Порядок навчання та іспитів Університету імені Людвіга Максиміліана в Мюнхені для програми юридичних наук із завершенням шляхом складання Першого юридичного іспиту

3.1.2.2._розділ 1

3.1.2.2. Порядок навчання та іспитів Університету імені Людвіга Максиміліана в Мюнхені для програми юридичних наук із завершенням шляхом складання Першого юридичного іспиту (2012)
від 28 вересня 2012 року

Порядок навчання та іспитів Університету імені Людвіга Максиміліана в Мюнхені1 є статутом цього університету. Він випливає з уповноваження врегулювати навчання, яке установлене в Баварському законі про вищу школу і Положенні про підготовку та іспити юристів (JAPO).

Цей Статут регулює у певному розумінні подібно до JAPO - загальні аспекти навчання, необхідні іспити, їхню організацію, різні типи курсів та кваліфікацію з іноземної мови. Крім того, цей Статут регулює іспити, що не є державними іспитами, а є так званими  "університетськими іспитами". У додатку № 7 визначаються предмети, якими слід оволодіти у процесі навчання.

Відповідно до ст. 13 абз. 1 реч. 2 в поєднанні зі ст. 58 абз. 1 реч. 1, абз. 2 і ст. 61 абз. 2 реч. 1 і 2 Баварського закону про вищу школу (BayHSchG) і § 38 реч. 2 Положення про підготовку та іспити  юристів (JAPO2) від 13 жовтня 2003 року в чинній редакції, Університет Людвіга-Максиміліана в Мюнхені прийняв наступне положення:

§ 1
Сфера чинності, програма навчання

1Юридичний факультет пропонує програму навчання у галузі права (правознавство) разом з Першим юридичним іспитом. 2Перший юридичний іспит складається з Юридичного університетського  іспиту і Першого юридичного державного іспиту. 3Цей Порядок навчання та іспитів визначає програму навчання, засновану на Положення про підготовку та іспити юристів (JAPO) від 13 жовтня 2003 року з внесеними змінами, а також зміст і порядок університетських іспитів в рамках цієї програми щодо вимог до іспитів та порядку їх складання.

Розділ 1: Програма навчання з правознавства

§ 2
Цілі навчання

Цілями навчання в рамках програми правової науки зі складанням Першого юридичного іспиту є професійна кваліфікація закінченої вищої освіти та вступного іспиту для практичного навчання в якості юриста-стажера (Перший юридичний іспит), чим надається підтвердження, що студенти розуміють і застосовують право і мають необхідні знання з предметів іспитів разом з їхніми історичними, соціальними, економічними, політичними, філософсько-правовими і європейсько-правовими взаємозвязками.

§ 3
Нормативний термін навчання

1Стандартний період навчання в розумінні ст. 57 абз. 1 реч. 1 Баварського закону про вищу школу становить відповідно до § 22 абз. 3 Положення про підготовку та іспити юристів для всього часу навчання, включаючи період часу для Першого юридичного іспиту, дев'ять з половиною академічних півріч. Максимальний обсяг обов'язкових курсів становить 169 академічних годин (SWS).

§ 4
Початок навчання

Порядок навчання та іспитів орієнтується на те, що початок навчання припадає на зимовий семестр.

§ 5
Зміст навчання і галузі перевірки здобутих знань

(1) Вивчення правової науки зі складенням Першого юридичного іспиту охоплює галузі перевірки Першого юридичного державного іспиту (§ 18 Положення про підготовку та іспити юристів) і одну із обраних студентом ключових сфер за його бажанням (абз. 2, § 6 абз. 5, § 7).

(2) Ключовими разом з вибраними з навчальної програми (§ 7) сферами перевірки є:

1) основи правових наук;

2) кримінальне правосуддя, захист у кримінальних справах та профілактика / превенція;

3) законодавство про конкуренцію / антимонопольне право, інтелектуальну власність та інформаційне право;

4) підприємницьке право: корпоративне право, право ринків капіталу і законодавство про неспроможність / банкрутство;

5) підприємницьке право: трудове та соціальне право;

6) підприємницьке право: національне, міжнародне та європейське податкове право;

7) міжнародне, європейське і закордонне приватне та процесуальне право;

8) публічне економічне та інфраструктурне право;

9) міжнародне та європейське публічне право.

(3) 1Зміст навчання враховує судову, управлінську та юрисконсультаційну практики, в тому числі необхідні ключові навички / кваліфікації, такі як управління переговорами, навички спілкування, ораторське мистецтво / риторика, медіація, посередництво, вчення про допитування і комунікативні навички
(§§ 2 реч. 1, 23 абз. 2 Положення про підготовку та іспити юристів). 2Зміст та навички / кваліфікація пропонуються зокрема в рамках міждисциплінарних практично орієнтованих навчальних заходів (§ 9 абз. 3 п. 6).

§ 6
Структура програми навчання

(1) 1Програма навчання ділиться на такі фази: базову, середню, повторення та поглиблення. 2На додаток до вивчення основних предметів у розумінні § 18 абз. 2 Положення про підготовку та іспити юристів, яке відбувається в усіх фазах навчання, під час середньої фази додається вивчення ключових сфер.

(2) 1Під час базової фази студентам надаються базові знання, які спрямовують до інтенсивного власного вивчення права і його критичного осмислення. 2Поряд із вивченням цивільного права, публічного права і кримінального права у відповідних однорічних курсах студенти-юристи ознайомлюються з історичними, соціальними, економічними, політичними, філософсько-правовими та європейсько-правовими основами права. 3Базова фаза завершується успішним прослуховуванням базових курсів, письмовою контрольною роботою з одного із предметів базової фази і складанням проміжних іспитів.

(3) 1У середній фазі розширюються отримані під час базових курсів знання і закладаються основи для поглибленої підготовки до іспитів. 2У центрі цієї фази знаходиться вивчення обов'язкових предметів у розумінні § 18 абз. 2 Положення про підготовку та іспити юристів. 3На цій основі здійснюється розвязання складних завдань для просунутих. 4Водночас у середній фазі починається навчання в ключових сферах.

(4) 1У фазі повторення і поглиблення студенти повинні отримати можливість шляхом підготовчих курсів та великих за обсягом курсів письмових контрольних робіт (пробні іспити), колоквіумів та інших курсів для просунутих, які пропонуються відповідно до можливостей професорсько-викладацького складу, вдосконалити свої знання з огляду на Перший юридичний державний іспит. 2Разом із тим фаза повторення і поглиблення використовується для розвитку й наукового проникнення в ключову (обрану студентом прим. перекл.) сферу.

(5) 1Ключові сфери слугують для доповнення навчання, поглиблення знань із пов'язаних з ними обов'язкових предметів, спеціалізації в обраних галузях і, де вони мають міждисциплінарні й міжнародні взаємозвязки, їхнього опанування. 2Ключова сфера охоплює не менше 16 і не більше 24 академічних годин. 3У ній міститься не більше ніж 50 % навчальних заходів, що поглиблюють обов'язкові предмети в розумінні § 18 абз. 2 Положення про підготовку та іспити юристів. 4Вивчення ключових сфер зазвичай починається в середній фазі відповідного, що належить до обов'язкових предметів періоду навчання (цивільне право, публічне право і кримінальне право). 5Навчальні заходи в ключових сферах пропонуються згідно з можливостями професорсько-викладацького складу. 6При цьому гарантується, що ті студенти, які відповідно до навчальної програми почали вивчати ключову сферу, за регулярного перебігу навчання зможуть продовжити вивчення всіх обовязкових предметів і ключових сфер та необхідних доповняльних предметів (§ 9 абз. 3 пп. 24) до кінця нормального строку навчання для складання Першого юридичного іспиту (§ 47 абз. 1 реч. 1).

§ 7
Програма навчання

Послідовність навчання випливає з навчальної програми (див. Додаток).

§ 8
Регулярне навчання

1Студенти повинні кожного семестру взяти участь у належній кількості обов'язкових навчальних заходів (лекцій) та, після початку вивчення ключових сфер навчання, в належній кількості обовязкових заходів з поглиблення знань, ключових заходів і додаткових заходів у обраній ними ключовій сфері, на власну відповідальність відвідуючи їх, так що ключові сфери навчання в цілому займуть не менше 16 і не більше 24 академічних годин. 2Крім того, вони повинні брати участь у заняттях, що супроводжують лекції, в узгоджених між собою курсах повторення і поглиблення вивченого матеріалу, а також у заняттях з одержання ключових кваліфікацій / навичок в обсязі до 40 академічних годин. 3Максимальний обсяг навчальних заходів становить 169 академічних годин.

§ 9
Навчальні заходи, форми викладу матеріалу

(1) Цілі і завдання навчання досягаються шляхом, зокрема, наступних навчальних заходів та використання таких форм викладу матеріалу:

- Лекції (V)

- Базові курси (GK)

- Вправи (U)

- Вправи для просунутих (FU)

- Підготовка до іспитів (EX)

- Курси написання письмових контрольних робіт (KK)

- Семінари та історичні читання (S)

- Повторні курси (REP)

- Колоквіуми (K)

- Підручники (T)

- Робочі групи (AR)

- Майстер-класи (W)

(2) У рамках окремих заходів розрізняють обов'язкові, обов'язкові з поглибленням, обов'язкові ключові, додаткові і повторні та поглиблювальні заходи й міждисциплінарні заходи, пов'язані з практикою.

(3) При цьому:

1. Обов'язкові заходи це ті, що містять необхідну для Першого юридичного державного іспиту навчальну програму.

2. Обов'язкові поглиблювальні заходи це ті, що розвивають і поглиблюють необхідну для Першого юридичного державного іспиту навчальну програму, забезпечуючи частину обов'язкового матеріалу Юридичного університетського іспиту в обраній ключовій сфері.

3. Ключові обов'язкові курси це ті, на яких студенти поглиблюють обовязковий матеріал Юридичного університетського іспиту в обраній ключовій сфері.

4. Доповняльні заходи це такі, що містять додатковий матеріал для доповнення і поглиблення обовязкового матеріалу в обраній ключовій сфері.

5. Повторні та поглиблювальні заходи це ті, з допомогою яких відбувається подальше поглиблення і цілеспрямована підготовка до Першого юридичного державного іспиту.

6. Міждисциплінарні заходи, пов'язані з практикою це ті, що у тісному зв'язку з судовою, адміністративною, адвокатською та юрисконсультативною практикою допомагають засвоєнню обов'язкових або ключових знань зі спрямуванням на одержання ключових навичок.

(4) Заходи у значенні абз. 3 пп. 46 можуть бути за рішенням декана доповнені, змінені або скасовані.

§ 10
Докази успішності, давність свідоцтв

(1) 1Студенти мають прослухати базові курси з цивільного, публічного і кримінального права, а також скласти з кожного курсу відповідно один доказ успішності. 2Вимоги до перевірки і її процедуру регулюють §§ 2023.

(2) 1Студенти мають скласти проміжний іспит з цивільного, публічного і кримінального права. 2Вимоги до перевірки і її процедуру регулюють §§ 2735.

(3) 1Студенти мають взяти участь у навчальному заході з базової спеціальності (див. § 7, Додаток I. 4.) і виконати доказ успішності з цього фаху. 2Вимоги до перевірки і її процедуру регулює § 18.

(4) 1Студенти повинні відвідати семінар або еквівалентний навчальний захід, що охоплює історичні, соціальні, економічні, політичні, філософсько-правові та європейсько-правові основи права, на якому, зокрема, особливо важливою є технологія і практика самостійної наукової діяльності, і взяти участь у виконанні доказу успішності по завершенні (основний семінар). 2Вимоги до перевірки і її процедуру регулює § 19.

(5)1Студенти відповідно до § 24 абз. 2 Положення про підготовку та іспити юристів мають взяти участь у навчальному заході з іноземною мовою з правознавства або в мовному курсі зі звязком з правовою наукою, а також виконати відповідний доказ успішності. 2Вимоги до перевірки і її процедуру регулює § 26.

(6) 1Студенти мають відповідно до § 24 абз. 1 реч. 1 Положення про підготовку та іспити юристів взяти участь у вправах для просунутих в цивільному праві, публічному праві і кримінальному праві, а також виконати відповідний доказ успішності. 2Вимоги до перевірки і її процедуру регулюють §§ 20, 24 і 25.

(7) 1Студенти повинні також в обраних сферах поглиблення, ключових і доповняльних сферах взяти участь у навчальних заходах і скласти Юридичний університетський іспит. 2Вимоги до перевірки і її процедуру регулюють §§ 3651.

(8) Докази успішності відповідно до абз. 5 і 6 не повинні відповідно до § 24 абз. 3 Положення про підготовку та іспити юристів при реєстрації на Перший юридичний державний іспит бути виконані раніше ніж дванадцять років тому.

§ 11
Практичні періоди навчання

Участь у практичних періодах навчання визначається відповідно до § 25 Положення про підготовку та іспити юристів.

§ 12
Студентська консультація

(1) 1Центральна студентська консультація Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені надає інформацію та консультації з міждисциплінарних проблем. 2До неї слід звертатись, зокрема:

до початку навчання, якщо є певні сумніви;

перед зміною навчальної програми;

в усіх випадках обмежень допуску.

(2) 1Академічне консультування належить до відповідальності юридичного факультету і здійснюється визначеними факультетом для цієї мети академічними консультантами. 2До нього слід звертатись:

з питань планування, що виникають у процесі навчання;

після невдалих іспитів;

після зміни університету.

§ 13
Визнання компетенцій

(1) 1Періоди навчання, результати навчання та іспитів на іншій навчальній програмі Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені або в інших державних чи визнаних державою університетах у Федеративній Республіці Німеччина, в результаті успішної участі в дистанційному навчанні на навчальній програмі державного або визнаного державою університету в Федеративній Республіці Німеччина або в навчальних програмах в університетах за кордоном мають бути зараховані, якщо немає істотних відмінностей стосовно одержаних компетенцій /  навичок (результатів навчання). 2Те саме стосується періодів навчання, курсових та іспитів державного або визнаного державою університету в Баварії в рамках іншого навчання відповідно до статті 56 абз. 6 пп. 1 і 2 Баварського закону про вищу школу, в спеціальних навчальних програмах відповідно до ст. 47 абз. 3 реч. 1 Баварського закону про вищу школу або у Віртуальному університеті в Баварії.

(2) 1Компетенції, які були набуті в рамках навчання з підвищення освітнього рівня відповідно до статті 56 абз. 6 п. 3 Баварського закону про вищу школу або поза системою вищої освіти можуть бути враховані, якщо вони еквівалентні. 2Одержані поза межами вищої школи компетенції можуть бути враховані в обсязі, не більшому ніж половина необхідної компетенції.

(3) 1Для зарахування навчання в закордонному університеті або на іншій навчальній програмі застосовується § 22 абз. 1 реч. 5 Положення про підготовку та іспити юристів. 2Для визнання доказів успішності, які є передумовою допуску до Першого юридичного державного іспиту, слід керуватись § 24 Положення про підготовку та іспити юристів. 3§ 5а абз. 1 реч. 2 і § 112 Закону про судоустрій Німеччини залишаються в силі.

(4) 1Якщо зараховуються навчання або іспити, оцінки за них, якщо системи оцінювання збігаються, повинні бути прийняті і включені відповідно до правил іспитів з розрахунку підсумкової оцінки. 2Зараховані оцінки зазначаються і факт їхнього прийняття відображається у відповідному свідоцтві / атестаті. 3Якщо системи оцінювання не збігаються, зараховані навчання і іспити відповідно до § 1 Положення про оцінки / бали і масштаб оцінювання для першого і другого юридичного іспитів від 3 грудня 1981 року (BGBl. І С. 1243) в його поточній версії (JurPrNotSkV) враховуються перерахуванням оцінки і подальшими діями відповідно до реч. 1 і 2.

(5) 1Документи, необхідні для визнання оцінок, мають бути представлені студентом не пізніше ніж наприкінці першого після зарахування на навчання до Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені семестру до визначеного відповідно до абз. 7 органу, якщо повинні бути враховані періоди навчання і іспитів, які були виконані в рамках даного курсу до зарахування до Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені. 2Зарахування періодів навчання, курсових робіт та іспитів, які виконані після реєстрації на навчання до Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені і виконані в цьому навчальному курсі, документи мають бути представлені в наступному за поточним семестрі. 3Доказ періодів часу, які мають бути зараховані, забезпечується поданням залікової книжки університету, у якому було завершене це навчання. 4Для визнання курсових робіт та іспитів необхідно надати свідоцтво того університету, у якому відбулось навчання та складання іспитів.
У ньому має бути зазначено:

1) які окремі іспити (усні та / або письмові), з яких екзаменаційних предметів було складено в рамках загального іспиту;

2) які іспити було складено фактично;

3) оцінки курсових та іспитів, і, де це можливо, спеціальні оцінки3;

4) оцінки покладеної в основу оцінювання системи;

5) для навчальних програм з бальною системою оцінювання за окремі навчальні заходи, в яких отримані оцінки за курсові та іспити, що підлягають зарахуванню, отримані оцінки і бали, а також можливі оцінки і бали, які необхідні для успішного завершення навчання;

6) обсяг окремих навчальних заходів / курсів, в яких було виконано завдання на іспитах, в академічних годинах;

7) чи загальний іспит на основі представлених результатів не слід вважати нескладеним, або таким, що є нескладеним з інших причин.

5. Для визнання отриманих за межами вищих навчальних закладів компетенцій / навичок має бути надано адекватні підтверджуючі документи (свідоцтва, атестати, сертифікати, інша документація тощо).

(6) Для довідок та документів, які видані іноземною мовою, може бути висунуто вимогу надати завірений переклад німецькою мовою.

(7) 1Щодо визнання періодів навчання, а також результатів іспитів, то це вирішує екзаменаційна комісія університету (§ 42), а якщо йдеться про докази успішності на Юридичному університетському іспиті, за базовою спеціальністю (§ 10 абз. 3) та за основний семінар (§ 10 абз. 4), то рішення приймає екзаменаційна комісія з проміжних іспитів (§ 31), щодо зарахування результатів проміжного іспиту (§ 10 абз. 2) та базових курсів (§ 10 абз. 1), та, крім того, інших питань, декан, у сумнівних випадках, після консультації з компетентним представником відповідної спеціальності. 2 Для часткових іспитів у межах базових курсів або завдань для просунутих рішення приймає керівник відповідного навчального заходу, що надає остаточне підтвердження успішності.

§ 14
Допоміжні засоби; обман, порушення порядку; недійсність іспиту

(1) 1Учасники іспиту при його складанні можуть відповідно до цього положення використовувати (§§ 31, 42) лише допущені екзаменатором або екзаменаційною комісією університету чи екзаменаційною комісією з проміжних іспитів допоміжні засоби. 2Ці засоби слід придбати самостійно. 3Учасники іспиту не мають право використовувати будь-яку зовнішню допомогу. 4У разі необхідності вони повинні ідентифікувати себе за допомогою студентського квитка, подавши його разом із з офіційним посвідченням особи з фотокарткою.

(2) 1Якщо кандидат намагається вплинути на результат іспиту в рамках цього положення шляхом обману або з використанням незатверджених допоміжних засобів чи зовнішньої допомоги (обману), його результат оцінюється як "незадовільний" (0 балів); як спроба застосувати недопустимі допоміжні засоби для письмових доказів успішності визнається вже володіння не допущених допоміжних засобів під час або після видачі завдань іспиту. 2Той, хто порушує порядок проведення іспиту, може бути видалений з нього із забороною продовжити складення іспиту; в цьому разі відповідний іспит оцінюється як "незадовільний" (0 балів).

(3) У важких або повторних випадках (абз. 2) студент може бути виключений з іспиту і усунений від подальшого виконання однієї чи усіх контрольних робіт. В останньому випадку студент відповідно до статті 49 абз. 2 п. 3 Баварського закону про вищу школу відраховується з університету.

(4) 1Якщо існує підозра в зберіганні недозволених допоміжних засобів, наглядова особа, а також спеціально уповноважені особи мають право вилучити недозволені допоміжні засоби, а відповідальні за проведення іспитів зобов'язані сприяти з'ясуванню обставин і видати наявні допоміжні засоби. 2Допоміжні засоби, які внаслідок змін підлягають вилученню, залишаються учасникам іспитів до завершення контрольної роботи, але не довше, ніж до кінця часу, визначеного на опрацювання завдання. 3Обман з визначеними в абз. 2 правовими наслідками чинить також той, хто запобігає вилученню допоміжних засобів, відмовляється від виявлення обставин або змінює ці засоби після встановлення факту порушення.

(5) 1Компетенцією для визначення того, чи має місце обман або порушення порядку, а також для визначення правових наслідків і уповноваження контрольних осіб на проміжних іспитах володіє екзаменаційна комісія з проміжних іспитів, для університетського іспиту університетська екзаменаційна комісія, щодо інших питань відповідний керівник навчального заходу, в екстрених випадках особи, відповідальні за нагляд. 2У випадках, передбачених абз. 3, декан за погодженням з головою відповідної екзаменаційної комісії чи з керівником навчального заходу вирішує справу про виключення.

(6) Якщо студент під час складання іспиту вчинив обман, використовував не затверджені допоміжні засоби або чинив спроби їхнього використання, і якщо цей факт виявився після видачі свідоцтва, то оцінка іспитів відповідно до абз. 2 реч. 1 має бути скоригована.

(7) 1Якщо передумови для приймання частини іспиту не були виконані і студент намагався ввести в оману з цього приводу, і цей факт став відомий лише після видачі свідоцтва, помилку може бути виправлено шляхом складання частини іспиту. 2Якщо студент умисно призвів до обману, який дав йому змогу скласти частину іспиту, ця частина оцінюється як "незадовільна" (0 балів).

(8) 1До прийняття рішення відповідно до абз. 6 і абз. 7 реч. 2 студента слід заслухати. 2Рішення приймається деканом після погодження з відповідним головою екзаменаційної комісії або з відповідним керівником навчального заходу.

(9) 1Помилково видане свідоцтво має бути скасоване та вилучене і, за необхідності, замінене повідомленням згідно з § 34 абз. 3
реч. 1 і § 49 абз. 3. 2Рішення відповідно до абз. 6 і абз. 7 реч. 2 не допускається після спливу п'яти років з дати видачі свідоцтва.

§ 15
Порушення в процесі іспитів

(1) Якщо виявиться, що в ході іспитів мали місце порушення, які вплинули на результат іспитів і не можуть бути усунені, за заявою або відповідно до власних повноважень для проміжних іспитів комісія з проміжного іспиту, для університетського іспиту комісія з університетських іспитів, для інших заходів керівник відповідного заходу вирішують, що для одного, кількох або всіх студентів весь іспит або його частину слід повторити.

(2) Порушення в процесі складання іспиту повинні негайно оголошуватись для проміжних іспитів комісією з проміжного іспиту, для університетського іспиту комісією з університетських іспитів, для інших заходів керівником відповідного заходу.

(3) Через шість місяців після завершення іспиту рішення відповідно до абз. 1 не можуть прийматись за посадовими повноваженнями.

§ 16
Усунення несправедливих переваг (пільги)

(1) 1Особам, які мають важку інвалідність, а також прирівняним до них (§ 2 абз. 2 і 3 Соціального кодексу. Дев'ята книга SGB IX у чинній редакції), за заявою на імя декана відповідно до доведеної тяжкості перешкоди і обмеження можливостей на іспиті, час іспиту продовжують до чверті звичайного часу. 2У випадках особливо важких перешкод у звязку з інвалідністю час іспиту може за заявою бути продовжений на час до половини нормального екзаменаційного часу. 3На додаток або замість продовження екзаменаційного періоду може бути надано іншу розумну компенсацію.

(2) 1Іншим екзаменованим через установлену у них не тимчасову інвалідність або хронічне захворювання, що істотно впливає на можливість складання іспиту, може відповідно до абз. 1 надаватись компенсація для вирівнювання шансів. 2У разі тимчасової непрацездатності можуть бути вжиті інші відповідні заходи.

(3) 1Заяви для отримання компенсації повинні бути подані до подачі заяви про допуск до іспиту або не пізніше, ніж за один місяць до іспиту. 2Слід переконливо вказати на наявність інвалідності. 3Декан з навчальних питань може вимагати, щоб інвалідність підтверджувалась медичною довідкою; подання медичної довідки про непрацездатність недостатньо. 4Декан з навчальних питань може в окремих випадках або загалом вимагати подання довідки певного лікаря, що користується довірою Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені чи його медичного працівника або ж дільничного лікаря.


1 http://www.uni-muenchen.de/aktuelles/amtl_voe/0800/892-03ju-2012-ps00.pdf

2 Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung (нім.)

3 Оцінки, які формуються шляхом комбінації оцінок за іспити і підсумкової оцінки за період навчання (прим. перекл.).