) професори і молодші професори права,

b) почесні професори, позапланові професори і приват-доценти,

c) викладачі та наукові співробітники, що мають принаймні один рік викладацької діяльності на юридичному факультеті;

2. З практичної сфери:

a) судді і прокурори, інші офіційні особи з кваліфікацією до посади судді,

b) адвокати та нотаріуси,

c) юристи з бізнесу і трудового життя.

(3) Екзаменаторами без будь-якого призначення є члени екзаменаційної комісії, Місцевий керівник іспиту та його заступники.

(4) 1Всі екзаменатори, за винятком екзаменаторів відповідно до абз. 2 п. 1, літера а повинні володіти кваліфікацією до посади судді відповідно до Німецького закону про суддів (DRiG  §§ 5, 109 і 110). 2Вони призначаються за погодженням з їх службовим керівником, деканом їхнього факультету або відповідного професійного обєднання строком на п'ять років. 3Посада екзаменатора припиняється, крім кінця п'ятирічного терміну повноважень,

1. Щодо екзаменаторів зі сфери університетів з призначенням в університеті за межами Вільної держави Баварія,

2. Крім того, із завершенням 70 року життя.

4 Якщо в цей час триває іспит і його досі не завершено, екзаменатор повинен завершити іспит і лише потім закінчує повноваження.

§ 22
Університетське навчання

(1) 1Кандидати повинні засвідчити здобуття вищої юридичної освіти принаймні протягом трьох з половиною років. 2Цей час може бути скорочено за умови, що для допуску до іспитів виконано необхідну програму навчання. 3Два семестри, що безпосередньо передують Першому юридичному державному іспиту, під час яких відбулась реєстрація, без наявності академічної відпустки, мають бути пройдені в університеті, де відбудеться іспит. 4Семестри, в яких відбулась реєстрація в якості запрошеного студента, не зараховуються. 5Вивчення науки права в іноземному університеті або навчання за іншою програмою з відповідним числом курсів юридичного змісту може за заявою бути зарахованим баварським юридичним факультетом обсягом до трьох семестрів.

(2) 1Успішно завершене навчання для вступу на третьому кваліфікаційному рівні на спеціалізовані карєрні посади в юстиції, управлінні або фінансах може за заявою бути зарахованим в обсязі до двох семестрів як навчання в університеті. 2Рішення по заяві приймає екзаменаційна служба землі. 3Зарахування має відбутись разом з визначенням одночасного зарахування практичних періодів навчання (§ 25) повністю або в частині.

(3) Стандартний строк навчання (57 абз. 1, реч. 1 BayHSchG -- Баварського закону про вищу освіту) складає дев'ять семестрів (навчання у тому числі Перший юридичний іспит).

§ 23
Регулярне навчання 

(1) 1Кандидати в кожному семестрі повинні відвідати достатню кількість навчальних заходів з обов'язкових предметів або інших правих спеціальностей. 2Крім того, вони повинні брати участь у супроводжуючих лекції практичних заходах та узгоджених між собою повторних і просунутих курсах для підготовки до іспитів в основних галузях права.

(2) В навчанні враховується зміст іспитів відповідно до § 2 реч. 1.

§ 24
Контрольні роботи

(1) 1Кандидати повинні після виконання певних умов, взяти участь у відповідно одному занятті з галузі цивільного права, кримінального права і публічного права, або в еквівалентному заході певного баварського юридичного факультету і успішно підтвердити це результатом контрольної роботи. 2Баварські юридичні факультети визнають докази виконання кандидатами еквівалентних контрольним робіт у вітчизняних німецьких університетах за іноземним або міжнародним правом або докази виконання робіт у закордонному вузі, беручи до уваги вимоги щодо процесу навчання за заявою щодо однієї з трьох галузей, зазначених у реченні 1 відповідно. 3Якщо за кордоном протягом не менше трьох років було успішно завершено вивчення права, можливість визнання поширюється на дві з трьох контрольних робіт. 4Можуть бути визнані лише контрольні роботи  /  іспити, які ще не визнані відповідно до
§ 43 у межах Юридичного університетського іспиту.

(2) 1Крім того, кандидати повинні взяти участь у навчальному заході з юриспруденції іноземною мовою або орієнтованому на юриспруденцію лінгвістичному заході і написати контрольну роботу з цього предмету. 2Баварські юридичні факультети визнають еквівалентні сертифікати або наявні знання за заявою.

(3) Контрольні роботи не повинні бути старше дванадцяти років при реєстрації на іспит.

§ 25
Практичні періоди навчання

(1) 1Студенти у вільний від лекцій час не раніше закінчення другого семестру повинні взяти участь у тримісячній практичній фазі навчання. 2Практичний час навчання має надати студентам можливість практичного ознайомлення з правозастосуванням і повинен здійснюється під керівництвом юриста. 3Він повинні охоплювати принаймні два із трьох галузей: цивільне право, кримінальне право і публічне право і може поділятися на три секції, кожна тривалістю принаймні місячний строк в одному або декількох місцях.

(2) 1Практичний час навчання може бути проведений в країні або за кордоном в суді, прокуратурі, адміністративному органі, юридичній фірмі, нотаріаті, в господарському підприємстві або в будь-якому іншому закладі, придатному як місце практичного правозастосування під керівництвом юриста. 2У тій мірі, у якій у рамках практичного часу навчання будуть пропонуватись супроводжувальні курси, студенти мають брати у них участь.

(3) Студенти зобов'язані дотримуватись нерозголошення і, коли це необхідно, можуть приймати зобов'язання відповідно до Закону про зобовязання (Verpflichtungsgesetz).

(4) Місце практичного навчання повинне видати студенту підтвердження його перебуванні в практичному навчанні і вказати обрану область права.

§ 26
Час проведення іспиту; строк повідомлення про участь

(1) 1Студенти відразу після закінчення навчання мають приступити до складання Першого юридичного державного іспиту. 2Термін реєстрації закінчується за один місяць до дня закінчення лекцій семестру. 3Якщо термін реєстрації на момент отримання повідомлення про те, що іспит за вільною спробою не складено (§ 37), студент може бути негайно допущений до наступного складання іспиту. 4Заяву можна подати для кожного наступного іспиту. 5Студенти повинні складати іспит після закінчення лекцій восьмого семестру.

(2) 1Студенти мають скласти іспит не пізніше ніж до закінчення лекцій дванадцятого семестру. 2Навчанням вважаються всі семестри, у яких студенти були зараховані на програму навчання юриспруденції і їм не надавалась відпустка відповідно до ст. 48 абз. 2 до 4 Баварського закону про вищу школу (BayHSchG). 3Якщо період, зазначений  у реченні 1, перевищено, іспит відповідно до § 10 вважається використаним і не складеним, хіба що строк був перевищений через причини, що не залежать від кандидата. 4Причини відповідно до речення 3 повинні бути негайно повідомлені екзаменаційній службі землі; у разі хвороби на вимогу екзаменаційної служби землі має бути надане підтвердження районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я.

(3) 1Допуск до Першого юридичного державного іспиту в електронній формі подається за заявою з використанням наданого екзаменаційною службою землі електронного формуляру. 2Документи, що мають бути подані відразу після прийому і передачі заяви, визначаються Екзаменаційною службою землі.

(4) Навчання має тривати до допуску до іспиту.

§ 27
Допуск до письмової частини іспиту

(1) Допуск першого юридичного державного іспиту не надається кандидатам,

1. Які не виконали одну з передбачених в §§ 22 до 26 обов'язкових передумов; в особливо нестерпних випадках допускаються звільнення від положень § 22 абз. 1 реч. 3 і 4 і §§ 23, 25 і 26, абз. 1 і 4;

2. Остаточно не склали Юридичний університетський іспит;

3. Яким вірогідно будуть позбавлені свободи під час складання іспиту;

4. Які за рішенням суду не володіють здатністю займати державні пости.

(2) Допуск до Першого юридичного державного іспиту може не бути наданим кандидатам,

1. Проти яких здійснюється розслідування кримінальної справи або відбувається судовий розгляд, який може призвести до рішення відповідно до пункту 1 п. 4;

2. Страждають від хвороби, яка серйозно загрожує здоров'ю інших осіб або може перешкодити належному проведенню іспиту;

3. Для яких призначено опікуна.

(3) Рішення щодо допуску повідомляється кандидатам у письмовій формі; відмова має бути обґрунтована.

(4) 1Рішення стосується тільки допуску до письмової частини іспиту. 2Для допуску до усної частини діє § 31 абз.2.

§ 28
Письмовий іспит

(1) 1На письмовому іспиті протягом шести днів має під наглядом бути виконана кожного дня відповідна письмова робота. 2Час іспиту становить п'ять годин.

(2) 1Мають бути виконані:

1. Три завдання зосереджені на цивільному праві, в тому числі цивільному процесуальному праві, корпоративному, комерційному і трудовому праві (§ 18 абз. 2 пп. 1 - 3 і 7 літери a та b),

2. Одне завдання зосереджене на кримінальному праві, в тому числі кримінальному процесуальному праві (§ 18 абз. 2 пп. 4 і 7, літери a і c),

3. Два завдання зосереджені на публічному праві, в тому числі адміністративному і адміністративно-процесуальному праві (§ 18 п. 2 пп. 5 і 7, літери a, d і e).

2Ключова сфера окремих завдань може бути також зосереджена на європейському праві (§ 18 абз. 2 п. 6). 3Завдання можуть в цілому або в частині стосуватись теоретичних питань. 4Щонайменше одне завдання має мати правотворчий зміст або бути сформульованим як юридична консультація.

(3) 1Кандидати можуть використовувати тільки допущені екзаменаційною комісією допоміжні засоби. 2Ви повинні самостійно придбати допоміжні засоби.

(4) Завдання на іспитах є однаковими; вони оголошуються в усіх місцях проведення іспиту в один і той же час.

§ 29
Правові наслідки неможливості

(1) У разі неможливості (§ 10, абз. 1 і 5) або неприйнятності ( § 10 абз. 6) застосовується наступне:

1. Якщо було виконано менше чотирьох письмових завдань, іспит вважається таким, що не відбувся;

2. Якщо було виконано щонайменше чотири письмові завдання, то замість невиконаних письмових завдань головуючий член екзаменаційної комісії визначає, як правило, в наступну дату іспиту, додаткове виконання невиконаних робіт; рішення про додаткове виконання не застосовується, якщо іспит складений, оскільки за більш ніж три вже виконані контрольні роботи отримано більш низький бал ніж 4,00 (§ 31 абз. 2);

3. Не складений або не повністю складений усний іспит має бути повністю повторений у визначені головуючим членом екзаменаційної комісії строки.

(2) У разі надзвичайної жорстокості екзаменаційна комісія на клопотання дозволяє повторення до двох письмових робіт або вживає спеціальних заходів для повторення усного іспиту.

(3) У випадках, передбачених абз. 1, п. 1 кандидати зобов'язані продовжити вивчення права знову до наступної реєстрації і допуску до іспиту.

§ 30
Оцінка робіт на іспитах

(1) 1Письмові роботи на іспитах оцінюються двома екзаменаторами незалежно один від одного, кожний однією оцінкою. 2Як правило, один з екзаменаторів має бути від університету і один зі сфери практики. 3Якщо оцінкові бали екзаменаторів розходяться більш ніж у два пункти один від одного, то оцінку обчислюють як середній бал. 4За більших відхилень робота оцінюється вирішальним голосом, якщо екзаменатори не можуть погодитися або дійти до розходження, меншого ніж два пункти.

(2) 1В кожному місці іспиту завдання оцінюються одними і тими ж екзаменаторами. 2Якщо в іспиті бере участь більш ніж 100 учасників, для оцінки може бути призначено більше ніж двох екзаменаторів.

(3) Особи, відповідальні за нагляд за іспитом, не повинні бути залучені до перевірки екзаменаційних робіт.

(4) 1Екзаменатори, залучені для оцінки іспитів, які з поважної причини, зокрема, через серйозну хворобу, не в змозі перевірити екзаменаційні роботи, повинні бути замінені іншими екзаменаторами. 2Якщо екзаменатор вже перевірив третину і більше виділених на нього екзаменаційних робіт, їхні оцінки залишаються у силі і не перевіряються повторно.

(5) 1Головуючий член екзаменаційної комісії може визначати виключення з положень абз. 1, реч. 2 та абз. 2. 2За згодою екзаменаторів їх може також бути переведено для здійснення перевірки іншому місці, ніж те, на яке вони були призначені.

§ 31
Результат письмового іспиту; Допуск до усної частини іспиту

(1) 1Загальна оцінка письмового іспиту обчислюється як сума балів за письмові роботи, розділена на шість. 2При виключенні окремих робіт, відповідно зменшується число шість.

(2) 1Ті, хто досяг загальної середньої оцінки принаймні 3,80 пунктів у письмовій частині іспиту і не отримав нижчу оцінку, ніж 4,00 більш ніж в трьох екзаменаційних роботах, допускається до усного іспиту. 2Кількість три зменшується в виключення двох робіт до двох. 3Хто відповідно до речень 1 і 2 не допущений до усного іспиту, вважається таким, що не склав іспит.

(3) 1Окремі оцінки, загальна оцінка за письмовий іспит, а також передбачений відповідно до абз. 2 правовий наслідок оголошуються учасникам іспиту у письмовій формі. 2У разі допуску до усного іспиту оголошення відбувається щонайпізніше при виклику до усного іспиту.

§ 32
Усний іспит

(1) 1Усний іспит охоплює визначені області іспиту (§ 18). 2Іспит в основному стосується розуміння права; чинне право повинне бути на передньому плані в іспиті. 3Іспит приймають екзаменаційні комісії юридичних факультетів Вільної держави Баварія.

(2) 1Екзаменаційні комісії на усному іспиті складаються з трьох екзаменаторів, а саме, як правило, з

1. Екзаменатор з області університетів (§ 21 абз. 2 п. 1) і

2. Два екзаменатори зі сфери практики (§ 21 абз. 2 п. 2).

2Екзаменатори представляють кожен відповідні області, згідно з § 28 абз. 2 реч. 1 пп. 13. 3Один із екзаменаторів є головуючим. 4Екзаменатори повинні постійно бути присутніми під час усного іспиту.

(3) 1Для кожного учасника іспиту повинна бути передбачена загальна тривалість іспиту 35 хв. 2Більше п'яти учасників іспиту разом не можуть брати у ньому участь.

(4) 1 Кандидати можуть використовувати тільки схвалені екзаменаційною комісією допоміжні засоби. 2 Вони повинні придбати допоміжні засоби самостійно.

(5) 1Головуючі члени екзаменаційних комісій керують проведенням усних іспитів. 2Вони піклуються про дотримання вимог іспиту та підтримку порядку. 3Вони допускати до присутності студентів права, і, у виняткових випадках, інших осіб. 4Слухачі, які не дотримуються їх наказів, можуть бути видалені з екзаменаційної аудиторії. 5Результат іспиту оголошується учасникам без присутності сторонніх.

§ 33
Оцінка усного іспиту

(1) 1В усному іспиті для всіх згаданих в § 28 абз. 2 реч. 1 пп. 13 областей надається окрема оцінка. 2Загальна оцінка усного іспиту розраховується як сума окремих результатів, поділена на три.

(2) Оцінка екзаменаторами відповідей під час усного іспиту і загальна оцінка Першого юридичного державного іспиту приймається після консультацій усіх екзаменаторів більшістю голосів.

§ 34
Загальна оцінка іспиту

(1) 1Після усного іспиту екзаменаційні комісії визначають підсумкову оцінку Першого юридичного державного іспиту. 2Вона розраховується як трикратна загальна оцінка письмового іспиту, додана до загальної оцінки усного іспиту і поділена на чотири.

(2) 1Головуючі члени екзаменаційних комісій оголошують окремі оцінки і суми балів та підсумкові оцінки усного іспиту і загальну оцінку та суму балів по закінченні усного іспиту. 2Таким чином, іспит вважається складеним.

(3) Іспит вважається не складеним, якщо загальна оцінка іспиту нижча, ніж "задовільно" (4,00 бали).

§ 35
Свідоцтво про іспит

1Ті, хто склав Перший юридичний державний іспит отримають свідоцтво, в якому наведено загальну оцінку іспиту з рівнем оцінки і числом балів. 2Учасники іспитів, які не склали іспит, отримують відповідне  повідомлення у письмовій формі.

§ 36
Повторення іспиту

(1) 1Кандидати, які не склали Перший юридичний державний іспит, можуть його повторити один раз, якщо вони тим часом остаточно не провалились на Юридичному університетському іспиті. 2Ще одне повторення не допускається, навіть якщо студент заново пройшов навчальну програму.

(2) 1Допуск до повторного іспиту може бути наданий тільки після принаймні одного додаткового семестру (наданого семестру) після оголошення результатів іспиту; це не стосується нескладення іспиту відповідно до § 9 абз. 1, 2 і 4, § 11 абз. 1 реч. 2 і абз. 5 або відповідно до § 26 абз. 2 реч. 3 відповідно. 2Про повторний допуск подається заява в екзаменаційну комісію землі протягом строку, визначеного в § 26 абз. 1 реч. 2.

(3) 1Повторний іспит повинен відбутись не пізніше, ніж на четвертому від дати нескладення іспиті. 2Якщо передбачене в реченні 1 обмеження перевищено, іспит вважається, з застереженням § 10, повтореним і остаточно не складеним, хіба що перевищення строку відбулось через незалежні від кандидата причини. 3Причини відповідно до речення 2 мають негайно повідомлятись до екзаменаційної служби землі, і доводитись відповідними доказами; у разі хвороби на вимогу екзаменаційної служби землі подається підтверджуюча довідка  районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я.

(4) § 15 абз. 2 і 3 застосовуються відповідно.

(5) Головуючий член екзаменаційної комісії на усному іспиті повинен бути інший, ніж на нескладеному іспиті.

(6) Якщо іспит не складено в іншій землі в межах чинності Німецького закону про суддів, може допускатись повторення в Баварії, якщо складання іспиту в іншій землі означатиме невиправдані труднощі для кандидата і якщо служба іспитів іншої землі погоджується зі зміною місця.

§ 37
Вільна спроба

(1) 1Хто зареєструвався на Перший юридичний державний іспит після безперервного навчання щонайпізніше безпосередньо після закінчення восьмого семестру, виконав усі екзаменаційні роботи і не склав цей іспит, вважається таким, що не складав іспит. 2Це також стосується випадку § 29 абз. 1, п. 2, 2-ге півречення.

(2) 1До навчань відповідно до абз. 1 реч. 1 не враховуються наступні періоди, у яких кандидат отримав відпустку відповідно до статей 48 абз. 2 - 4 Баварського закону про вищу школу:

1. Періоди відпустки по вагітності та пологах, по догляду за дитиною відповідно до § 12 Положення про відпустки у відповідній редакції, періоди військової служби та цивільної парамілітарної служби, а також

2. Інші періоди строком до двох семестрів, протягом яких

a) відбувалось вивчення в іноземному університеті за кордоном за програмою навчання з юриспруденції місцевого або міжнародного права, якщо для кожного семестру такого навчання складено відповідні іспити або, якщо іспити неможливі, то має місце визнання цього навчання за кордоном, належним чином здійснене Баварським юридичним факультетом, або

b) через хворобу або з якої-небудь іншої поважної непереборної причини навчання було неможливо; у разі хвороби разом з довідкою про відпустку слід представити медичну довідку щодо характеру і тривалості захворювання.

(2) Зазначені у реченні 1 п. 1 і п. 2 літера b) періоди відпустки не повинні бути враховані також тоді, коли вони відбулись після завершення восьмого семестру лекцій і через зазначені там причини не було ніякої можливості зареєструватись до іспиту або скласти іспит повністю. 3Якщо кандидат не мав можливості своєчасно зареєструватись на іспит, він повинен негайно навести причини цього. 4§ 10 абз. 2 застосовується відповідно.

(3) 1Особа з важкою формою інвалідності (§ 2 абз. 2 Соціального кодексу (SGB) IX), для якої внаслідок важкої інвалідності значно утруднюється навчання, щоб компенсувати неминучі і значні затримки в навчанні принаймні протягом одного семестру до часу навчання відповідно до абз. 1 реч. 1 додається до двох семестрів, що не будуть враховані в час навчання. 2Важка інвалідність має бути у принципі засвідчена відповідно до § 69 абз. 5 Соціального кодексу IX, характер і ступінь інвалідності та викликані цим затримки в ході навчань, принаймні, в один семестр, мають засвідчуватись довідкою районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я.

(4) 1Якщо під час навчання було успішно завершено вивчення європейського права  або бізнес-орієнтованого додаткового курсу навчання або додаткового предметно спеціалізованого курсу іноземної мови, що охоплює, щонайменше, шістнадцять академічних годин, в національному університеті Німеччини, то абз. 1 застосовується відповідно і після дев'ятого семестру. 2Доказ успішного завершення повинен бути наданий з підтвердженням юридичного факультету університету, в якому студент завершив навчання відповідно до реч. 1.

(5) 1Хто допускається до вільної спроби, може до початку усного іспиту відмовитись від продовження процедури іспиту; § 15 абз. 4 реч. 3 застосовуються відповідно. 2Іспит потім вважається таким, що не відбувся; реєстрація на нову вільну спробу не допускається.

(6) У разі § 29 абз. 1, п. 2, півречення 1, можна, якщо умови, викладені в абз. 2, реч. 2, відсутні, протягом одного місяця після завершення вже складеної частини іспиту письмово заявити екзаменаційній службі землі відмові від продовження складення іспиту з наслідками, передбаченими в абз. 5 реч. 2.

(7) Передбачені в абз. 1, 5 і 6 юридичні наслідки не виникають, якщо іспит відповідно до § 11 абз. 1 реч. 2, абз. 2, 5 або абз. 6, реч. 2 не складено.

Розділ 2
Юридичний університетський іспит

§ 38
Загальні положення

1Університети проводять Юридичний університетський іспит самостійно і під свою відповідальність. 2Вони регулюють навчання в ключових сферах і Юридичний університетський іспит у межах наступних положень за допомогою власних правил навчання відповідно до ст. 58 Баварського закону про вищу освіту і правил перевірки відповідно до ст. 61 Баварського закону про вищу освіту в їх поточній версії.

§ 39
Ключові сфери

(1) Ключові сфери служать як доповнення до навчання і поглиблення пов'язаних з ними обов'язкові предметів і, якщо вони мають міждисциплінарний і міжнародний взаємозвязки, їхньому вивченню.

(2) 1Ключові сфери вивчаються принаймні 16 і не більше 24 академічних годин. 2Вони можуть містити до 50 % обов'язкових предметів (§ 18 абз. 2), спрямованих на поглиблення обовязкових предметів. 3Ключові сфери повинні включати в себе як правило кілька областей права і завдяки певній подачі матеріалу забезпечувати ознайомлення зі важливими частинами правових знань.

§ 40
Екзаменаційні результати; повторення

(1) 1Іспит в обраних кандидатами ключових сферах складається, щонайменше, з

1. Пов'язаних навчанням наукових досліджень протягом чотирьох - шести тижнів часу, а також

2. Написання контрольної роботи під наглядом протягом п'яти годин або усного іспиту як підсумку навчання.

2Іспити, передбачені в університетських екзаменаційних правилах іспитів, повинні в повному обсязі охопити всі галузі права ключової сфери. 3Замість пов'язаного з навчанням наукового дослідження також можуть бути використані кілька інших способів доказування наявності знань, що супроводжують навчання протягом курсу, один з яких повинен складатися з письмової курсової  /  семінарської роботи.

(2) 1Якщо результати Юридичного університетського іспиту, складені на оцінку гіршу, ніж "достатньо" (4,00 бали), іспит може бути повторений один раз. 2Ще одне повторення, навіть після нового навчання, не допускається.

(3) Університет може передбачати, що підсумковий іспит по закінченні навчання може бути складений відразу після завершення відповідної частини Першого юридичного державного іспиту.

(4) Університетський юридичний іспит вважається не складеним, якщо загальна оцінка гірша, ніж "достатньо" (4,00 бали).

§ 41
Вільна спроба і підвищення оцінки

Хто щонайпізніше через шість місяців після завершення письмової частини Першого юридичного державного іспиту, де він взяв участь у вільній спробі відповідно до § 37, виконав усі передбачені для Університетського юридичного іспиту завдання, може  принаймні один раз, не зважаючи на § 40 абз. 2, повторити ще раз підсумковий іспит по закінченні навчання.

§ 42
Свідоцтво про іспит

1Ті, хто здав Університетський юридичний іспит, отримують свідоцтво від університету, з якого випливає назва ключової сфери і загальна оцінка іспиту, а також сума балів. 2Учасники іспитів, які не склали іспит, отримують про це повідомлення в письмовій формі від університету.

§ 43
Визнання іноземних іспитів

1Визнання іспитів, складених за кордоном, результати яких були оцінені відповідно до § 4 або можуть бути перетворені у такі, регулюється відповідно до статті 63 Баварського закону про вищу школу в його поточній версії. 2Університет видає про це відповідне свідоцтво згідно з § 42.

Частина четверта

Підготовча служба

§ 44
Мета підготовчої служби

(1) 1Підготовча служба має на меті ознайомити стажерів-юристів
з обов'язками і завданнями правової роботи і таким чином ввести в сферу здійснення права. 2В кінці навчання стажери-юристи повинні бути в стані практично, за необхідності після введення у курс справи, діяти на власну відповідальність, забезпечуючи задоволення різноманітних та змінних потреб суспільства.

(2) 1Юристи-стажери повинні, наскільки це можливо, діяти самостійно, на власну відповідальність. 2Мета освіти визначає характер і обсяг їхньої роботи.

§ 45
Керівництво підготовчою службою

(1) 1Президента вищих судів землі керують підготовкою стажерів-юристів у відповідному окрузі, якщо відповідно до абз. 2 компетенція не належить відповідному уряду. 2Президенти вищих судів землі приймають рішення щодо погодження дозволу на сумісництво студента протягом усього терміну стажування.

(2) Уряди керують загальною підготовкою стажерів-юристів у відповідному окрузі під час стажування відповідно до § 48 абз. 2 реч. 1 п. 2 і § 48 абз. 2 реч. 1 п. 4 та абз. 3, якщо обов'язкове стажування на вибір студента здійснюється в професійних областях 2, 4, 5 або 7 (§ 49 абз. 1 пп. 2, 4, 5 і 7).

§ 46
Включення в підготовчій служби

(1) Будь-яка особа, яке склала Перший юридичний іспит в межах чинності Німецького закону про суддів, за заявою у відповідності
з наступними положеннями приймається на підготовчу службу.

(2) 1Кандидати приймаються на підготовчу службу шляхом вручення свідоцтва про призначення і виникнення публічно-правових відносин учнівства. 2Підстави для встановлення публічно-правових відносин шляхом електронних засобів обробки даних не допускається. 3Призначені кандидати несуть звання "юрист-стажер". 4Призначення означає, що кандидати в письмовій, але не в електронній формі зобовязуються не розголошувати відомості, що стали відомі їм як учасникам у навчальних справах.

(3) 1Прийом на підготовчу службу відбувається на початку квітня
і на початку жовтня кожного року. 2Більш детальну інформацію,
в тому числі тримісячний строк подачі заяв і додаткові документів визначаються президентами вищих судів землі.

(4) 1Про прийом до підготовчої служби рішення приймає Президент вищого суду землі за погодженням з урядом Верхньої Баварії. 2Ними також визначається урядовий округ, у якому проходитиме навчання. 3Право вимоги вступу на підготовчу службу в певний округ вищого суду землі або урядовий округ виключається.
4В межах наявності місць для освітньої підготовки прийом здійснюється з урахуванням потреби у навчанні у відповідному окрузі вищого суду і в урядовому окрузі, у якому кандидат тривалий час проживає у складі сім'ї або пов'язаний іншими близькими відносинами.

(5) У прийомі на підготовчу службу має бути відмовлено кандидатам, які

1. За вчинений умисний злочин були засуджені і покарані позбавленням волі строком не менше одного року і засудження зафіксовано у свідоцтві поведінки для державних органів,

2. Які ймовірно будуть позбавлені волі під час підготовчої служби,

3. Щодо яких немає ніякої впевненості, що вони присвятять несенню підготовчої служби як основній діяльності усю свою робочу силу.

(6) У прийомі на підготовчу службу може бути відмовлено кандидатам

1. Проти яких триває розслідування кримінальної справи або судове кримінальне провадження за підозрою в умисному злочині, яке може призвести зазначеного в абз. 5 п. 1,

2. Якщо є факти, які засвідчують, що кандидат непридатний до підготовчої служби, особливо якщо

а) факти щодо особи кандидата свідчать про ризик виникнення серйозних порушень службової діяльності

b) факти щодо особи кандидата свідчать про виникнення суттєвого ризику відчутної шкоди для важливих публічних інтересів при його прийнятті,

c) кандидати страждають від хвороби, яка серйозно загрожує здоров'ю інших осіб або відчутно перешкоджатиме належному перебігу навчання.

3. Для яких призначено опікуна,

4. Заява яких не надійшла до закінчення крайнього строку з повним набором підтверджувальної документації.

§ 47
Права і обов'язки стажерів-юристів

Права і обов'язки стажерів-юристів визначаються, якщо вони не регулюються цим Положенням, відповідно до положень Закону по забезпечення правової підготовчої служби (SiGjurVD).

§ 48
Тривалість і розподіл підготовчої служби

(1) 1Підготовча служба триває два роки. 2Успішно завершене навчання для вступу на третьому кваліфікаційному рівні до спеціалізованих карєрних посад юстиції або управління та фінансів може бути зараховане як підготовча служба за заявою в обсязі до шести місяців. 3Рішення про зарахування приймає президент відповідного вищого суду землі, за погодженням з відповідним урядом. 4З зарахуванням приймається рішення про визначення, які місця практики (абз. 2), робочі групи і навчальні курси (§ 50) будуть визнані повністю або частково.

(2) 1Стажери-юристи проходять практичне навчання:

1. В юстиції

a) п'ять місяців в цивільному суді,

b) три місяці в кримінальному суді або прокуратурі,

2. В органі публічного управління чотири місяці в районній адміністрації, у виконавчому комітеті органу самоврядування, де зайнятий, принаймні, один публічний службовець, який займає посаду, для якої потрібна кваліфікація на посаду судді, в місцевому уряді чи адміністрації округу,

3. Дев'ять місяців в адвокатській колегії  /  при адвокаті,

4. Три місяці за їхнім вибором на одному з допущених місць відповідно до § 49 (обовязкова практика за вибором).

2Частина підготовки відповідно до реч. 1 п. 3 може також бути проведена в двох різних юридичних фірмах, частина підготовки відповідно до реч. 1 п. 4 у виняткових випадках також у двох згаданих там місцях. 3Президенти вищих судів землі можуть змінити порядок стажування відповідно до реч. 1 пп 1 -3, якщо потреби в навчанні цього вимагають; вини можуть скоротити періоди навчання відповідно до реч. 1 п. 1, літера а і п. 2 і скоротити період на користь іншого навчального періоду до трьох місяців, якщо мета навчання може бути досягнута в скорочені терміни. 4Якщо йдеться про період навчання відповідно до реч. 1 п. 2, то рішення приймається за  погодженням з відповідним урядом.

(3) 1Після завершення навчання відповідно до абз. 2, стажери-юристи до закінчення (§ 56) продовжують свою підготовку у тому місці, в якому вони проходили навчання відповідно до абз. 2, реч. 1 п. 4. 2Вони можуть бути відправлені до будь-якого іншого місця практичної підготовки відповідно до абз. 2.

(4) 1Якщо вимоги підготовки не суперечать цьому, то стажерам-юристам за їхньою заявою може бути надано

1. Практичну підготовку, згадану, згадану в абз. 2 реч. 1 п. 1 літера а до двох місяців в суді у сімейних справах або в питаннях добровільної підсудності,

2. Практичну підготовку, згадану в абз. 2 реч. 1 п. 2 до двох місяців у адміністративному суді і

3. Практичну підготовку, згадану в абз. 2 реч. 1 п. 3 частково в місцях, перерахованих нижче:

a) нотаріат, підприємство, асоціація або будь-яка інша організація, у якій гарантовано навчання відповідне правовій консультативній діяльності, строком до трьох місяців,

b) в наднаціональних, міждержавних або іноземних навчальних місцях строком до трьох місяців,

c) шляхом зарахування навчання на юридичному факультеті строком до трьох місяців

за умови додання до відповідної заяви навчального плану, що засвідчує розумний зміст навчання і з якого видно, яке контрольне завдання буде виконано на закінчення стажером-юристом,

d) шляхом зарахування навчання у Німецькому університеті адміністративних наук в Шпейері строком до чотирьох місяців,

е) в якості стажування в установах Європейського Союзу до п'яти місяців.

2Виконання завдань підготовчої практики, зазначених у реч. 1 п. 3, літери b e, може бути розпочате ще до закінчення навчання
в останньому місяці періоду навчання відповідно до абз. 2 реч. 1
п. 2 початку. 3Крім того, навчання у Німецькому університеті адміністративних наук в Шпейері може бути додатково строком до трьох місяців бути зарахованим замість навчання відповідно до абз. 2 реч. 1 п. 3 як навчання відповідно до абз. 2 реч. 1 п. 2, якщо відповідний період навчання згідно з абз. 2 реч. 1 п. 3 був виконаний в адміністративному / виконавчому  органі, в якому гарантовано отримання знань зв спеціальності юридична консультація.

(5) 1Рішення, відповідно до абз. 4, приймається у випадку абз. 4 реч. 1 п. 2, а також у разі зарахування навчання в Німецькому університеті адміністративних  /  управлінських наук в Шпейері у разі абз. 4 реч. 3 за погодженням з відповідним президентом вищого суду землі. 2Щодо іншого рішення приймають президенти вищих судів землі; у випадку, передбаченому в абз. 4 реч. 2, і якщо навчання буде проходити в адміністративному органі, у випадку абз. 4 реч. 1 п. 3 літера а рішення приймається після консультацій
з відповідним урядом.

(6) Стажери-юристи призначаються на практику за межами публічної служби лише тоді, коли керівник / виконавець цієї підготовки погоджується у письмовій формі, що у разі виплати компенсації на соціальні платежі відповідно до статті 3, абз. 1 Закону забезпечення правової підготовчої служби (додаткова оплата) Вільна держава Баварія буде за його рахунок звільнена від відшкодувати витрат установ соціального забезпечення, якщо останніми буде затребувана додаткова винагорода.

§ 49
Обовязкове стажування / практика за вибором

(1) Обовязкове стажування за вибором охоплює сім професій на вибір стажера-юриста:

1. Правосуддя,

2. Виконавча влада / адміністрація,

3. Адвокатура / прокуратура,

4. Економіка,

5. Праця та соціальне право,

6. Міжнародне та європейське право,

7. Податкове право.

(2) 1Для обовязкового стажування за вибором державні міністерства юстиції та внутрішніх справ, будівництва і транспорту як правило, затверджують спільне рішення про допуск місць практики. 2Інші в тому силі іноземні місця практики можуть як у загальному,  так і в конкретних випадках допускатись як місця стажування за вибором, якщо гарантовано

1. Належне робоче місце,

2. Відповідний працівник в якості інструктора / опікуна,

3. Наявний відповідний план підготовки і

4. Належна підготовча практика гарантується.

3Рішення про загальний допуск приймається Президентом вищого суду землі в Мюнхені, для професійних областей 2, 4, 5 і 7, за погодженням з урядом Верхньої Баварії. 4Затвердження в кожному конкретному випадку для професійних областей 1, 3 і 6 здійснює відповідний Президент вищого суду землі,  для професійних областей 2, 4, 5 і 7 компетентний уряд. 5З допуском має бути визначено, до якої з професійних областей належить відповідне місце.

(3) 1Підготовча практика на юридичному факультеті - навіть за кордоном або в Німецькому університеті адміністративних  /  управлінських наук в Шпейері можуть бути зараховані як обовязкова практика за вибором. 2Визнання практики на юридичному факультеті можливо тільки тоді, коли стажери-юристи разом з передбаченою згідно з абз. 4 реч. 1 заявою подають навчальний план відповідно до § 48 абз. 4 реч. 1 п. 3 літера с.

(4) 1Стажери-юристи не пізніше, ніж за чотири місяці до початку обовязкової практики за вибором мають подати письмову заяву президентам вищих судів землі із зазначенням, у якій професійній області і в яких місцях практики вони хочуть пройти стажування. 2Заява може бути змінена тільки до початку обов'язкової практики за вибором і за наявності поважних причин цього. 3Якщо заява не подана, президенти вищих судів землі визначають за погодженням з відповідним урядом місце  для проходження стажування та, у разі необхідності, також професійні сфери / області. 4Те ж саме стосується вибору місця практики за межами публічної служби, якщо заява про звільнення відповідно до § 48 абз. 6 не подана.

§ 50
Робочі групи, вступні курси та інші освітні курси

(1) 1Стажери-юристи перед початком практики відповідно до
§ 48 абз. 2 реч. 1 пп. 13 мають взяти участь у вступному курсі, який враховується у відповідний час практики. 2Вступний курс з юстиції може також бути поділеним на частини. 3Крім того, стажери-юристи в процесі практики беруть участь у курсах з трудового права, податкового права, європейського права і правотворчості і, якщо будуть наявні додаткові курси, в них також.

(2) 1Стажери-юристи під час підготовчої служби (§ 48 абз. 1 реч. 1) повинні взяти участь у роботі в робочих групах; зокрема, вони мають виконати поставлені керівниками підготовчої практики урядів завдання, що виконуються під наглядом, і здати їх на перевірку. 2Під час обовязкового стажування / практики за вибором будуть, якщо це можливо, створені спеціальні робочі групи у відповідних професійних сферах; стажери-юристи у них повинні також брати участь понад період, визначений § 48 абз. 1 реч. 1 аж до усного іспиту, якщо вони проводяться за місцем стажування / практики. 3Якщо стажери-юристи не складають письмовий іспит в передбачені у § 61 абз. 1 строки чи складають не повністю, вони можуть у випадках надзвичайної жорстокості до усного іспиту знову брати участь у робочій групі відповідно до реч. 2.

(3) У робочих групах і в навчальних курсах можуть опрацьовуватись предмети, що не належать до відповідного періоду навчання.

§ 51
Стажери-юристи у якості гостя

(1) За заявою стажери-юристи можуть, за умови, що необхідні навчальні місця є в наявності, за погодження президентів вищих судів землі  /  урядів на певні періоди підготовчої служби бути переведеними до округу іншого вищого суду землі  /  урядового округу в межах території чинності Німецького закону про суддів в якості гостя-стажера.

(2) 1Той, хто допущений до підготовчої служби в іншій землі на території чинності Німецького закону про суддів, може, за його заявою,, зі схвалення компетентного органу іншої землі проходити окремі розділи підготовки в якості гостя стажера в Баварії, якщо є відповідне вільне місце для практики. 2Про допуск в якості гостя-стажера, вирішує президент вищого суду землі  /  уряд.

§ 52
Начальник по службі, прямий начальник

(1) 1Начальниками по службі для стажерів-юристів є президенти вищих судів землі. 2Під час  практики в суді землі, районному суді, в прокуратурі або адвокатурі Президенти судів землі також є начальниками по службі. 3На їхнє місце під час практики в районних судах начальниками по службі є президенти районних судів. 4У тій мірі, у якій уряди проводять стажування / практику (§ 45 абз. 2), президенти урядів є начальниками по службі.

(2) Прямі начальники стажерів-юристів - це відповідний керівник практики / стажування, інструктори практики і керівники робочих груп, до яких направлені стажери-юристи для стажування, а якщо таке стажування відбувається у колегіальному суді, то таким начальником є й голови сенатів або палат.

§ 53
Відпустка. Визнання періодів відпустки та відсутності на роботі через хворобу на підготовчій служби

(1) 1Стажери-юристи йдуть у відпустку відповідно до положень для тимчасових державних службовців на підготовчій службі. 2Тривалість відпустки у кожному періоді навчання не може, як правило, перевищувати одну третину його тривалості.

(2) 1Відпустка для відпочинку і з інших причин (за винятком спеціальної відпустки відповідно до абз. 4) входить у строк підготовчої служби. 2Періоди хвороби, як правило, тривалістю до трьох місяців за рік навчання зараховуються до підготовчої служби. 3Періоди по вагітності та пологах і по догляду за дитиною, як правило, не враховуватимуться на підготовчій службі.

(3) Відпустка для відпочинку і з інших причин (за винятком спеціальної відпустки відповідно до абз. 4) під час стажування в судових органах та під час обовязкової практики за вибором в професійних областях 1 і 6 надаються президентами вищих судів землі або визначеними ними органами, а під час стажування в сфері державного управління та обов'язкової практики за вибором в професійних областях 2, 4, 5 і 7 урядами, а під час адвокатської практики і стажування за вибором в професійній сфері 3 президентами районних судів.

(4) 1У виняткових випадках стажерам-юристам до початку стажування / практики в юридичній фірмі (§ 48 абз. 2 реч. 1 п. 3) надається спеціальна відпустка зі втратою права на виплати з боку роботодавця, якщо потреби практики / стажування цьому не протистоять; тривалість спеціальної відпустки, як правило, складає до шести місяців, але не більше одного року. 2Про її надання рішення приймають президенти вищих судів землі, під час стажування, відповідно до § 48 абз. 2 реч. 1 п. 2 відповідні уряди. 3Тривалість має як правило бути такою, що стажери-юристи в наступному навчальному році можуть бути включені без переривання.

§ 54
Свідоцтва про стажування / практику

(1) 1Про кожний період стажування складається підсумковий атестат. 2Окремі свідоцтва про підготовку повинні надаватись, якщо стажери-юристи під час періоду стажування належали до кількох місць практики.

(2) 1Свідоцтва видаються керівниками стажування. 2Якщо стажери-юристи під час періоду стажування перебували під керівництвом декількох керівників, свідоцтво видається останнім з них; попередні керівники додають свої висновки.

(3) 1Свідоцтва повинні відображати картину здібностей, умінь, практичних навичок, працьовитості, стану освіти і лідерства. 2Вони повинні містити кількість та характер виконаної роботи. 3У свідоцтві має зазначатись, чи досягли стажери-юристи мети стажування.

(4) 1Керівники робочих груп повинні надати атестати закріпленим за ними стажерам-юристам відповідно до абз. 3. 2У робочій групі, у якій відбувається підготовка після проходження письмового іспиту, замість свідоцтва видаються підтвердження участі в робочій групі, де вказано, в якій події стажери-юристи брали участь.

(5) У свідоцтві вказується підсумкова оцінка стажерів-юристів у відповідності з визначеними в § 4 п. 1 правилами оцінювання.

(6) 1Якщо стажування відбулось на юридичному факультеті, замість атестату має бути виконане відповідне контрольне завдання (§ 48 абз. 4 реч. 1 п. 3, літера с). 2Якщо стажування / практика відбуваються у межах обовязкового вибору, то для іншої частини цього періоду практики отримання свідоцтва не вимагається.

§ 55
Звільнення

(1) З підготовчої служби слід звільнити того, хто подав заяву про звільнення.

(2) 1Стажери-юристи можуть бути звільнені, якщо є важлива причина. 2Важливою причиною, зокрема, є

1. Настання під час підготовчої служби обставини, про яку відомо або згодом стає відомо, яка би виправдала відмову в допуску до підготовчої служби,

2. Стажери-юристи не досягають достатнього прогресу в стажуванні / практиці, особливо коли вони протягом двох періодів підготовки не виявили відповідних задовільних результатів,

3. Стажери-юристи протягом більше, ніж шести місяців не в змозі нести службові обовязки, і не очікується, що вони протягом трьох місяців знову будуть придатні до служби і, отже, не будуть належним чином навчені.

(3) Положення про публічну цивільну службу у зв'язку з припиненням служби державного службовця застосовуються відповідно.

(4) Звільнення, у тому числі з застосуванням відповідних правил публічної служби, здійснюється президентами вищих судів землі за погодженням з відповідним урядом.

§ 56
Закінчення підготовчої служби

1 Стажери-юристи закінчують практичну підготовку

1. З оголошенням загальної оцінки Другого юридичного державного іспиту,

2. З доставкою письмового повідомлення, що іспит не складено,

3. По закінченні останнього дня письмової частини Другого державного іспиту другого строку після завершення підготовчої служби (§ 48 абз. 1, реч. 1) або доповняльної підготовчої служби (§ 70 абз. 1 реч. 2), якщо іспит не складено або складено не повністю. Строки проведення письмового іспиту, періоди відпустки по вагітності та пологах і догляду за дитиною залишаються в розрахунках без урахування.

2 В той же час завершуються публічно-правові освітні відносини.

Частина п'ята

Другий юридичний державний іспит

§ 57
Мета і значення іспиту

(1) Другий юридичний державний іспит є випускним іспитом і кваліфікаційним іспитом у розумінні Закону про досягнення і кар'єру.

(2) Другий юридичний державний іспит має конкурентну природу (ст. 94 абз. 2, реч. 1 Конституції) і повинен визначити, чи стажери-юристи досягли мети навчання (§ 44 абз. 1) і, таким чином, на основі своїх знань, практичних навичок і загального образу їхньої особистості володіють кваліфікацією для зайняття посади судді
(§ 5 Abs. 1 DRiG), а також кваліфікацією для зайняття посад на четвертому кваліфікаційному рівні зі спеціалізацією в юстиції, а також управлінні і фінансах.

§ 58
Сфери  іспитів

(1) 1Другий юридичний державний іспит охоплює всі обов'язкові предмети і обрану кандидатом професійну сферу з відповідними соціальними, економічними, політичними, і європейсько-правовими принципами. 2У рамках областей права, що можуть бути предметом перевірки, можуть перевірятись питання з інших областей права в тій мірі, в якій вони зазвичай зявляються у практичній роботі. 3Перевірка може поширюватись на інші сфери права, якщо це потрібно лише для перевірки розуміння і методів роботи, немає необхідності засвідчувати детальні знання, і завдання може бути виконане в межах наданого часу за допомогою допоміжних засобів, користування якими дозволене. 4§ 18 абз. 1 реч. 3 застосовується відповідно.

(2) Обов'язковими спеціальностями є:

1. Екзаменаційний матеріал Першого юридичного державного іспиту (§ 18 абз. 2), з урахуванням спрямованої на розширення і поглиблення знань практичної підготовки;

2. У галузі цивільного права, трудового права (в тому числі процесу):

a) відмова від спадщини і виконання заповіту в загальних рисах;

b) цивільне процесуальне право (в тому числі Регламент [ЄС]
№ 44 / 2001 Ради ЄС про юрисдикцію і визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних спорах) і примусове виконання у цивільному процесуальному праві;

c) процес у шлюбних справах і сімейних спірних справах, а також основи процесу в сімейні спори загалом;

d) принципи процесу у справах за свідоцтвом про спадщину;

е) судовий процес  по трудових спорах (судова процедура тільки при постановленні рішення) в загальних рисах;

3. У галузі кримінального права (в тому процесу): вилучення та конфіскація, кримінальний процес (без накладення арешту)

4. У галузі публічного права (в тому числі процесу):

a) із спеціального адміністративного права:

будівельні норми і правила (за винятком частини 3 глави від 1 до 6 і без статей 45 і 46 Баварських будівельних норм і правил) та право будівельного планування (тільки планування землекористування та забезпечення і допустимість проектів планування)

принципи права керування шкідливими викидами,

принципи водного права;

b) особливі адміністративні процедури, адміністративно-судовий процес і адміністративно-процесуальне виконавче провадження;

c) з податкового права:

право оподаткування (без оподаткування привілейованим цілей, виконання і кримінально-податкових положень)

право оподаткування доходів (збір податку через вирахування податку на прибуток та податку на приріст капіталу тільки в загальних рисах).

(3) професійні сфери:

1. Правосуддя

додатковий матеріал іспиту в основних рисах:

a) міжнародне приватне право, включно з положеннями міжнародного цивільного процесуального права (без міжнародного комерційного і корпоративного права);

b) добровільна підсудність з кадастрових питань;

c) правосуддя щодо неповнолітніх, у тому числі процесуальне право;

d) Баварський кримінально-виконавчий закон, у тому числі утримання під вартою неповнолітніх (тільки принципи, послаблений режим, зв'язок із зовнішнім світом, вільний час та дисциплінарні заходи відповідно без іншого спеціального режиму виконання покарання), а також засоби оскарження у кримінально-виконавчому праві.

2. Управління / виконавча влада

Додаткові предмети  / матеріал3 іспитів:

a) основні принципи адміністративної організації;

b) законодавство про державну службу;

c) основні принципи адміністративного господарського права;

d) дорожній рух і шляхи пересування;

e) принципи права зонування та планування;

3. Адвокатура

Додатковий матеріал  /  предмети іспитів:

a) адвокатське професійне право і маркетинг;

b) адвокатське право і гонорари адвокатів;

c) тактика адвоката і ризики відповідальності адвоката, в тому числі ризики відповідальності адвоката у кримінальних справах

d) профілактична юридична консультація, з точки зору адвоката;

е) основи медіації;

f) поглиблене вивчення вибраних окремих обов'язкових професійних областей з погляду адвокатури (тільки податкові аспекти адвокатури, тимчасові / запобіжні заходи, судова заборона і примусове виконання з погляду адвокатури);

4. Економіка

Додатковий матеріал іспитів в основних рисах:

a) біржове право і біржові цінні папери;

b) право корпорацій (за винятком правил торгових книг);

c) право недобросовісної конкуренції, антимонопольне право, право інтелектуальної власності і авторське право;

d) інтернет-право (лише колізійне право, захист прав споживачів, авторське право, конкуренція і право товарних знаків, відповідальність за порушення особистісних прав, відповідно у цивільному праві);

5. Трудове та соціальне право

Додаткові предмети / матеріал іспитів:

a) право трудового представництва на підприємстві;

b) право колективних договорів;

c) суд по трудових спорах без обмежень основами;

d) принципи права соціального страхування, закон сприяння зайнятості та соціально-судовий процес,

6. Міжнародне та європейське право

Додаткові предмети / матеріал іспитів:

a) міжнародне приватне право (міжнародне сімейне і спадкове право тільки в загальних рисах) з особливою увагою до міжнародних договорів і корпоративного права (за винятком міжнародного транспортного права), міжнародний цивільний процес і УНІТРУА;

b) з європейського права зазначені в § 18 абз. 2 п. 6 області права без обмеження основними рисами, закони державної допомоги, торгівлі та соціальної політики, а також економічного і валютного союзу в основних рисах;

7. Податкове право

Додаткові предмети іспитів:

a) право податку з продажу;

b) основні принципи корпоративного права;

c) основні принципи належного обліку, основні принципи бухгалтерського права і балансування і податкове право;

d) Принципи оцінки, а також право оподаткування спадкування та дарування;

е) основні принципи фінансового судового процесу.

§ 59
Екзаменаційна комісія

1Екзаменаційна комісія складається з шести членів, а саме

1. Головуючого члена (§ 7 абз. 1, реч. 2)

2. Члена з області правосуддя,

3. Двох членів з області юридичного консультування як професії,

4. Два члени з області управління.

2Для кожного члена відповідно до реч. 1 пп. 2, 3 і 4 призначається принаймні одна людина в якості заступника.

§ 60
Екзаменатор

(1) Екзаменаторам без особливого призначення є члени екзаменаційної комісії та їхні заступники.

(2) Екзаменаторами можуть бути тільки:

1. Судді і прокурори та інші посадові особи з кваліфікацією до зайняття посади судді,

2. Адвокати і нотаріуси,

3. Юристи з бізнесу і трудового життя.

(3) § 21 абз. 1 і 4 застосовуються з щодо екзаменаторів на Другому юридичному державному іспиті відповідно.

§ 61
Допуск до письмової частини іспиту

(1) 1Стажери-юристи, починаючи з закінчення практики на останньому місці стажування повинні взяти участь у Другому юридичному державному іспиті. 2Хто з власної відповідальності не бере участі в цьому іспиті, для того іспит вважається не складеним. 3Зобов'язання участі в іспиті не скасовується залишенням підготовчої служби.

(2) 1Допуск до письмової частини іспиту надається президентами вищих судів землі. 2Рішення про допуск повинне бути надане стажерам-юристам у письмовій формі. 3Для допуску до усної частини іспиту застосовується § 64 абз.3.

(3) Допуск до письмової частини іспиту регулюється положеннями
§ 46 абз. 5 п. 1 і 2 та абз. 6 пт. 1, 2 літера с і п. 3 відповідно.

(4) Заява або визначення професійної сфери відповідно до § 49 абз. 4 вважається безвідкличним вибори професійної сфери для іспиту, включаючи можливі повтори.

§ 62
Письмовий іспит

(1) 1На письмовому іспиті протягом одинадцяти днів під належним наглядом виконуються відповідно по одній письмовій роботі в день. 2Час роботи становить п'ять годин.

(2) Завдання своїм змістом повинні особливо тісно відображати практичні справи правового життя.

(3) 1Слід виконувати:

1. П'ять завдань з ключовою сферою в цивільному праві, в тому числі комерційному та корпоративному права, трудовому праві і процесуальному праві (§ 58 абз. 2 пп. 1 і 2.); одне з них має обовязково містити трудове право,

2. Два завдання з ключовою сферою в кримінальному праві, включаючи кримінальне процесуальне право (§ 58 абз. 2 пп. 1 і 3),

3. Чотири завдання з ключовою сферою в публічному права, в тому числі процесуальному праві і податковому праві (§ 58 абз. 2 пп. 1 і 4.); одне з них повинне містити податкове право.

2Ключовою сферою окремих завдань може також бути європейське право (§ 58 абз. 2 п 1, § 18 абз. 2 п. 6). 3 Принаймні, чотири завдання повинні стосуватись послуг у галузі юридичних консультацій та правотворчості.

(4) 1Учасники іспитів можуть використовувати тільки схвалені екзаменаційною комісією допоміжні засоби. 2Вони повинні придбати допоміжні засоби самостійно.

(5) Завдання на іспиті повинні бути уніфіковані; вони повинні бути поставлені у всіх місцях складання іспиту одночасно.

(6) 1Для кожного іспиту може бути призначений місцевий керівник іспиту  і його заступник. 2Вони за дорученням і від імені головуючого члена екзаменаційної комісії діють для належного забезпечення проведення письмового та усного іспитів, зокрема залучають необхідний наглядовий персонал.

§ 63
Правові наслідки неможливості

(1) При неможливості або недоцільності (§ 10 абз. 6) застосовується наступне (§ 10 пункт 1 і 5):

1. Якщо виконано менше восьми письмових завдань, то не враховуються і виконані завдання; повинні бути, хоча б і з запізненням, виконані всі одинадцять письмових завдань.

2. Якщо щонайменше вісім письмових завдань було виконано, слід керуватись наступним:

a) якщо не були виконані одне або декілька завдань в першій частині (завдання 1 до 6), виконані у цій частині готові завдання залишаються без розгляду; для задач 1-6 слід згодом виконати відповідну рівноцінну роботу.

b) Якщо одне або більше завдань у другій частині (завдання 7 - 11) не виконані, виконані у цій частині готові завдання залишаються розгляду; для задач 7 8 11 слід згодом виконати відповідну рівноцінну роботу.

c) Якщо не виконано завдання в першій і другій частинах, всі роботи залишаються неврахованими; слід виконати всі одинадцять завдань.

(2) 1Голова екзаменаційної комісії визначає терміни наступного виконання (як правило, наступна дата іспиту); наступне виконання не застосовується, якщо іспит не складено, тому що в більш ніж шести вже готових завдань досягнутий бал менше 4,00 (§ 64 абз. 3).
2У випадках нестерпних страждань екзаменаційна комісія може, відступивши від положень абз. 1, звільнити від наступного виконання невиконаних завдань повністю або частково. 3У разі надзвичайних страждань екзаменаційна комісія може звільнити наступного виконання ще три невиконані роботи. 4У випадках реч. 2 і 3 вже виконані завдання будуть прийняті до уваги.

(3) 1Не складений або не повністю складений усний іспит має бути повністю перескладений у визначені Головою екзаменаційної комісії строки. 2У випадках нестерпних страждань екзаменаційна комісія за заявою ухвалює особливі умови для перескладення іспиту.

§ 64
Оцінка роботи на іспиті;

Допуск до усної частини іспиту

(1) 1Письмові роботи оцінюються двома екзаменаторами незалежно один від одного кожна однією окремою оцінкою. 2Якщо в іспити бере участь більше, ніж 150 учасників, для оцінки робіт може залучатись більше ніж два екзаменатори. 3Положення § 30 абз. 1 реч. 3 і 4, а також абз. 3 і 4 застосовуються відповідно.

(2) 1Загальна оцінка письмового іспиту обчислюється як сума балів за письмові роботи і ділиться на одинадцять. 2При неврахуванні окремих робіт число одинадцять зменшується відповідно.

(3) 1Той, хто у письмовій частині іспиту досяг загальний середній бал щонайменше 3,72 і не отримав бал, нижчий ніж 4,00 в більш ніж шести роботах, допускається до усного іспиту. 2При неврахуванні окремих робіт, число шість зменшується

1. Якщо не враховуються одна або дві роботи, до п'яти,

2. Якщо не враховуються більше робіт, до чотирьох.

3Той, хто не допущений відповідно до пункту 1 і 2 до усного іспиту, вважається таким, що не склав іспит.

(4) 1Окремі оцінки, загальна оцінка за письмовий іспит, а також розрахований відповідно до абз. 3 правовий наслідок надаються учасникам іспитів у письмовій формі. 2У разі допуску до усного іспиту надання оцінок здійснюється разом з запрошенням до усного іспиту.

§ 65
Усний іспит

(1) 1Усний іспит охоплює визначені в § 58 області іспиту. 2Іспит приймають екзаменаційні комісії як правило в Мюнхені і Нюрнберзі.

(2) 1Екзаменаційні комісії на усному іспиті складаються відповідно з чотирьох екзаменаторів, кожний з яких відповідно представляє цивільне і трудове право, кримінальне право, публічне право і обрану професійну область. 2Один із екзаменаторів головує. 3Екзаменатори повинні постійно бути присутніми під час усного іспиту.

(3) 1Для кожного учасника іспиту повинна бути передбачена загальна тривалість іспиту біля 50 хв. 2Більше п'яти учасників іспиту не може брати участь разом.

(4) 1Кандидати можуть використовувати тільки схвалені екзаменаційною комісією допоміжні засоби. 2Вони повинні придбати допоміжні засоби самостійно.

(5) 1Головуючі члени екзаменаційних комісій керують проведенням усних іспитів. 2Вони піклуються про дотримання вимог іспиту та підтримання порядку. 3Вони можуть допускати до присутності на іспиті юристів-стажерів, і, у виняткових випадках, інших осіб. 4Слухачі, які не дотримуються їхніх наказів, можуть бути видалені з екзаменаційної аудиторії. 5Результат іспиту оголошується учасникам без присутності сторонніх.

§ 66
Оцінка усного іспиту

(1) 1В усному іспиті виставляються чотири окремі оцінки, а саме

1. Оцінка з цивільного та трудового права (§ 58 абз. 2 п. 1 і 2),

2. Оцінка з кримінального права (§ 58 абз. 2 п. 1 і 3),

3. Оцінка з публічного права (§ 58 абз. 2 п. 1 і 4),

4. Оцінка з обраної професійної сфери (§ 58 абз. 3), яка враховується двічі при розрахунку підсумкової оцінки відповідно до реч. 2.

2Загальна оцінка усного іспиту розраховується як сума окремих показників, поділена на п'ять.

(2) 1Екзаменаційні оцінки під час усного іспиту і загальна оцінка іспиту обговорюються спільно всіма екзаменаторами і вирішуються більшістю голосів. 2За рівності голосів вирішальним є голос головуючого члена.

§ 67
Загальна оцінка іспиту

(1) 1Після усного іспиту екзаменаційна комісія визначає загальну оцінку іспиту. 2Вона розраховується як трикратна загальна оцінка письмового іспиту, додана до загальної оцінки усного іспиту і поділена на чотири.

(2) 1Головуючі члени екзаменаційних комісій оголошують окремі оцінки і суми балів та підсумкові оцінки усного іспиту і загальну оцінку та суму балів по закінченні усного іспиту. 2Таким чином, іспит вважається складеним.

(3) Іспит вважається не складеним, якщо загальна оцінка іспиту нижча, ніж "задовільно" (4,00 бали).

§ 68
Атестат іспиту

1Ті, хто склав іспит отримують атестат, в якому наведено загальну оцінку іспиту з рівнем оцінки і числом балів, в якому наведено обрану професійну область. 2Надання атестату в електронній формі виключається. 3Учасники іспитів, які не склали іспит, отримують повідомлення у письмовій формі.

(2) Будь-яка особа, яке склала іспит, може носити найменування (титул) "юрист-ассессор"  /  "юрист ассессор" (Ass. Юр.).

§ 69
Установлення номера у списку

(1) 1Кожному учаснику іспиту, який склав іспит, на основі його загальної оцінки іспиту визначається його номер у списку учасників. 2За однакової загальної оцінки іспиту, кращий результат при виконанні письмового завдання має перевагу, при однакових результатах письмового і усного іспитів дається один і той же номер.
3У цьому випадку наступним дається номер, що випливає після врахування всіх однакових номерів так, як вони видавались би по порядку.

(2) Учасники іспитів отримують свідоцтво з цим порядковим номером.

(3) 1У свідоцтві про порядковий номер вказується, як багато кандидатів отримали який результат і скільки студентів склали іспит. 2Якщо певний порядковий номер даний кільком учасникам іспиту, їх кількість має бути зазначено.

§ 70
Повторення іспиту; Повторення іспиту для поліпшення оцінки

(1) 1Кандидати, що не склали іспит, можуть один раз перескласти іспит. 2Для цього вони повинні відповідно до § 71 пройти ще одну підготовчу службу протягом 6 місяців (доповняльну підготовчу службу) і взяти участь у першому ж наступному Другому юридичному державному іспиті, що слідує за її закінченням. 3§ 61 абз. 1 реч. 2 і 3, абз. 2 і 3 застосовуються відповідно.

(2) 1Учасники іспиту, які при його повторенні відповідно до абз. 1 не склали іспит, можуть повторити його, якщо в одній зі спроб вони отримали оцінку не нижче 3,00. 2Вони повинні взяти участь у другій спробі скласти іспит не пізніше, ніж на третьому іспиті, що слідує після другої спроби скласти іспит. 3Якщо вони перевищують цей строк з причини, за яку самі несуть відповідальність, то
§ 61 абз. 1 реч. 2 застосовується відповідно. 4Заява про допуск до другого повтору іспиту подається не пізніше, ніж за два місяці до початку іспиту; якщо між доставкою повідомлення про результат першої повторної спроби і наступною датою іспиту залишається коротший строк, заява має подаватися відразу після отриманого повідомлення. 5Рішення про допуск до письмової частини іспиту приймає член екзаменаційної комісії. 6Якщо учасник іспиту, не подавши заяву, не бере участь у другій спробі скласти іспит з причин, що не залежать від нього, то він повинен негайно повідомити ці причини екзаменаційній службі землі і довести їх; у разі хвороби на вимогу екзаменаційної служби землі її слід підтвердити довідкою районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я.

(3) 1§ 15 абз. 2 і 3, § 36 абз. 5 і 6 застосовуються відповідно. 2Головуючий член екзаменаційної комісії повинен вжити необхідних заходів, якщо оцінки 3,00 відповідно до абз. 2 реч. 1 немає, тому що учасник іспитів не склав одну чи обидві спроби іспиту відповідно до § 63 абз. 2 реч. 1, § 64 абз. 3.

(4) Ще одна спроба скласти іспит після додатково повторення підготовчої служби не допускається.

(5) Про допуск до письмової частини повторення іспиту для поліпшення оцінки (§ 15) рішення приймає головуючий член екзаменаційної комісії.

§ 71
Доповняльна підготовча служба

(1) Заява про прийняття до доповняльної підготовчої служби подається протягом одного місяця отримання повідомлення про те, що Другий юридичний державний іспит не був складений з першого разу, до Президента того вищого суду землі, в окрузі якого раніше було завершено підготовчу службу.

(2) 1За заявою до президентів вищих судів землі учасника іспитів може бути звільнено від проходження доповняльної підготовчої повністю або частково цілому. 2У цьому випадку заяву про допуск до повторного іспиту слід подавати не пізніше, ніж за два місяці до початку іспитів до екзаменаційної служби землі за умови, що ще не надано допуск компетентним Президентом вищого суду землі. 3Про допуск до письмової частини іспиту у випадку реч. 2 вирішує головуючий член екзаменаційної комісії. 4§ 70 абз. 2 реч. 6 застосовуються відповідно.

(3) 1§§ 44 і далі застосовуються відповідно до їхнього смислу. 2Президенти вищих судів землі, здійснюють поділ підготовчої служби за погодженням з відповідними урядами. 3Загальне керівництво стажуванням здійснюють президенти вищих судів землі, а в тій мірі, в якій стажери-юристи проходитимуть практику в одному з в § 48 абз. 2 реч. 1, п. 2 місці практики, - відповідні уряди.

(4) Учасники іспитів, які не склали й повторного іспиту, більше не допускаються ні до  підготовчої служби, ні до публічно-правових освітніх відносин, навіть якщо вони задовольняють вимогам, передбаченим для другого повторення іспиту.

Частина шоста

Перехідні та прикінцеві положення

§ 72
Перехідні положення

1Носити найменування (титул), зазначений у § 17 абз. 2, також має право той, хто склав Перший юридичний державний іспит як іспит по закінченні вищої школи у межах чинності Німецького закону про суддів. 2Ті, хто склав Другий юридичний державний іспит до дати іспиту 2007 / 1, може продовжувати використовувати назву "Ассессор".

§ 73
Набрання чинності

Це Положення набирає чинності з 1 липня 2003 року.

Мюнхен, 13 жовтня 2003 року

Баварське міністерство юстиції
Д-р Манфред Вайс, державний міністр

Баварське міністерство внутрішніх справ
Гюнтер Бекштайн, державний міністр

Баварське міністерство з питань науки, навчань і мистецтва
Д-р Х. С. Ганс Цегетмеіер, державний міністр

Баварське міністерство фінансів
Професор д-р Курт Фальтльгаузер, державний міністр

Баварське міністерство праці та соціальних справ, сім'ї та жінок
Кріста Стівенс, державний міністр

© Юріс GmbH


1 https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/ljpa/japo/japo_ab_1_1_2015.pdf.

2 Щодо строків оскарження (прим. перекл.).

3 Німецьке законодавство, як і література, доволі вільно оперують поняттями галузі, предмету, і супутніх їм матеріал, область прим. перекл.

3.1.2.1.

3.1.2.1. Положення
про підготовку та іспити юристів (ППІЮ)

Від 13 жовтня 2003 року

Унормоване видання станом на 01.01.20151

Стан:        остання врахована зміна: численні зміни
(§ 1 № 114 Ред. від 22.07.2014, 286)

Ухвалено відповідно до

  • ст. 19 абз. 2 і ст. 115 абз. 2 реч. 2, півреч. 2 Закону Баварії про цивільних публічних службовців (BayBG) у редакції 27 серпня 1998 року (GVBl S. 702, BayRS 2030-1-1 -F), з останніми змінами, внесеними § 3 Закону від 7 серпня 2003 року (GVBl S. 503),

Баварськими державними міністерствами юстиції, внутрішніх справ, з питань науки, досліджень і мистецтв, фінансів і праці та з соціальних питань, питань сім'ї та жінок за погодженням з Державним комітетом з персоналу, а також

  • ст. 2 абз. 3 Закону забезпечення юридичного стажування (SiGjurVD) від 27 грудня 1999 року (GVBl S. 529, BayRS 302-1-J), із змінами, внесеними § 21 Закону від 24 грудня 2002 року (GVBl S. 962), Баварським державним міністерством юстиції, за погодженням з Баварським міністерством фінансів

таке Положення

Частина перша

Загальні положення

§ 1
Єдність навчання, назви іспитів

1Для кандидатів на отримання кваліфікації до посади судді і кваліфікації для зайняття спеціалізованих карєрних посад зі спеціалізацією в юстиції, а також в управлінні і фінансах зі вступом на четвертому кваліфікаційному рівні запроваджено підсумковий для вивчання правових наук Перший юридичний іспит і Другий юридичний державний іспит, якому передує спільна підготовча служба. 2Перший юридичний іспит складається з державного іспиту з обов'язкових предметів (Перший юридичний державний іспит) і університетського іспиту в ключових сферах (Юридичний університетський іспит). 3Державні іспити відбуваються за єдиним підходом.

§ 2
Зміст іспитів

1Іспити враховують судову, управлінську і юрисконсультаційну практику, в тому числі необхідні основні навички (кваліфікацію), такі як менеджмент переговорів, комунікативні навички, риторику, арбітраж, посередництво, вміння допитувати та комунікативні навички. 2Можуть бути враховані навики компетенції з іноземної мови.

§ 3
Незалежність екзаменаторів

Екзаменатори Юридичного університетського іспиту та державних іспитів не зв'язані жодними інструкціями чи вказівками; крім того, вони в їх якості екзаменаторів підлягають нагляду Комітету персоналу землі.

§ 4
Окремі оцінки, підсумкові оцінки і загальні оцінки іспитів

(1) Оцінювання всіх елементів іспитів (окремі оцінки) здійснюється відповідно до § 1 Постанови Федерального міністра юстиції про шкалу оцінок і пунктів першого і другого юридичних іспитів у відповідній редакції.

(2) 1Найменування результатів окремих частин іспиту (підсумкові оцінки) і іспитів у цілому (загальні оцінки іспиту) визначаються § 2 абз. 2 згаданого в п. 1 Положення у відповідній редакції. 2Підсумкові оцінки та загальні оцінки іспитів розраховуються до двох десяткових знаків; третій десятковий знак не враховується.

Частина друга

Загальні правила державних іспитів

§ 5
Форма іспитів

Державні іспити складаються з письмової та усної частин, якщо кандидата допущено до усної частини.

§ 6
Екзаменаційна служба землі

(1) Проведення державних іспитів здійснює організована при Міністерстві юстиції Екзаменаційна служба землі.

(2) 1Керівник Екзаменаційної служби землі та його заступник призначаються на строк п'ять років Державним міністерством юстиції за погодженням з Державними міністерствами внутрішніх справ, будівництва, транспорту та фінансів, розвитку землі і батьківщини. 2Щодо них відповідно застосовується § 3.

§ 7
Екзаменаційні комісії

(1) 1На державних іспитах призначається екзаменаційна комісія для кожного державного іспиту. 2Її очолює відповідно керівник Екзаменаційної служби землі. 3Інші члени та заступники членів екзаменаційної комісії призначаються на строк п'ять років, за винятком професорів (§ 19 реч. 1 п. 2) Державним міністерством юстиції за погодженням з державними міністерствами внутрішніх справ, будівництва, транспорту, фінансів, розвитку землі і батьківщини. 4Членство в екзаменаційній комісії завершується, крім по закінченні п'ятирічного терміну повноважень

1. Для професорів (§ 19, реч. 1 п. 2) з виключенням з юридичного факультету, яким їх було призначено,

2. Крім того, із виповненням 70 річного віку.

5Якщо на час виходу члена з комісії іспит ще не завершений, член комісії, що виходить з неї, може продовжити брати участь як екзаменатор до завершення іспиту. 6На членів і заступників членів екзаменаційних комісій поширюється § 3 відповідно.

(2) Екзаменаційні комісії мають такі завдання:

1. Вони призначають екзаменаторів, якщо призначення відбувається вперше; екзаменаційна комісія для Першого юридичного державного іспиту також призначає Місцевого керівника іспиту,

2. Вони обирають іспитові завдання,

3. Вони конкретизують в окремих випадках екзаменаційний матеріал вимог для письмового та усного іспиту,

4. Вони приймають рішення про допустимість допоміжних засобів,

5. Вони вирішують у випадках, передбачених у §§ 11 і 12,

6. Вони приймають рішення про звільнення від повторення екзаменаційних завдань і спеціальні заходи повторення усного іспиту.

(3) 1Рішення екзаменаційної комісії оголошує її головуючий член. 2Він вирішує чи допускати негайне виконання рішень екзаменаційної комісії.

(4) Голова опікується проведенням державних іспитів; він вирішує у випадках, у яких інші органи не є компетентним.

(5) 1Екзаменаційна комісія приймає рішення більшістю голосів.
2У разі рівності голосів вирішальним є голос головуючого члена. 3Головуючий член уповноважений замість екзаменаційної комісії приймати термінові рішення самостійно. 4Про них він має надати екзаменаційній комісії відомості на наступному засіданні.

§ 8
Виключення з участі

(1) Кандидати, допущені до участі, виключаються з державних іспитів, якщо вони на час іспитів позбавлені волі.

(2) Від участі в державних іспитах виключаються у цілому або в частині допущені кандидати, якщо вони

1. Втручаються або намагаються втручатися в правильно організований перебіг іспиту,

2. Страждають від хвороби, яка серйозно загрожує здоров'ю інших осіб або відчутно заважає належному проведенню іспиту.

(3) Рішення приймається Головуючим членом екзаменаційної комісії, а в екстрених випадках за його дорученням місцевим керівником іспиту.

(4) 1§ 9 застосовується відповідно. 2У випадках по абз. 1 та абз. 2 п. 2 також відповідно застосовується § 10.

§ 9
Зняття і пропуск

(1) Якщо учасники іспиту на іспиті після допуску до початку державного іспиту знімаються з нього, вважається, що вони отримали оцінку "незадовільно" (0 балів) і не склали іспит.

(2) Абз. 1 застосовується відповідно, якщо учасники іспиту не зявились на письмову частину іспиту.

(3) Якщо учасники іспиту не з'являються для виконання певного окремого письмового завдання, то це завдання оцінюється "незадовільно" (0 балів).

(4) 1Абз. 3 застосовується відповідно, якщо учасник іспиту не здав або невчасно здав письмову роботу. 2У менш серйозних випадках за наявності особливих обставин покарання бути не застосовано.

(5) Абз. 1 застосовується відповідно, якщо учасник іспиту повністю або частково пропустив усну частину державного іспиту.

§ 10
Неможливість, неприйнятність

(1) Наслідки пропуску (§ 9) не настають, якщо кандидати з причин, за які вони не несуть відповідальність, не складають або не повністю складають письмову чи усну частину державного іспиту, передумови абз. 2 виконані і немає жодних підстав для виключення відповідно до абз. 3 (неможливість).

(2) 1Неможливість повинна бути негайно повідомлена екзаменаційній службі землі з відповідними доказами. 2Доказ у разі захворювання в принципі підтверджується довідкою  районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я, який зазвичай видається не пізніше, ніж у день іспиту. 3В очевидних випадках можна обійтися без подання довідки. 4Повідомлення не повинно містити будь-яких умов і є невідкличним.

(3) 1Повідомлення про неможливість на письмовій частині іспиту виключається в будь-якому випадку, якщо після вже складеної частини іспиту пройшло більше одного місяця. 2У разі неможливості участі в усному іспиті повідомлення не допускається після оголошення результату усного іспиту.

(4) Правові наслідки неможливості визначаються відповідно до
§§ 29 і 63.

(5) 1Для учасників іспиту, які склали певну частину іспиту в стані нездатності, що настав незалежно від них і поза їх волею, застосовуються відповідно абз. 2-4. 2Повідомлення має в цьому випадку слідувати відразу ж після здачі письмової роботи або інших записів або після завершення усного іспиту.

(6) 1Якщо учасникам іспиту з важливої причини неприйнятно повне або часткове складення письмової або усної частини державних іспитів (неприйнятність), за заявою може бути погоджена їхня відсутність. 2Абз. 2 - 4 застосовуються відповідно.

§ 11
Обман, залишення на іспиті спеціального приміщення,
спроба впливу

(1) 1Той, хто намагається шляхом обману, шахрайства або застосування недозволених допоміжних засобів вчинити вплив на свою чи іншої особи користь, отримує за свою роботу оцінку "незадовільно" (0 балів). 2У важких випадках відбувається позбавлення права участі в іспитах; їх оцінюється як "незадовільно" (0 балів). 3Так само володіння недозволеними допоміжними засобами після отримання екзаменаційного завдання є обманом із правовими наслідками, що передбачені в реч. 1 і 2, якщо причетні учасники іспиту не доведуть, що володіння цими засобами не сталось ні через умисел, ні з необережності.

(2) Абз. 1 застосовуються відповідно до усного іспиту.

(3) 1Якщо є підозра володіння недозволеними допоміжними засобами, то особи, що здійснюють нагляд за іспитом на письмовому іспиті або головуючий член екзаменаційної комісії для усного іспиту, а також особи, уповноважені головуючим членом екзаменаційної комісії мають вилучити і забезпечити їхнє збереження; причетні учасники іспитів повинні сприяти розкриттю і видати ці засоби. 2Допоміжні засоби, які через зміни ведуть до покарання, мають бути залишені учасникам іспитів до здачі відповідної екзаменаційної роботи, але не пізніше, ніж до закінчення часу виконання роботи. 3Обман, який тягне за собою настання встановлених в абз. 1 правових наслідків здійснює той, хто заважає участі в розслідуванні, відмовляється долучитись до розслідування або видачі цих допоміжних засобів або зауваження змінює ці допоміжні засоби.

(4) Той, хто після роздачі завдання на іспиті залишає без дозволу контрольоване приміщення, отримує за роботу оцінку "незадовільно" (0 балів).

(5) Той, хто намагається вплинути на екзаменатора чи особу, призначену для перевірки на свою користь, отримує оцінку "незадовільно" (0 балів) і вважається таким, що не склав іспит.

(6) У менш важких випадках, за особливих обставин, від покарання може бути відмовлено.

(7) 1Рішення про правові наслідки відповідно до абз. 1 - 6 оголошується через адміністративний акт. 2Якщо іспит вже був завершений із оголошенням результатів, його оголошують не складеним і або відповідно виправляють загальну оцінку.

(8) У випадках абз. 1 - 5 визнання неможливості або неприпустимості (§ 10) виключається.

§ 12
Порушення в процесі іспиту

(1) Якщо з'ясовується, що у процесі розгляду були допущені порушення, які суттєво викривили рівні можливості і шанси на іспиті, екзаменаційна комісія може за клопотанням учасників іспиту або за посадовими обовязками розпорядитись, що деякі або всі кандидати на державному іспиті повинні повторити його або будь-які його частини.

(2) 1Заява відповідно до абзацу 1 має бути в письмовій формі негайно подана до екзаменаційної служби землі. 2Заява не повинні містити умов і не може бути відкликана. 3Подання заяви не допускається, якщо з моменту завершення тієї частини процедури іспиту, яка містила порушення, минув один місяць.

(3) Через шість місяців після завершення іспиту екзаменаційна комісія не може приймати рішення відповідно до п. 1 за своїми посадовими обовязками.

§ 13
Вирівнювання шансів

(1) 1Люди з важким ступенем інвалідності та прирівняні (§ 2 абз. 2 і 3 Соціального кодексу Дев'ята книга SGB IX), за заявою на імя головуючого члена екзаменаційної комісії відповідно до засвідченої тяжкості інвалідності отримують продовження часу іспиту до чверті нормально передбаченого часу, якщо інвалідність не впливає на можливість довести знання і вміння на іспиті. 2У випадках особливо важкої інвалідності передбачений час може бути продовжений до половини нормальної тривалості часу для іспиту. 3На додаток до або замість продовження часу іспиту можуть бути вжиті інші заходи вирівнювання шансів, за умови, що це не впливає на конкуренцію.

(2) 1Іншим учасникам іспитів за наявності встановленої, не тільки тимчасової інвалідності при складанні іспиту, яка істотно заважає складанню іспиту, може, відповідно до за абз. 1 бути забезпечене вирівнювання шансів, якщо інвалідність не стосується предмету перевірки. 2У разі тимчасової інвалідністю можуть бути вжиті інші відповідні заходи, при умові, що вони не заважають конкуренції.

(3) 1Заяви про вирівнювання шансів подаються принаймні за шість тижнів до початку письмових іспитів. 2Доведення факту інвалідності має підтверджуватись довідкою районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я.

§ 14
Процедура додаткової перевірки

(1) Учасники іспитів можуть подати письмові заперечення щодо оцінки результатів виконаних завдань на державних іспитах.

(2) 1Якщо письмовий іспит складено, то заперечення до екзаменаційної оцінки подаються не пізніше ніж через місяць після оголошення загальної оцінки іспиту, заперечення до оцінки усного іспиту подаються до екзаменаційної служби землі відразу ж після оголошення загальної оцінки іспиту. 2Заперечення проти оцінки письмових робіт на іспитах подаються протягом двох місяців з дати повідомлення підсумкової оцінки іспиту, заперечення до оцінки усного іспиту не пізніше одного місяця після оголошення підсумкової оцінки з конкретним і зрозумілим письмовим обґрунтуванням.

(3) Якщо письмовий іспит не складено, заперечення щодо оцінки письмових робіт на іспитах подаються протягом одного місяця після оголошення остаточної оцінки за письмові роботи до в екзаменаційної служби землі і протягом двох місяців конкретно і зрозуміло обґрунтовуються.

(4) 1Якщо заперечення не відповідають абз. 1 4, екзаменаційна служба землі відхиляє їх. 2Крім того, заперечення надаються відповідних екзаменаторам для перегляду своїх оцінок.

(5) § 74 абз. 1 реч. 2 абз. 2 Адміністративно-процесуального кодексу2 залишаються в силі.

§ 15
Повторення іспиту для поліпшення оцінки

(1) 1Кандидати, що склали державний іспит з першого разу в Баварії, можуть один раз перездати іспит, щоб поліпшити загальну оцінку. 2Можливість повторення існує тільки по закінченні поточного іспиту на наступному або тому, що йде за ним, іспиті. 3Заява про допуск до Першого юридичного державного іспиту подається до екзаменаційної служби землі протягом установленого в § 26 абз. 1 реч. 2 строку подання заяви; якщо усний іспит буде складений у визначений відповідно до § 26 абз. 1, реч. 2 строк, заява має подаватися відразу після складання усного іспиту. 4Заява про допуск до Другого юридичного державного іспиту подається принаймні за два місяці до початку іспиту до Екзаменаційної служби землі; за умови, між завершенням усного іспиту і наступним іспитом залишається тільки короткий період, заяву слід подавати відразу ж після складання усного іспиту.

(2) Іспит повинен бути повторений у повному обсязі.

(3) 1Іспит повинен бути повторно складений на тому ж місці складанні іспиту. 2У випадках особливого страждання допускаються виключення.

(4) 1Допущена для поліпшення оцінки до державного іспиту особа може до початку усного іспиту відмовитися від перескладання іспиту. 2Іспит вважається таким, що не відбувся; він не може бути повторений. 3Як відмова розглядається не з'явлення без достатніх підстав (§ 10) на письмовий іспит, на виконання однієї чи більше письмових завдань або на усний іспит; це не застосовується, якщо протягом десяти днів після закінчення відповідної частини іспиту в письмовій формі екзаменаційній службі землі подане відповідне заперечення.

(5) 1Учасники іспиту повинні вирішити, який результат іспиту вони хочуть використати. 2Якщо обрано результат повторного іспиту, правові наслідки першого іспиту залишаються непорушними. 3Якщо протягом одного тижня з моменту усного іспиту не зроблено вибору, вважається обраним кращий, за одних і тих же результатів чинним вважається перший за черговістю.

Частина третя

Перший юридичний іспит

§ 16
Зміст, мета і значення іспиту

(1) 1Перший юридичний іспит є екзаменаційним іспитом університетської навчальної програми у розумінні Закону про досягнення і кар'єру. 2Цей іспит має змагальний характер і призначений для визначення, чи досягли кандидати мети вивчення правових наук і як стажери-юристи професійно придатні до підготовчої служби. 3Учасники іспиту повинні показати на іспиті, що вони опанували право, розуміють і можуть застосовувати його, мають необхідні для цієї мети знання, що засвідчене результатами їхніх іспитів з відповідних спеціальностей.

(2) 1Вибір тем і складність Першого юридичного іспиту повинні відповідати періоду навчання восьми семестрів. 2Оволодіння правом, юридичне розуміння і здатність до методичної роботи повинна лежати в основі оцінки завдань і досягнутих результатів.

§ 17
Загальна оцінка іспиту, свідоцтво і найменування (титул)

(1) 1Перший юридичний іспит вважається складеним, якщо складені Перший юридичний державний іспит і Юридичний університетський іспит. 2Свідоцтво про складення Першого юридичного іспиту засвідчує загальну оцінку іспиту на Першому юридичному державному іспиті і Юридичному університетському іспиті, а також додатково загальну оцінку Першого юридичного іспиту, в яку входить загальна оцінка Першого юридичного державного іспиту
з 70 % і загальна  оцінка юридичного університетського іспиту
з 30 % відповідно. 3Свідоцтво також містить назву ключової сфери. 4Воно видається екзаменаційною службою землі, наскільки Перший юридичний державний іспит був складений в Баварії. 5Видача свідоцтва в електронному вигляді не допускається.

(2) Особа, яке склала Перший юридичний іспит, має право на найменування "Юрист (Унів.)"  /  "Юристка (Унів.)", якщо при цьому університетом не присуджено вченого ступеню або позначення відповідно до § 68 абз. 2.

Розділ 1
Перший юридичний державний іспит

§ 18
Області іспитів

(1) 1Перший юридичний державний іспит охоплює всі обов'язкові предмети з їх історичними, соціальними, економічними, політичними, філософсько-правовими і європейсько-правовими принципами. 2Інші області права можуть бути предметом перевірки в зв'язку з обовязковими предметами перевірки в тій мірі, в якій це потрібно для перевірки розуміння і методів роботи без необхідності засвідчувати детальні знання. 3Основні принципи будь-якої області права включають її систематику, основні норми, правові інститути та їх регулівний зміст, сенс і мету, структуру і значення у контексті.

(2) Обов'язкові спеціальності включають в себе:

1. З цивільного права:

а) Загальна частина Цивільного кодексу (розділ 1 глава 2 лише відповідальність органів), зобов'язальне право (за винятком розділу 8 глави 2, 11, 15, 18, 19 і 25), в тому числі принципи права відповідальності за джерело підвищеної небезпеки (тільки з Цивільного кодексу, Закону про дорожній рух і Закону про відповідальність за продукцію) і речове право (без Розділів 6, 7 глава 2 підглава 2 і розділ 8 глава 2);

b) сімейне право (тільки чинність шлюбу в цілому, статус майна в шлюбі, підстави для розірвання шлюбу та підтримка розведеного подружжя, загальні правила родинних стосунків, походження, зобов'язання утримання між родичами і подружжям, батьківське піклування) в основних рисах;

c) право спадкування (тільки правонаступництво за законом, правовий статус спадкоємців, обовязкове право на спадкування, дія свідоцтва про спадкування та довільне спадкування без виконання волі з заповіту і без нехтування спадком) в основних рисах;

2. З комерційного та корпоративного права в основних рисах:

a) Комерційне право (тільки комерсанти, гласність комерційного реєстру, торгова фірма, представництво, довіреність, загальні положення стосовно комерційних угод і комерційного продажу);

b) право особистих товариств (за винятком правил щодо торгових книг);

c) право товариства з обмеженою відповідальністю (лише створення, представництво і управління);

3. З трудового права:

Право трудових відносин (вступ у відносини, зміст і припинення трудових відносин, порушення і перешкоди обовязків і відповідальність у трудових відносинах) з посиланнями на право колективних договорів;

4. З кримінального права:

загальна частина Кримінального кодексу (без вилучення та конфіскації) і особлива частина Кримінального кодексу (за винятком розділів 1 до 5, 8, 11 до 13, 24 до 26 і 29);

5. З публічного права:

a) конституційне і державне право з посиланнями на міжнародне право, за винятком положень Основного закону щодо оборони і надзвичайного стану;

b) загальне адміністративне право включаючи право адміністративних процедур та процедуру опротестування / оспорювання (без перевірки щодо довкілля і особливих адміністративних процедур);

c) муніципальне право, в тому числі місцеве податкове право та право місцевої співпраці (без місцевих виборів, в частині 3 Кодексу місцевого самоврядування, положення про райони і округи і правом місцевих комунальних підприємств), загальне правове регулювання безпеки і поліцейське право (кримінальний та адміністративний закон землі, закон про завдання поліції, [Виняток: Розділ 3] і Закон про організацію поліції), основи будівельних норм і правил (за винятком частини 3 розділи 1 до 6 і без статей 45 і 46 Баварських будівельних норм і правил), а також правового регулювання планування будівництва (тільки планування землекористування та забезпечення безпеки і допустимість законність цих операцій) в загальних рисах;

6. З європейського права:

право Європейських співтовариств та Європейського Союзу (розвитку, компетенції, органи, юридичні джерела права Співтовариства, законодавчий процес зокрема типи процедур, відношення права Співтовариства та національного права, правозастосування права Співтовариства, основні права та подібні до основних права, основні свободи, фундаментальні свободи, система захисту прав у праві Співтовариства) в загальних рисах;

7. Із процесуального права:

a) види судових процесів; компетенція у сфері цивільного, кримінального, конституційного та адміністративного процесу;

b) з цивільно-процесуального права:

процесуальні принципи; в загальних рисах: типи позовів, загальні процедури розгляду у першій інстанції без оцінки доказів, наслідки судових рішень, дружнє врегулювання спорів, види та умови засобів оскарження, забезпечення примусового виконання Цивільного процесуального кодексу (тільки загальні передумови виконання, види примусового виконання, засоби правового захисту) і запобіжний судовий захист;

c) кримінально-процесуальне право:

процесуальні принципи; процедура розслідування, судовий розгляд в першій інстанції без оцінювання доказів, наслідки судових рішень, види та умови судового оскарження;

d) Адміністративно-процесуальне право:        

Процесуальні принципи, види позовів і клопотань у процесі включно з передумовами рішень по них; в основних рисах: судовий розгляд в першій інстанції без оцінювання доказів, наслідки судових рішень, види та умови судового оскарження, включаючи попередній судовий захист;

е) Конституційний судовий процес:

Конституційна скарга та популярний позов; інші види процесу в основних рисах.

§ 19
Екзаменаційна комісія

1 Екзаменаційна комісія для Першого юридичного державного іспиту складається з шести членів, а саме:

1. Головуючого члена (§ 7 абз. 1 реч. 2.);

2. Трьох професорів права (завідувачів кафедр) юридичних факультетів університетів Вільної держави Баварія. Вони призначаються юридичними факультетами. Кожен факультет призначає з числа своїх членів заступників. Факультети визначають порядок заступництва. Якщо факультети в межах визначеного екзаменаційною службою землі розумного строку не можуть прийти до єдиного рішення, вирішує Державне міністерство освіти і культури, науки і мистецтва;

3. Екзаменатора з кола юрисконсультів  /  адвокатури,

4. Екзаменатора з кола управління. 2 Для членів відповідно до реч. 1 пп. 3 і 4 призначається відповідно з цього ж кола заступник.

§ 20
Місце іспиту та Місцевий керівник іспиту

(1) Перший юридичний державний іспит відбувається в Аугсбургу, Байройті, Ерланген-Нюрнбергу, Мюнхені, Пассау, Регенсбурзі і Вюрцбурзі.

(2) Для кожного окремого місця іспиту може бути призначений Місцевий керівник іспиту і його заступник.

(3) Місцеві керівники іспиту від імені і за дорученням головуючого члена екзаменаційної комісії виконують такі завдання:

1. Опікуються забезпеченням належного проведення письмового іспиту, зокрема виділяють необхідний наглядовий персонал,

2. Визначають екзаменаторів для оцінки письмових іспитів і прийняття рішення,

3. Визначають імена авторів екзаменаційних робіт,

4. Визначають дати проведення усного іспиту і створюють екзаменаційні комісії для усних іспитів,

5. Повідомляють учасникам іспиту окремі оцінки і загальні бали письмового іспиту і запрошують їх до усного іспиту,

6. Учасникам іспиту, які не склали іспит відповідно до § 31 абз. 2 реч. 3 або § 34 абз. 3 повідомляють результати в письмовому вигляді.

§ 21
Екзаменатор

(1) Екзаменатор має наступні завдання:

1. Особисто оцінювати письмові роботи на іспитах,

2. Приймати усні іспити,

3. Розробляти екзаменаційні завдання.

(2) Як екзаменатор може бути призначений тільки:

1. Зі сфери університетів:

a) професори і молодші професори права,

b) почесні професори, позапланові професори і приват-доценти,

c) викладачі та наукові співробітники, що мають принаймні один рік викладацької діяльності на юридичному факультеті;

2. З практичної сфери:

a) судді і прокурори, інші офіційні особи з кваліфікацією до посади судді,

b) адвокати та нотаріуси,

c) юристи з бізнесу і трудового життя.

(3) Екзаменаторами без будь-якого призначення є члени екзаменаційної комісії, Місцевий керівник іспиту та його заступники.

(4) 1Всі екзаменатори, за винятком екзаменаторів відповідно до абз. 2 п. 1, літера а повинні володіти кваліфікацією до посади судді відповідно до Німецького закону про суддів (DRiG  §§ 5, 109 і 110). 2Вони призначаються за погодженням з їх службовим керівником, деканом їхнього факультету або відповідного професійного обєднання строком на п'ять років. 3Посада екзаменатора припиняється, крім кінця п'ятирічного терміну повноважень,

1. Щодо екзаменаторів зі сфери університетів з призначенням в університеті за межами Вільної держави Баварія,

2. Крім того, із завершенням 70 року життя.

4 Якщо в цей час триває іспит і його досі не завершено, екзаменатор повинен завершити іспит і лише потім закінчує повноваження.

§ 22
Університетське навчання

(1) 1Кандидати повинні засвідчити здобуття вищої юридичної освіти принаймні протягом трьох з половиною років. 2Цей час може бути скорочено за умови, що для допуску до іспитів виконано необхідну програму навчання. 3Два семестри, що безпосередньо передують Першому юридичному державному іспиту, під час яких відбулась реєстрація, без наявності академічної відпустки, мають бути пройдені в університеті, де відбудеться іспит. 4Семестри, в яких відбулась реєстрація в якості запрошеного студента, не зараховуються. 5Вивчення науки права в іноземному університеті або навчання за іншою програмою з відповідним числом курсів юридичного змісту може за заявою бути зарахованим баварським юридичним факультетом обсягом до трьох семестрів.

(2) 1Успішно завершене навчання для вступу на третьому кваліфікаційному рівні на спеціалізовані карєрні посади в юстиції, управлінні або фінансах може за заявою бути зарахованим в обсязі до двох семестрів як навчання в університеті. 2Рішення по заяві приймає екзаменаційна служба землі. 3Зарахування має відбутись разом з визначенням одночасного зарахування практичних періодів навчання (§ 25) повністю або в частині.

(3) Стандартний строк навчання (57 абз. 1, реч. 1 BayHSchG -- Баварського закону про вищу освіту) складає дев'ять семестрів (навчання у тому числі Перший юридичний іспит).

§ 23
Регулярне навчання 

(1) 1Кандидати в кожному семестрі повинні відвідати достатню кількість навчальних заходів з обов'язкових предметів або інших правих спеціальностей. 2Крім того, вони повинні брати участь у супроводжуючих лекції практичних заходах та узгоджених між собою повторних і просунутих курсах для підготовки до іспитів в основних галузях права.

(2) В навчанні враховується зміст іспитів відповідно до § 2 реч. 1.

§ 24
Контрольні роботи

(1) 1Кандидати повинні після виконання певних умов, взяти участь у відповідно одному занятті з галузі цивільного права, кримінального права і публічного права, або в еквівалентному заході певного баварського юридичного факультету і успішно підтвердити це результатом контрольної роботи. 2Баварські юридичні факультети визнають докази виконання кандидатами еквівалентних контрольним робіт у вітчизняних німецьких університетах за іноземним або міжнародним правом або докази виконання робіт у закордонному вузі, беручи до уваги вимоги щодо процесу навчання за заявою щодо однієї з трьох галузей, зазначених у реченні 1 відповідно. 3Якщо за кордоном протягом не менше трьох років було успішно завершено вивчення права, можливість визнання поширюється на дві з трьох контрольних робіт. 4Можуть бути визнані лише контрольні роботи  /  іспити, які ще не визнані відповідно до
§ 43 у межах Юридичного університетського іспиту.

(2) 1Крім того, кандидати повинні взяти участь у навчальному заході з юриспруденції іноземною мовою або орієнтованому на юриспруденцію лінгвістичному заході і написати контрольну роботу з цього предмету. 2Баварські юридичні факультети визнають еквівалентні сертифікати або наявні знання за заявою.

(3) Контрольні роботи не повинні бути старше дванадцяти років при реєстрації на іспит.

§ 25
Практичні періоди навчання

(1) 1Студенти у вільний від лекцій час не раніше закінчення другого семестру повинні взяти участь у тримісячній практичній фазі навчання. 2Практичний час навчання має надати студентам можливість практичного ознайомлення з правозастосуванням і повинен здійснюється під керівництвом юриста. 3Він повинні охоплювати принаймні два із трьох галузей: цивільне право, кримінальне право і публічне право і може поділятися на три секції, кожна тривалістю принаймні місячний строк в одному або декількох місцях.

(2) 1Практичний час навчання може бути проведений в країні або за кордоном в суді, прокуратурі, адміністративному органі, юридичній фірмі, нотаріаті, в господарському підприємстві або в будь-якому іншому закладі, придатному як місце практичного правозастосування під керівництвом юриста. 2У тій мірі, у якій у рамках практичного часу навчання будуть пропонуватись супроводжувальні курси, студенти мають брати у них участь.

(3) Студенти зобов'язані дотримуватись нерозголошення і, коли це необхідно, можуть приймати зобов'язання відповідно до Закону про зобовязання (Verpflichtungsgesetz).

(4) Місце практичного навчання повинне видати студенту підтвердження його перебуванні в практичному навчанні і вказати обрану область права.

§ 26
Час проведення іспиту; строк повідомлення про участь

(1) 1Студенти відразу після закінчення навчання мають приступити до складання Першого юридичного державного іспиту. 2Термін реєстрації закінчується за один місяць до дня закінчення лекцій семестру. 3Якщо термін реєстрації на момент отримання повідомлення про те, що іспит за вільною спробою не складено (§ 37), студент може бути негайно допущений до наступного складання іспиту. 4Заяву можна подати для кожного наступного іспиту. 5Студенти повинні складати іспит після закінчення лекцій восьмого семестру.

(2) 1Студенти мають скласти іспит не пізніше ніж до закінчення лекцій дванадцятого семестру. 2Навчанням вважаються всі семестри, у яких студенти були зараховані на програму навчання юриспруденції і їм не надавалась відпустка відповідно до ст. 48 абз. 2 до 4 Баварського закону про вищу школу (BayHSchG). 3Якщо період, зазначений  у реченні 1, перевищено, іспит відповідно до § 10 вважається використаним і не складеним, хіба що строк був перевищений через причини, що не залежать від кандидата. 4Причини відповідно до речення 3 повинні бути негайно повідомлені екзаменаційній службі землі; у разі хвороби на вимогу екзаменаційної служби землі має бути надане підтвердження районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я.

(3) 1Допуск до Першого юридичного державного іспиту в електронній формі подається за заявою з використанням наданого екзаменаційною службою землі електронного формуляру. 2Документи, що мають бути подані відразу після прийому і передачі заяви, визначаються Екзаменаційною службою землі.

(4) Навчання має тривати до допуску до іспиту.

§ 27
Допуск до письмової частини іспиту

(1) Допуск першого юридичного державного іспиту не надається кандидатам,

1. Які не виконали одну з передбачених в §§ 22 до 26 обов'язкових передумов; в особливо нестерпних випадках допускаються звільнення від положень § 22 абз. 1 реч. 3 і 4 і §§ 23, 25 і 26, абз. 1 і 4;

2. Остаточно не склали Юридичний університетський іспит;

3. Яким вірогідно будуть позбавлені свободи під час складання іспиту;

4. Які за рішенням суду не володіють здатністю займати державні пости.

(2) Допуск до Першого юридичного державного іспиту може не бути наданим кандидатам,

1. Проти яких здійснюється розслідування кримінальної справи або відбувається судовий розгляд, який може призвести до рішення відповідно до пункту 1 п. 4;

2. Страждають від хвороби, яка серйозно загрожує здоров'ю інших осіб або може перешкодити належному проведенню іспиту;

3. Для яких призначено опікуна.

(3) Рішення щодо допуску повідомляється кандидатам у письмовій формі; відмова має бути обґрунтована.

(4) 1Рішення стосується тільки допуску до письмової частини іспиту. 2Для допуску до усної частини діє § 31 абз.2.

§ 28
Письмовий іспит

(1) 1На письмовому іспиті протягом шести днів має під наглядом бути виконана кожного дня відповідна письмова робота. 2Час іспиту становить п'ять годин.

(2) 1Мають бути виконані:

1. Три завдання зосереджені на цивільному праві, в тому числі цивільному процесуальному праві, корпоративному, комерційному і трудовому праві (§ 18 абз. 2 пп. 1 - 3 і 7 літери a та b),

2. Одне завдання зосереджене на кримінальному праві, в тому числі кримінальному процесуальному праві (§ 18 абз. 2 пп. 4 і 7, літери a і c),

3. Два завдання зосереджені на публічному праві, в тому числі адміністративному і адміністративно-процесуальному праві (§ 18 п. 2 пп. 5 і 7, літери a, d і e).

2Ключова сфера окремих завдань може бути також зосереджена на європейському праві (§ 18 абз. 2 п. 6). 3Завдання можуть в цілому або в частині стосуватись теоретичних питань. 4Щонайменше одне завдання має мати правотворчий зміст або бути сформульованим як юридична консультація.

(3) 1Кандидати можуть використовувати тільки допущені екзаменаційною комісією допоміжні засоби. 2Ви повинні самостійно придбати допоміжні засоби.

(4) Завдання на іспитах є однаковими; вони оголошуються в усіх місцях проведення іспиту в один і той же час.

§ 29
Правові наслідки неможливості

(1) У разі неможливості (§ 10, абз. 1 і 5) або неприйнятності ( § 10 абз. 6) застосовується наступне:

1. Якщо було виконано менше чотирьох письмових завдань, іспит вважається таким, що не відбувся;

2. Якщо було виконано щонайменше чотири письмові завдання, то замість невиконаних письмових завдань головуючий член екзаменаційної комісії визначає, як правило, в наступну дату іспиту, додаткове виконання невиконаних робіт; рішення про додаткове виконання не застосовується, якщо іспит складений, оскільки за більш ніж три вже виконані контрольні роботи отримано більш низький бал ніж 4,00 (§ 31 абз. 2);

3. Не складений або не повністю складений усний іспит має бути повністю повторений у визначені головуючим членом екзаменаційної комісії строки.

(2) У разі надзвичайної жорстокості екзаменаційна комісія на клопотання дозволяє повторення до двох письмових робіт або вживає спеціальних заходів для повторення усного іспиту.

(3) У випадках, передбачених абз. 1, п. 1 кандидати зобов'язані продовжити вивчення права знову до наступної реєстрації і допуску до іспиту.

§ 30
Оцінка робіт на іспитах

(1) 1Письмові роботи на іспитах оцінюються двома екзаменаторами незалежно один від одного, кожний однією оцінкою. 2Як правило, один з екзаменаторів має бути від університету і один зі сфери практики. 3Якщо оцінкові бали екзаменаторів розходяться більш ніж у два пункти один від одного, то оцінку обчислюють як середній бал. 4За більших відхилень робота оцінюється вирішальним голосом, якщо екзаменатори не можуть погодитися або дійти до розходження, меншого ніж два пункти.

(2) 1В кожному місці іспиту завдання оцінюються одними і тими ж екзаменаторами. 2Якщо в іспиті бере участь більш ніж 100 учасників, для оцінки може бути призначено більше ніж двох екзаменаторів.

(3) Особи, відповідальні за нагляд за іспитом, не повинні бути залучені до перевірки екзаменаційних робіт.

(4) 1Екзаменатори, залучені для оцінки іспитів, які з поважної причини, зокрема, через серйозну хворобу, не в змозі перевірити екзаменаційні роботи, повинні бути замінені іншими екзаменаторами. 2Якщо екзаменатор вже перевірив третину і більше виділених на нього екзаменаційних робіт, їхні оцінки залишаються у силі і не перевіряються повторно.

(5) 1Головуючий член екзаменаційної комісії може визначати виключення з положень абз. 1, реч. 2 та абз. 2. 2За згодою екзаменаторів їх може також бути переведено для здійснення перевірки іншому місці, ніж те, на яке вони були призначені.

§ 31
Результат письмового іспиту; Допуск до усної частини іспиту

(1) 1Загальна оцінка письмового іспиту обчислюється як сума балів за письмові роботи, розділена на шість. 2При виключенні окремих робіт, відповідно зменшується число шість.

(2) 1Ті, хто досяг загальної середньої оцінки принаймні 3,80 пунктів у письмовій частині іспиту і не отримав нижчу оцінку, ніж 4,00 більш ніж в трьох екзаменаційних роботах, допускається до усного іспиту. 2Кількість три зменшується в виключення двох робіт до двох. 3Хто відповідно до речень 1 і 2 не допущений до усного іспиту, вважається таким, що не склав іспит.

(3) 1Окремі оцінки, загальна оцінка за письмовий іспит, а також передбачений відповідно до абз. 2 правовий наслідок оголошуються учасникам іспиту у письмовій формі. 2У разі допуску до усного іспиту оголошення відбувається щонайпізніше при виклику до усного іспиту.

§ 32
Усний іспит

(1) 1Усний іспит охоплює визначені області іспиту (§ 18). 2Іспит в основному стосується розуміння права; чинне право повинне бути на передньому плані в іспиті. 3Іспит приймають екзаменаційні комісії юридичних факультетів Вільної держави Баварія.

(2) 1Екзаменаційні комісії на усному іспиті складаються з трьох екзаменаторів, а саме, як правило, з

1. Екзаменатор з області університетів (§ 21 абз. 2 п. 1) і

2. Два екзаменатори зі сфери практики (§ 21 абз. 2 п. 2).

2Екзаменатори представляють кожен відповідні області, згідно з § 28 абз. 2 реч. 1 пп. 13. 3Один із екзаменаторів є головуючим. 4Екзаменатори повинні постійно бути присутніми під час усного іспиту.

(3) 1Для кожного учасника іспиту повинна бути передбачена загальна тривалість іспиту 35 хв. 2Більше п'яти учасників іспиту разом не можуть брати у ньому участь.

(4) 1 Кандидати можуть використовувати тільки схвалені екзаменаційною комісією допоміжні засоби. 2 Вони повинні придбати допоміжні засоби самостійно.

(5) 1Головуючі члени екзаменаційних комісій керують проведенням усних іспитів. 2Вони піклуються про дотримання вимог іспиту та підтримку порядку. 3Вони допускати до присутності студентів права, і, у виняткових випадках, інших осіб. 4Слухачі, які не дотримуються їх наказів, можуть бути видалені з екзаменаційної аудиторії. 5Результат іспиту оголошується учасникам без присутності сторонніх.

§ 33
Оцінка усного іспиту

(1) 1В усному іспиті для всіх згаданих в § 28 абз. 2 реч. 1 пп. 13 областей надається окрема оцінка. 2Загальна оцінка усного іспиту розраховується як сума окремих результатів, поділена на три.

(2) Оцінка екзаменаторами відповідей під час усного іспиту і загальна оцінка Першого юридичного державного іспиту приймається після консультацій усіх екзаменаторів більшістю голосів.

§ 34
Загальна оцінка іспиту

(1) 1Після усного іспиту екзаменаційні комісії визначають підсумкову оцінку Першого юридичного державного іспиту. 2Вона розраховується як трикратна загальна оцінка письмового іспиту, додана до загальної оцінки усного іспиту і поділена на чотири.

(2) 1Головуючі члени екзаменаційних комісій оголошують окремі оцінки і суми балів та підсумкові оцінки усного іспиту і загальну оцінку та суму балів по закінченні усного іспиту. 2Таким чином, іспит вважається складеним.

(3) Іспит вважається не складеним, якщо загальна оцінка іспиту нижча, ніж "задовільно" (4,00 бали).

§ 35
Свідоцтво про іспит

1Ті, хто склав Перший юридичний державний іспит отримають свідоцтво, в якому наведено загальну оцінку іспиту з рівнем оцінки і числом балів. 2Учасники іспитів, які не склали іспит, отримують відповідне  повідомлення у письмовій формі.

§ 36
Повторення іспиту

(1) 1Кандидати, які не склали Перший юридичний державний іспит, можуть його повторити один раз, якщо вони тим часом остаточно не провалились на Юридичному університетському іспиті. 2Ще одне повторення не допускається, навіть якщо студент заново пройшов навчальну програму.

(2) 1Допуск до повторного іспиту може бути наданий тільки після принаймні одного додаткового семестру (наданого семестру) після оголошення результатів іспиту; це не стосується нескладення іспиту відповідно до § 9 абз. 1, 2 і 4, § 11 абз. 1 реч. 2 і абз. 5 або відповідно до § 26 абз. 2 реч. 3 відповідно. 2Про повторний допуск подається заява в екзаменаційну комісію землі протягом строку, визначеного в § 26 абз. 1 реч. 2.

(3) 1Повторний іспит повинен відбутись не пізніше, ніж на четвертому від дати нескладення іспиті. 2Якщо передбачене в реченні 1 обмеження перевищено, іспит вважається, з застереженням § 10, повтореним і остаточно не складеним, хіба що перевищення строку відбулось через незалежні від кандидата причини. 3Причини відповідно до речення 2 мають негайно повідомлятись до екзаменаційної служби землі, і доводитись відповідними доказами; у разі хвороби на вимогу екзаменаційної служби землі подається підтверджуюча довідка  районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я.

(4) § 15 абз. 2 і 3 застосовуються відповідно.

(5) Головуючий член екзаменаційної комісії на усному іспиті повинен бути інший, ніж на нескладеному іспиті.

(6) Якщо іспит не складено в іншій землі в межах чинності Німецького закону про суддів, може допускатись повторення в Баварії, якщо складання іспиту в іншій землі означатиме невиправдані труднощі для кандидата і якщо служба іспитів іншої землі погоджується зі зміною місця.

§ 37
Вільна спроба

(1) 1Хто зареєструвався на Перший юридичний державний іспит після безперервного навчання щонайпізніше безпосередньо після закінчення восьмого семестру, виконав усі екзаменаційні роботи і не склав цей іспит, вважається таким, що не складав іспит. 2Це також стосується випадку § 29 абз. 1, п. 2, 2-ге півречення.

(2) 1До навчань відповідно до абз. 1 реч. 1 не враховуються наступні періоди, у яких кандидат отримав відпустку відповідно до статей 48 абз. 2 - 4 Баварського закону про вищу школу:

1. Періоди відпустки по вагітності та пологах, по догляду за дитиною відповідно до § 12 Положення про відпустки у відповідній редакції, періоди військової служби та цивільної парамілітарної служби, а також

2. Інші періоди строком до двох семестрів, протягом яких

a) відбувалось вивчення в іноземному університеті за кордоном за програмою навчання з юриспруденції місцевого або міжнародного права, якщо для кожного семестру такого навчання складено відповідні іспити або, якщо іспити неможливі, то має місце визнання цього навчання за кордоном, належним чином здійснене Баварським юридичним факультетом, або

b) через хворобу або з якої-небудь іншої поважної непереборної причини навчання було неможливо; у разі хвороби разом з довідкою про відпустку слід представити медичну довідку щодо характеру і тривалості захворювання.

(2) Зазначені у реченні 1 п. 1 і п. 2 літера b) періоди відпустки не повинні бути враховані також тоді, коли вони відбулись після завершення восьмого семестру лекцій і через зазначені там причини не було ніякої можливості зареєструватись до іспиту або скласти іспит повністю. 3Якщо кандидат не мав можливості своєчасно зареєструватись на іспит, він повинен негайно навести причини цього. 4§ 10 абз. 2 застосовується відповідно.

(3) 1Особа з важкою формою інвалідності (§ 2 абз. 2 Соціального кодексу (SGB) IX), для якої внаслідок важкої інвалідності значно утруднюється навчання, щоб компенсувати неминучі і значні затримки в навчанні принаймні протягом одного семестру до часу навчання відповідно до абз. 1 реч. 1 додається до двох семестрів, що не будуть враховані в час навчання. 2Важка інвалідність має бути у принципі засвідчена відповідно до § 69 абз. 5 Соціального кодексу IX, характер і ступінь інвалідності та викликані цим затримки в ході навчань, принаймні, в один семестр, мають засвідчуватись довідкою районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я.

(4) 1Якщо під час навчання було успішно завершено вивчення європейського права  або бізнес-орієнтованого додаткового курсу навчання або додаткового предметно спеціалізованого курсу іноземної мови, що охоплює, щонайменше, шістнадцять академічних годин, в національному університеті Німеччини, то абз. 1 застосовується відповідно і після дев'ятого семестру. 2Доказ успішного завершення повинен бути наданий з підтвердженням юридичного факультету університету, в якому студент завершив навчання відповідно до реч. 1.

(5) 1Хто допускається до вільної спроби, може до початку усного іспиту відмовитись від продовження процедури іспиту; § 15 абз. 4 реч. 3 застосовуються відповідно. 2Іспит потім вважається таким, що не відбувся; реєстрація на нову вільну спробу не допускається.

(6) У разі § 29 абз. 1, п. 2, півречення 1, можна, якщо умови, викладені в абз. 2, реч. 2, відсутні, протягом одного місяця після завершення вже складеної частини іспиту письмово заявити екзаменаційній службі землі відмові від продовження складення іспиту з наслідками, передбаченими в абз. 5 реч. 2.

(7) Передбачені в абз. 1, 5 і 6 юридичні наслідки не виникають, якщо іспит відповідно до § 11 абз. 1 реч. 2, абз. 2, 5 або абз. 6, реч. 2 не складено.

Розділ 2
Юридичний університетський іспит

§ 38
Загальні положення

1Університети проводять Юридичний університетський іспит самостійно і під свою відповідальність. 2Вони регулюють навчання в ключових сферах і Юридичний університетський іспит у межах наступних положень за допомогою власних правил навчання відповідно до ст. 58 Баварського закону про вищу освіту і правил перевірки відповідно до ст. 61 Баварського закону про вищу освіту в їх поточній версії.

§ 39
Ключові сфери

(1) Ключові сфери служать як доповнення до навчання і поглиблення пов'язаних з ними обов'язкові предметів і, якщо вони мають міждисциплінарний і міжнародний взаємозвязки, їхньому вивченню.

(2) 1Ключові сфери вивчаються принаймні 16 і не більше 24 академічних годин. 2Вони можуть містити до 50 % обов'язкових предметів (§ 18 абз. 2), спрямованих на поглиблення обовязкових предметів. 3Ключові сфери повинні включати в себе як правило кілька областей права і завдяки певній подачі матеріалу забезпечувати ознайомлення зі важливими частинами правових знань.

§ 40
Екзаменаційні результати; повторення

(1) 1Іспит в обраних кандидатами ключових сферах складається, щонайменше, з

1. Пов'язаних навчанням наукових досліджень протягом чотирьох - шести тижнів часу, а також

2. Написання контрольної роботи під наглядом протягом п'яти годин або усного іспиту як підсумку навчання.

2Іспити, передбачені в університетських екзаменаційних правилах іспитів, повинні в повному обсязі охопити всі галузі права ключової сфери. 3Замість пов'язаного з навчанням наукового дослідження також можуть бути використані кілька інших способів доказування наявності знань, що супроводжують навчання протягом курсу, один з яких повинен складатися з письмової курсової  /  семінарської роботи.

(2) 1Якщо результати Юридичного університетського іспиту, складені на оцінку гіршу, ніж "достатньо" (4,00 бали), іспит може бути повторений один раз. 2Ще одне повторення, навіть після нового навчання, не допускається.

(3) Університет може передбачати, що підсумковий іспит по закінченні навчання може бути складений відразу після завершення відповідної частини Першого юридичного державного іспиту.

(4) Університетський юридичний іспит вважається не складеним, якщо загальна оцінка гірша, ніж "достатньо" (4,00 бали).

§ 41
Вільна спроба і підвищення оцінки

Хто щонайпізніше через шість місяців після завершення письмової частини Першого юридичного державного іспиту, де він взяв участь у вільній спробі відповідно до § 37, виконав усі передбачені для Університетського юридичного іспиту завдання, може  принаймні один раз, не зважаючи на § 40 абз. 2, повторити ще раз підсумковий іспит по закінченні навчання.

§ 42
Свідоцтво про іспит

1Ті, хто здав Університетський юридичний іспит, отримують свідоцтво від університету, з якого випливає назва ключової сфери і загальна оцінка іспиту, а також сума балів. 2Учасники іспитів, які не склали іспит, отримують про це повідомлення в письмовій формі від університету.

§ 43
Визнання іноземних іспитів

1Визнання іспитів, складених за кордоном, результати яких були оцінені відповідно до § 4 або можуть бути перетворені у такі, регулюється відповідно до статті 63 Баварського закону про вищу школу в його поточній версії. 2Університет видає про це відповідне свідоцтво згідно з § 42.

Частина четверта

Підготовча служба

§ 44
Мета підготовчої служби

(1) 1Підготовча служба має на меті ознайомити стажерів-юристів
з обов'язками і завданнями правової роботи і таким чином ввести в сферу здійснення права. 2В кінці навчання стажери-юристи повинні бути в стані практично, за необхідності після введення у курс справи, діяти на власну відповідальність, забезпечуючи задоволення різноманітних та змінних потреб суспільства.

(2) 1Юристи-стажери повинні, наскільки це можливо, діяти самостійно, на власну відповідальність. 2Мета освіти визначає характер і обсяг їхньої роботи.

§ 45
Керівництво підготовчою службою

(1) 1Президента вищих судів землі керують підготовкою стажерів-юристів у відповідному окрузі, якщо відповідно до абз. 2 компетенція не належить відповідному уряду. 2Президенти вищих судів землі приймають рішення щодо погодження дозволу на сумісництво студента протягом усього терміну стажування.

(2) Уряди керують загальною підготовкою стажерів-юристів у відповідному окрузі під час стажування відповідно до § 48 абз. 2 реч. 1 п. 2 і § 48 абз. 2 реч. 1 п. 4 та абз. 3, якщо обов'язкове стажування на вибір студента здійснюється в професійних областях 2, 4, 5 або 7 (§ 49 абз. 1 пп. 2, 4, 5 і 7).

§ 46
Включення в підготовчій служби

(1) Будь-яка особа, яке склала Перший юридичний іспит в межах чинності Німецького закону про суддів, за заявою у відповідності
з наступними положеннями приймається на підготовчу службу.

(2) 1Кандидати приймаються на підготовчу службу шляхом вручення свідоцтва про призначення і виникнення публічно-правових відносин учнівства. 2Підстави для встановлення публічно-правових відносин шляхом електронних засобів обробки даних не допускається. 3Призначені кандидати несуть звання "юрист-стажер". 4Призначення означає, що кандидати в письмовій, але не в електронній формі зобовязуються не розголошувати відомості, що стали відомі їм як учасникам у навчальних справах.

(3) 1Прийом на підготовчу службу відбувається на початку квітня
і на початку жовтня кожного року. 2Більш детальну інформацію,
в тому числі тримісячний строк подачі заяв і додаткові документів визначаються президентами вищих судів землі.

(4) 1Про прийом до підготовчої служби рішення приймає Президент вищого суду землі за погодженням з урядом Верхньої Баварії. 2Ними також визначається урядовий округ, у якому проходитиме навчання. 3Право вимоги вступу на підготовчу службу в певний округ вищого суду землі або урядовий округ виключається.
4В межах наявності місць для освітньої підготовки прийом здійснюється з урахуванням потреби у навчанні у відповідному окрузі вищого суду і в урядовому окрузі, у якому кандидат тривалий час проживає у складі сім'ї або пов'язаний іншими близькими відносинами.

(5) У прийомі на підготовчу службу має бути відмовлено кандидатам, які

1. За вчинений умисний злочин були засуджені і покарані позбавленням волі строком не менше одного року і засудження зафіксовано у свідоцтві поведінки для державних органів,

2. Які ймовірно будуть позбавлені волі під час підготовчої служби,

3. Щодо яких немає ніякої впевненості, що вони присвятять несенню підготовчої служби як основній діяльності усю свою робочу силу.

(6) У прийомі на підготовчу службу може бути відмовлено кандидатам

1. Проти яких триває розслідування кримінальної справи або судове кримінальне провадження за підозрою в умисному злочині, яке може призвести зазначеного в абз. 5 п. 1,

2. Якщо є факти, які засвідчують, що кандидат непридатний до підготовчої служби, особливо якщо

а) факти щодо особи кандидата свідчать про ризик виникнення серйозних порушень службової діяльності

b) факти щодо особи кандидата свідчать про виникнення суттєвого ризику відчутної шкоди для важливих публічних інтересів при його прийнятті,

c) кандидати страждають від хвороби, яка серйозно загрожує здоров'ю інших осіб або відчутно перешкоджатиме належному перебігу навчання.

3. Для яких призначено опікуна,

4. Заява яких не надійшла до закінчення крайнього строку з повним набором підтверджувальної документації.

§ 47
Права і обов'язки стажерів-юристів

Права і обов'язки стажерів-юристів визначаються, якщо вони не регулюються цим Положенням, відповідно до положень Закону по забезпечення правової підготовчої служби (SiGjurVD).

§ 48
Тривалість і розподіл підготовчої служби

(1) 1Підготовча служба триває два роки. 2Успішно завершене навчання для вступу на третьому кваліфікаційному рівні до спеціалізованих карєрних посад юстиції або управління та фінансів може бути зараховане як підготовча служба за заявою в обсязі до шести місяців. 3Рішення про зарахування приймає президент відповідного вищого суду землі, за погодженням з відповідним урядом. 4З зарахуванням приймається рішення про визначення, які місця практики (абз. 2), робочі групи і навчальні курси (§ 50) будуть визнані повністю або частково.

(2) 1Стажери-юристи проходять практичне навчання:

1. В юстиції

a) п'ять місяців в цивільному суді,

b) три місяці в кримінальному суді або прокуратурі,

2. В органі публічного управління чотири місяці в районній адміністрації, у виконавчому комітеті органу самоврядування, де зайнятий, принаймні, один публічний службовець, який займає посаду, для якої потрібна кваліфікація на посаду судді, в місцевому уряді чи адміністрації округу,

3. Дев'ять місяців в адвокатській колегії  /  при адвокаті,

4. Три місяці за їхнім вибором на одному з допущених місць відповідно до § 49 (обовязкова практика за вибором).

2Частина підготовки відповідно до реч. 1 п. 3 може також бути проведена в двох різних юридичних фірмах, частина підготовки відповідно до реч. 1 п. 4 у виняткових випадках також у двох згаданих там місцях. 3Президенти вищих судів землі можуть змінити порядок стажування відповідно до реч. 1 пп 1 -3, якщо потреби в навчанні цього вимагають; вини можуть скоротити періоди навчання відповідно до реч. 1 п. 1, літера а і п. 2 і скоротити період на користь іншого навчального періоду до трьох місяців, якщо мета навчання може бути досягнута в скорочені терміни. 4Якщо йдеться про період навчання відповідно до реч. 1 п. 2, то рішення приймається за  погодженням з відповідним урядом.

(3) 1Після завершення навчання відповідно до абз. 2, стажери-юристи до закінчення (§ 56) продовжують свою підготовку у тому місці, в якому вони проходили навчання відповідно до абз. 2, реч. 1 п. 4. 2Вони можуть бути відправлені до будь-якого іншого місця практичної підготовки відповідно до абз. 2.

(4) 1Якщо вимоги підготовки не суперечать цьому, то стажерам-юристам за їхньою заявою може бути надано

1. Практичну підготовку, згадану, згадану в абз. 2 реч. 1 п. 1 літера а до двох місяців в суді у сімейних справах або в питаннях добровільної підсудності,

2. Практичну підготовку, згадану в абз. 2 реч. 1 п. 2 до двох місяців у адміністративному суді і

3. Практичну підготовку, згадану в абз. 2 реч. 1 п. 3 частково в місцях, перерахованих нижче:

a) нотаріат, підприємство, асоціація або будь-яка інша організація, у якій гарантовано навчання відповідне правовій консультативній діяльності, строком до трьох місяців,

b) в наднаціональних, міждержавних або іноземних навчальних місцях строком до трьох місяців,

c) шляхом зарахування навчання на юридичному факультеті строком до трьох місяців

за умови додання до відповідної заяви навчального плану, що засвідчує розумний зміст навчання і з якого видно, яке контрольне завдання буде виконано на закінчення стажером-юристом,

d) шляхом зарахування навчання у Німецькому університеті адміністративних наук в Шпейері строком до чотирьох місяців,

е) в якості стажування в установах Європейського Союзу до п'яти місяців.

2Виконання завдань підготовчої практики, зазначених у реч. 1 п. 3, літери b e, може бути розпочате ще до закінчення навчання
в останньому місяці періоду навчання відповідно до абз. 2 реч. 1
п. 2 початку. 3Крім того, навчання у Німецькому університеті адміністративних наук в Шпейері може бути додатково строком до трьох місяців бути зарахованим замість навчання відповідно до абз. 2 реч. 1 п. 3 як навчання відповідно до абз. 2 реч. 1 п. 2, якщо відповідний період навчання згідно з абз. 2 реч. 1 п. 3 був виконаний в адміністративному / виконавчому  органі, в якому гарантовано отримання знань зв спеціальності юридична консультація.

(5) 1Рішення, відповідно до абз. 4, приймається у випадку абз. 4 реч. 1 п. 2, а також у разі зарахування навчання в Німецькому університеті адміністративних  /  управлінських наук в Шпейері у разі абз. 4 реч. 3 за погодженням з відповідним президентом вищого суду землі. 2Щодо іншого рішення приймають президенти вищих судів землі; у випадку, передбаченому в абз. 4 реч. 2, і якщо навчання буде проходити в адміністративному органі, у випадку абз. 4 реч. 1 п. 3 літера а рішення приймається після консультацій
з відповідним урядом.

(6) Стажери-юристи призначаються на практику за межами публічної служби лише тоді, коли керівник / виконавець цієї підготовки погоджується у письмовій формі, що у разі виплати компенсації на соціальні платежі відповідно до статті 3, абз. 1 Закону забезпечення правової підготовчої служби (додаткова оплата) Вільна держава Баварія буде за його рахунок звільнена від відшкодувати витрат установ соціального забезпечення, якщо останніми буде затребувана додаткова винагорода.

§ 49
Обовязкове стажування / практика за вибором

(1) Обовязкове стажування за вибором охоплює сім професій на вибір стажера-юриста:

1. Правосуддя,

2. Виконавча влада / адміністрація,

3. Адвокатура / прокуратура,

4. Економіка,

5. Праця та соціальне право,

6. Міжнародне та європейське право,

7. Податкове право.

(2) 1Для обовязкового стажування за вибором державні міністерства юстиції та внутрішніх справ, будівництва і транспорту як правило, затверджують спільне рішення про допуск місць практики. 2Інші в тому силі іноземні місця практики можуть як у загальному,  так і в конкретних випадках допускатись як місця стажування за вибором, якщо гарантовано

1. Належне робоче місце,

2. Відповідний працівник в якості інструктора / опікуна,

3. Наявний відповідний план підготовки і

4. Належна підготовча практика гарантується.

3Рішення про загальний допуск приймається Президентом вищого суду землі в Мюнхені, для професійних областей 2, 4, 5 і 7, за погодженням з урядом Верхньої Баварії. 4Затвердження в кожному конкретному випадку для професійних областей 1, 3 і 6 здійснює відповідний Президент вищого суду землі,  для професійних областей 2, 4, 5 і 7 компетентний уряд. 5З допуском має бути визначено, до якої з професійних областей належить відповідне місце.

(3) 1Підготовча практика на юридичному факультеті - навіть за кордоном або в Німецькому університеті адміністративних  /  управлінських наук в Шпейері можуть бути зараховані як обовязкова практика за вибором. 2Визнання практики на юридичному факультеті можливо тільки тоді, коли стажери-юристи разом з передбаченою згідно з абз. 4 реч. 1 заявою подають навчальний план відповідно до § 48 абз. 4 реч. 1 п. 3 літера с.

(4) 1Стажери-юристи не пізніше, ніж за чотири місяці до початку обовязкової практики за вибором мають подати письмову заяву президентам вищих судів землі із зазначенням, у якій професійній області і в яких місцях практики вони хочуть пройти стажування. 2Заява може бути змінена тільки до початку обов'язкової практики за вибором і за наявності поважних причин цього. 3Якщо заява не подана, президенти вищих судів землі визначають за погодженням з відповідним урядом місце  для проходження стажування та, у разі необхідності, також професійні сфери / області. 4Те ж саме стосується вибору місця практики за межами публічної служби, якщо заява про звільнення відповідно до § 48 абз. 6 не подана.

§ 50
Робочі групи, вступні курси та інші освітні курси

(1) 1Стажери-юристи перед початком практики відповідно до
§ 48 абз. 2 реч. 1 пп. 13 мають взяти участь у вступному курсі, який враховується у відповідний час практики. 2Вступний курс з юстиції може також бути поділеним на частини. 3Крім того, стажери-юристи в процесі практики беруть участь у курсах з трудового права, податкового права, європейського права і правотворчості і, якщо будуть наявні додаткові курси, в них також.

(2) 1Стажери-юристи під час підготовчої служби (§ 48 абз. 1 реч. 1) повинні взяти участь у роботі в робочих групах; зокрема, вони мають виконати поставлені керівниками підготовчої практики урядів завдання, що виконуються під наглядом, і здати їх на перевірку. 2Під час обовязкового стажування / практики за вибором будуть, якщо це можливо, створені спеціальні робочі групи у відповідних професійних сферах; стажери-юристи у них повинні також брати участь понад період, визначений § 48 абз. 1 реч. 1 аж до усного іспиту, якщо вони проводяться за місцем стажування / практики. 3Якщо стажери-юристи не складають письмовий іспит в передбачені у § 61 абз. 1 строки чи складають не повністю, вони можуть у випадках надзвичайної жорстокості до усного іспиту знову брати участь у робочій групі відповідно до реч. 2.

(3) У робочих групах і в навчальних курсах можуть опрацьовуватись предмети, що не належать до відповідного періоду навчання.

§ 51
Стажери-юристи у якості гостя

(1) За заявою стажери-юристи можуть, за умови, що необхідні навчальні місця є в наявності, за погодження президентів вищих судів землі  /  урядів на певні періоди підготовчої служби бути переведеними до округу іншого вищого суду землі  /  урядового округу в межах території чинності Німецького закону про суддів в якості гостя-стажера.

(2) 1Той, хто допущений до підготовчої служби в іншій землі на території чинності Німецького закону про суддів, може, за його заявою,, зі схвалення компетентного органу іншої землі проходити окремі розділи підготовки в якості гостя стажера в Баварії, якщо є відповідне вільне місце для практики. 2Про допуск в якості гостя-стажера, вирішує президент вищого суду землі  /  уряд.

§ 52
Начальник по службі, прямий начальник

(1) 1Начальниками по службі для стажерів-юристів є президенти вищих судів землі. 2Під час  практики в суді землі, районному суді, в прокуратурі або адвокатурі Президенти судів землі також є начальниками по службі. 3На їхнє місце під час практики в районних судах начальниками по службі є президенти районних судів. 4У тій мірі, у якій уряди проводять стажування / практику (§ 45 абз. 2), президенти урядів є начальниками по службі.

(2) Прямі начальники стажерів-юристів - це відповідний керівник практики / стажування, інструктори практики і керівники робочих груп, до яких направлені стажери-юристи для стажування, а якщо таке стажування відбувається у колегіальному суді, то таким начальником є й голови сенатів або палат.

§ 53
Відпустка. Визнання періодів відпустки та відсутності на роботі через хворобу на підготовчій служби

(1) 1Стажери-юристи йдуть у відпустку відповідно до положень для тимчасових державних службовців на підготовчій службі. 2Тривалість відпустки у кожному періоді навчання не може, як правило, перевищувати одну третину його тривалості.

(2) 1Відпустка для відпочинку і з інших причин (за винятком спеціальної відпустки відповідно до абз. 4) входить у строк підготовчої служби. 2Періоди хвороби, як правило, тривалістю до трьох місяців за рік навчання зараховуються до підготовчої служби. 3Періоди по вагітності та пологах і по догляду за дитиною, як правило, не враховуватимуться на підготовчій службі.

(3) Відпустка для відпочинку і з інших причин (за винятком спеціальної відпустки відповідно до абз. 4) під час стажування в судових органах та під час обовязкової практики за вибором в професійних областях 1 і 6 надаються президентами вищих судів землі або визначеними ними органами, а під час стажування в сфері державного управління та обов'язкової практики за вибором в професійних областях 2, 4, 5 і 7 урядами, а під час адвокатської практики і стажування за вибором в професійній сфері 3 президентами районних судів.

(4) 1У виняткових випадках стажерам-юристам до початку стажування / практики в юридичній фірмі (§ 48 абз. 2 реч. 1 п. 3) надається спеціальна відпустка зі втратою права на виплати з боку роботодавця, якщо потреби практики / стажування цьому не протистоять; тривалість спеціальної відпустки, як правило, складає до шести місяців, але не більше одного року. 2Про її надання рішення приймають президенти вищих судів землі, під час стажування, відповідно до § 48 абз. 2 реч. 1 п. 2 відповідні уряди. 3Тривалість має як правило бути такою, що стажери-юристи в наступному навчальному році можуть бути включені без переривання.

§ 54
Свідоцтва про стажування / практику

(1) 1Про кожний період стажування складається підсумковий атестат. 2Окремі свідоцтва про підготовку повинні надаватись, якщо стажери-юристи під час періоду стажування належали до кількох місць практики.

(2) 1Свідоцтва видаються керівниками стажування. 2Якщо стажери-юристи під час періоду стажування перебували під керівництвом декількох керівників, свідоцтво видається останнім з них; попередні керівники додають свої висновки.

(3) 1Свідоцтва повинні відображати картину здібностей, умінь, практичних навичок, працьовитості, стану освіти і лідерства. 2Вони повинні містити кількість та характер виконаної роботи. 3У свідоцтві має зазначатись, чи досягли стажери-юристи мети стажування.

(4) 1Керівники робочих груп повинні надати атестати закріпленим за ними стажерам-юристам відповідно до абз. 3. 2У робочій групі, у якій відбувається підготовка після проходження письмового іспиту, замість свідоцтва видаються підтвердження участі в робочій групі, де вказано, в якій події стажери-юристи брали участь.

(5) У свідоцтві вказується підсумкова оцінка стажерів-юристів у відповідності з визначеними в § 4 п. 1 правилами оцінювання.

(6) 1Якщо стажування відбулось на юридичному факультеті, замість атестату має бути виконане відповідне контрольне завдання (§ 48 абз. 4 реч. 1 п. 3, літера с). 2Якщо стажування / практика відбуваються у межах обовязкового вибору, то для іншої частини цього періоду практики отримання свідоцтва не вимагається.

§ 55
Звільнення

(1) З підготовчої служби слід звільнити того, хто подав заяву про звільнення.

(2) 1Стажери-юристи можуть бути звільнені, якщо є важлива причина. 2Важливою причиною, зокрема, є

1. Настання під час підготовчої служби обставини, про яку відомо або згодом стає відомо, яка би виправдала відмову в допуску до підготовчої служби,

2. Стажери-юристи не досягають достатнього прогресу в стажуванні / практиці, особливо коли вони протягом двох періодів підготовки не виявили відповідних задовільних результатів,

3. Стажери-юристи протягом більше, ніж шести місяців не в змозі нести службові обовязки, і не очікується, що вони протягом трьох місяців знову будуть придатні до служби і, отже, не будуть належним чином навчені.

(3) Положення про публічну цивільну службу у зв'язку з припиненням служби державного службовця застосовуються відповідно.

(4) Звільнення, у тому числі з застосуванням відповідних правил публічної служби, здійснюється президентами вищих судів землі за погодженням з відповідним урядом.

§ 56
Закінчення підготовчої служби

1 Стажери-юристи закінчують практичну підготовку

1. З оголошенням загальної оцінки Другого юридичного державного іспиту,

2. З доставкою письмового повідомлення, що іспит не складено,

3. По закінченні останнього дня письмової частини Другого державного іспиту другого строку після завершення підготовчої служби (§ 48 абз. 1, реч. 1) або доповняльної підготовчої служби (§ 70 абз. 1 реч. 2), якщо іспит не складено або складено не повністю. Строки проведення письмового іспиту, періоди відпустки по вагітності та пологах і догляду за дитиною залишаються в розрахунках без урахування.

2 В той же час завершуються публічно-правові освітні відносини.

Частина п'ята

Другий юридичний державний іспит

§ 57
Мета і значення іспиту

(1) Другий юридичний державний іспит є випускним іспитом і кваліфікаційним іспитом у розумінні Закону про досягнення і кар'єру.

(2) Другий юридичний державний іспит має конкурентну природу (ст. 94 абз. 2, реч. 1 Конституції) і повинен визначити, чи стажери-юристи досягли мети навчання (§ 44 абз. 1) і, таким чином, на основі своїх знань, практичних навичок і загального образу їхньої особистості володіють кваліфікацією для зайняття посади судді
(§ 5 Abs. 1 DRiG), а також кваліфікацією для зайняття посад на четвертому кваліфікаційному рівні зі спеціалізацією в юстиції, а також управлінні і фінансах.

§ 58
Сфери  іспитів

(1) 1Другий юридичний державний іспит охоплює всі обов'язкові предмети і обрану кандидатом професійну сферу з відповідними соціальними, економічними, політичними, і європейсько-правовими принципами. 2У рамках областей права, що можуть бути предметом перевірки, можуть перевірятись питання з інших областей права в тій мірі, в якій вони зазвичай зявляються у практичній роботі. 3Перевірка може поширюватись на інші сфери права, якщо це потрібно лише для перевірки розуміння і методів роботи, немає необхідності засвідчувати детальні знання, і завдання може бути виконане в межах наданого часу за допомогою допоміжних засобів, користування якими дозволене. 4§ 18 абз. 1 реч. 3 застосовується відповідно.

(2) Обов'язковими спеціальностями є:

1. Екзаменаційний матеріал Першого юридичного державного іспиту (§ 18 абз. 2), з урахуванням спрямованої на розширення і поглиблення знань практичної підготовки;

2. У галузі цивільного права, трудового права (в тому числі процесу):

a) відмова від спадщини і виконання заповіту в загальних рисах;

b) цивільне процесуальне право (в тому числі Регламент [ЄС]
№ 44 / 2001 Ради ЄС про юрисдикцію і визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних спорах) і примусове виконання у цивільному процесуальному праві;

c) процес у шлюбних справах і сімейних спірних справах, а також основи процесу в сімейні спори загалом;

d) принципи процесу у справах за свідоцтвом про спадщину;

е) судовий процес  по трудових спорах (судова процедура тільки при постановленні рішення) в загальних рисах;

3. У галузі кримінального права (в тому процесу): вилучення та конфіскація, кримінальний процес (без накладення арешту)

4. У галузі публічного права (в тому числі процесу):

a) із спеціального адміністративного права:

будівельні норми і правила (за винятком частини 3 глави від 1 до 6 і без статей 45 і 46 Баварських будівельних норм і правил) та право будівельного планування (тільки планування землекористування та забезпечення і допустимість проектів планування)

принципи права керування шкідливими викидами,

принципи водного права;

b) особливі адміністративні процедури, адміністративно-судовий процес і адміністративно-процесуальне виконавче провадження;

c) з податкового права:

право оподаткування (без оподаткування привілейованим цілей, виконання і кримінально-податкових положень)

право оподаткування доходів (збір податку через вирахування податку на прибуток та податку на приріст капіталу тільки в загальних рисах).

(3) професійні сфери:

1. Правосуддя

додатковий матеріал іспиту в основних рисах:

a) міжнародне приватне право, включно з положеннями міжнародного цивільного процесуального права (без міжнародного комерційного і корпоративного права);

b) добровільна підсудність з кадастрових питань;

c) правосуддя щодо неповнолітніх, у тому числі процесуальне право;

d) Баварський кримінально-виконавчий закон, у тому числі утримання під вартою неповнолітніх (тільки принципи, послаблений режим, зв'язок із зовнішнім світом, вільний час та дисциплінарні заходи відповідно без іншого спеціального режиму виконання покарання), а також засоби оскарження у кримінально-виконавчому праві.

2. Управління / виконавча влада

Додаткові предмети  / матеріал3 іспитів:

a) основні принципи адміністративної організації;

b) законодавство про державну службу;

c) основні принципи адміністративного господарського права;

d) дорожній рух і шляхи пересування;

e) принципи права зонування та планування;

3. Адвокатура

Додатковий матеріал  /  предмети іспитів:

a) адвокатське професійне право і маркетинг;

b) адвокатське право і гонорари адвокатів;

c) тактика адвоката і ризики відповідальності адвоката, в тому числі ризики відповідальності адвоката у кримінальних справах

d) профілактична юридична консультація, з точки зору адвоката;

е) основи медіації;

f) поглиблене вивчення вибраних окремих обов'язкових професійних областей з погляду адвокатури (тільки податкові аспекти адвокатури, тимчасові / запобіжні заходи, судова заборона і примусове виконання з погляду адвокатури);

4. Економіка

Додатковий матеріал іспитів в основних рисах:

a) біржове право і біржові цінні папери;

b) право корпорацій (за винятком правил торгових книг);

c) право недобросовісної конкуренції, антимонопольне право, право інтелектуальної власності і авторське право;

d) інтернет-право (лише колізійне право, захист прав споживачів, авторське право, конкуренція і право товарних знаків, відповідальність за порушення особистісних прав, відповідно у цивільному праві);

5. Трудове та соціальне право

Додаткові предмети / матеріал іспитів:

a) право трудового представництва на підприємстві;

b) право колективних договорів;

c) суд по трудових спорах без обмежень основами;

d) принципи права соціального страхування, закон сприяння зайнятості та соціально-судовий процес,

6. Міжнародне та європейське право

Додаткові предмети / матеріал іспитів:

a) міжнародне приватне право (міжнародне сімейне і спадкове право тільки в загальних рисах) з особливою увагою до міжнародних договорів і корпоративного права (за винятком міжнародного транспортного права), міжнародний цивільний процес і УНІТРУА;

b) з європейського права зазначені в § 18 абз. 2 п. 6 області права без обмеження основними рисами, закони державної допомоги, торгівлі та соціальної політики, а також економічного і валютного союзу в основних рисах;

7. Податкове право

Додаткові предмети іспитів:

a) право податку з продажу;

b) основні принципи корпоративного права;

c) основні принципи належного обліку, основні принципи бухгалтерського права і балансування і податкове право;

d) Принципи оцінки, а також право оподаткування спадкування та дарування;

е) основні принципи фінансового судового процесу.

§ 59
Екзаменаційна комісія

1Екзаменаційна комісія складається з шести членів, а саме

1. Головуючого члена (§ 7 абз. 1, реч. 2)

2. Члена з області правосуддя,

3. Двох членів з області юридичного консультування як професії,

4. Два члени з області управління.

2Для кожного члена відповідно до реч. 1 пп. 2, 3 і 4 призначається принаймні одна людина в якості заступника.

§ 60
Екзаменатор

(1) Екзаменаторам без особливого призначення є члени екзаменаційної комісії та їхні заступники.

(2) Екзаменаторами можуть бути тільки:

1. Судді і прокурори та інші посадові особи з кваліфікацією до зайняття посади судді,

2. Адвокати і нотаріуси,

3. Юристи з бізнесу і трудового життя.

(3) § 21 абз. 1 і 4 застосовуються з щодо екзаменаторів на Другому юридичному державному іспиті відповідно.

§ 61
Допуск до письмової частини іспиту

(1) 1