Проміжний іспит

3.1.2.2._розділ 2_2 частина_6 глава

6 Глава: Проміжний іспит

§ 27
Сфера, цілі і компоненти проміжного іспиту

(1) 1Проміжний іспит завершує базову фазу (§ 6 абз. 2) навчальної програми юриспруденції. 2Він використовується для перевірки придатності для подальшого навчання. 3У цьому іспиті слід довести наявність правових знань і здатність розуміти та застосовувати право.

(2) Лише склавши проміжний іспит студент виконує необхідну умову для продовження вивчення права.

(3) Проміжний іспит складається з трьох часткових іспитів (контрольних робіт) тривалістю щонайменше 120 і не довше ніж 240 хвилин, які складаються в процесі навчання, супроводжуючи базові курси цивільного, публічного й кримінального права.

§ 28
Час участі в іспиті

(1) 1У часткових іспитах проміжного іспиту участь слід розподіляти у часі так, щоб проміжний іспит було завершено до кінця четвертого спеціалізованого семестру. 2Як правило, дата написання контрольних робіт з цивільного і публічного права знаходиться в межах лекційного часу другого спеціалізованого семестру, а дата наглядової роботи з кримінального права здебільшого знаходиться в межах лекційного часу четвертого спеціалізованого семестру. 3У випадках неможливості відповідно до абз. 2-4, а також повтору відповідно до § 35 під час семестрової регулярної контрольної роботи пропонується написання додаткової контрольної роботи, яка виконується у вільний від лекцій час відповідного семестру.

(2) 1Якщо студенти із залежних від них причин порушують установлений в абз. 1 реч. 1 строк або не складають частковий іспит, до якого вони зареєструвались із залежних від них причин, вважається, що вони взяли участь в іспиті і не склали його. 2Про не залежні від студента причини слід негайно письмово переконливо повідомити до екзаменаційної комісії з проміжного іспиту.

(3) 1У разі хвороби переконливе повідомлення відповідно до абз. 2 реч. 2 підтверджується медичною довідкою; подача довідки з непрацездатності не є достатньою. 2Екзаменаційна комісія з проміжного іспиту може виявити бажання загалом або за конкретних обставин подачі довідки лікаря, що користується довірою Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені або медичного працівника відділу охорони здоров'я.

(4) Забезпечується використання захисних гарантій відповідно до §§ 3, 4, 6 і 8 Закону про захист працюючої матері (Закон про охорону материнства MuSchG) (BGBl I S. 2318) від 20 червня 2002 року з відповідними змінами, а також строків Закону про батьківські субсидії і відпустки з догляду за дитиною (Федеральний закон про дитячі субсидії і догляд за дитиною, Закон BEEG) від 5 грудня 2006 року (BGBl I S. 2748) у відповідній редакції, Закону про відпустки з догляду і підтримки родичів відповідно до § 7 абз. 3 Закону про час догляду (Закон про догляд PflegeZG) від 28 травня 2008 року (BGBl I S. 874. 896.) в його поточній версії, для того хто потребує догляду за змістом §§ 14, 15 Одинадцятої книги Соціального кодексу (SGB XI) від 26 травня 1994 року (BGBl. І S. 1014,1015) у відповідній редакції.

(5) 1Про визнання причин, відповідно до абз. 2  -4, а також тривалості й продовження строків приймає рішення екзаменаційна комісія з проміжних іспитів. Про це готується письмове рішення, негативний зміст якого має бути обґрунтований і містити порядок його оскарження.

§ 29
Допуск

(1) До проміжних іспитів можуть бути допущені тільки ті, хто зареєстрований на навчальній програмі з правознавства, що завершується Першим юридичним іспитом в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені.

(2) 1Заяву про допуск до проміжного іспиту слід подати не пізніше, ніж через два тижні після початку занять у першому семестрі, в якому студент складає частковий іспит, у письмовому або електронному вигляді через електронну систему управління обліком іспитів до екзаменаційної комісії проміжного іспиту. 2До заяви необхідно додати:

1. Доказ наявності зазначених в абз. 1 передумов допуску.

2. Заяву про те,

a) чи складав студент раніше проміжний іспит на навчальній програмі правознавство в цілому або в частині. Якщо так, то які частини проміжного іспиту або еквівалентні роботи ним було виконано чи які іспити складено, і в якому, якщо в іншому, університеті;

b) чи він не складав проміжний іспит на навчальній програмі правознавства або не складав Перший юридичний іспит і остаточно не склав (провалив) їх.

(3) У допуску до проміжного іспиту має бути відмовлено, якщо

не виконано передбачені в абз. 1 передумови допуску або проміжний іспит на навчальній програмі правознавство або подібні навчальні чи екзаменаційні іспити був чи були остаточно не складені (провалені) або  документи, зазначені в абз. 2, не є повними.

(4) 1Рішення про допуск, а також зарахування результатів / оцінок курсових та іспитів оголошуються завчасно до початку іспитів в електронній системі обліку іспитів університету в індивідуальному порядку (виписка з облікового рахунку). 2Крім того, оголошення може бути зроблено відповідно до Баварського закону про захист даних (BayDSG) шляхом публічного повідомлення. 3Негативне рішення має містити письмове обґрунтування і порядок його оскарження.

§ 30
Проміжний іспит, реєстрація на часткові іспити

(1) Строки для реєстрації на часткові іспити оголошуються на початку лекційного періоду семестру іспитів, дати часткових іспитів за шість тижнів до їх проведення; реєстрація повинна здійснюватись у письмовій формі або в електронному вигляді через електронну систему обліку іспитів і вимагає завчасної реєстрації на навчання у відповідному семестрі іспитів.

(2) Завдання надаються керівником базового курсу.

§ 31
Екзаменаційна комісія з проміжних іспитів

(1) 1На юридичному факультеті створюється екзаменаційна комісія з проміжних іспитів, яка відповідає за організацію та проведення проміжних іспитів і ухвалює необхідні для цього рішення, якщо не вказано інше. 2Екзаменаційна комісія з проміжних іспитів і університетська екзаменаційна комісія (§ 42) мають спільний офіс (Екзаменаційна комісія юридичного факультету).

(2) 1Рада факультету призначає членів екзаменаційної комісії з проміжних іспитів та заступників членів з числа професорів і молодших професорів. 2Екзаменаційна комісія з проміжних іспитів складається з чотирьох членів. 3Строк їхніх повноважень становить чотири роки. 4Повторне призначення є можливим. 5Крім того, з числа штатних наукових працівників має бути призначений представник з правом дорадчого голосу.

(3) 1Екзаменаційна комісія з проміжних іспитів обирає зі своїх членів головуючого члена та його заступника. 2Екзаменаційна комісія з проміжних іспитів може делегувати свої повноваження головуючому члену з правом їхнього відкликання. 3Щодо іншого, головуючий член уповноважений приймати негайні рішення замість екзаменаційної комісії з проміжних іспитів; він повинен негайно повідомити про це екзаменаційну комісію з проміжних іспитів. 4Екзаменаційна комісія з проміжних іспитів складає кворум, якщо вона була належним чином скликана і присутні принаймні два члени. 5Рішення шляхом опитування допускаються. 6За рівності голосів вирішальним є голос головуючого члена.

§ 32
Екзаменатори

1Екзаменаторами для проміжного іспиту можуть бути всі, хто уповноважений до цього відповідно до Баварського закону про вищу школу та Положення про повноваження на прийом іспитів у вищій школі, вищих школах мистецтв та Університету телебачення й кіно від 22 лютого 2000 року у відповідній редакції (Положення про іспити у вищій школі HSchPrüferV). 2Призначення здійснюється екзаменаційною комісією з проміжних іспитів.

§ 33
Оцінювання результатів іспиту

(1) Оцінки для окремих завдань кожного іспиту повинні бути виставлені відповідними екзаменаторами.

(2) 1Оцінка окремих завдань кожного іспиту регулюється § 1 Положення про оцінки / бали і масштаб оцінювання для першого і другого юридичного іспитів. 2Іспит вважається складеним, якщо він оцінений принаймні "задовільно" (4,00 бали і вище).

(3) 1Результат іспиту повинен бути оцінений екзаменатором самостійно. 2Якщо оцінка є нижчою ніж "задовільно" в розумінні Положення про оцінки / бали і масштаб оцінювання для першого і другого юридичного іспитів, роботу слід передати другому екзаменатору для оцінки (ст. 61, абз. 3, реч. 2 п. 10 Баварського закону про вищу школу). 3У цьому випадку оцінка розраховується як середнє арифметичне обох оцінок. 4Рівень оцінки визначається числом перед комою; воно не округляється вгору або вниз. 5Керівник заходу може визначити, що загальну оцінку для всіх робіт іспиту здійснить ще один екзаменатор; реч. 3 і 4 застосовуються відповідно.

(4) 1Учасник іспиту може протягом двох тижнів після оголошення результатів іспиту подати заперечення проти оцінки. 2Рішення щодо заперечення приймає екзаменатор.

(5) 1Результат часткового іспиту оголошується в електронній системі обліку іспитів університету в індивідуальному порядку (виписка з рахунку). 2Крім того, оголошення може бути зроблено відповідно до Баварського закону про захист даних шляхом публічного повідомлення.

§ 34
Складення чи нескладення іспиту,
свідоцтво про проміжний іспит

(1) Проміжний іспит вважається складеним, коли складено всі часткові іспити проміжного іспиту або їх зараховано відповідно до
§ 13.

(2) 1Про складення проміжного іспиту видається атестат. 2Від видачі атестата можна відмовитись, якщо оцінки відображаються в електронній системі обліку результатів іспитів і можуть бути доступні кожному студенту індивідуально (виписка з облікового рахунку).

(3) 1Якщо проміжний іспит остаточно не складено (провалено), екзаменаційна комісія з проміжних іспитів готує про це письмове повідомлення-рішення. 2Повідомлення-рішення має містити порядок його оскарження. 3За заявою студента йому видається свідоцтво про виконані роботи і відсутню частину іспитів, яка показує, що проміжний іспит не складено.

(4) Кожний, хто має законний інтерес, ще до закінчення процедури іспитів отримує довідку про стан іспиту.

§ 35
Повторення

(1) 1Кожний частковий іспит, якщо його не складено або він вважається не складеним, може бути повторено один раз. 2Невдачі на проміжних іспитах чи подібних іспитах в інших університетах та вищих навчальних закладах у Німеччині слід враховувати. 3Допускається друге повторення в одному з трьох предметів § 10 абз. 2.

(2) 1Повторні іспити повинні бути складені відповідно через шість місяців після повідомлення про результат іспиту, якщо студенту через незалежні від нього причини не надається додатковий строк. 2Якщо відповідний навчальний захід проводиться лише в річному режимі, то строк для повторення збільшується до 12 місяців: строк, зазначений в реч. 3, залишається в силі. 3Всі повторні іспити повинні бути завершені до кінця шостого семестру.
4У разі недотримання принаймні одного із зазначених в реч. 13 строків проміжний іспит вважається остаточно не складеним, якщо студент не навів незалежні від нього причини цього. 5§ 28 абз. 25 застосовуються відповідно.