Юридичний університетський іспит

3.1.2.2._розділ 2_3 частина

3 Частина: Юридичний університетський іспит

§ 38
Мета Юридичного університетського іспиту

У рамках Юридичного університетського іспиту учасник іспиту повинен продемонструвати, що він освоїв галузі перевірки обраної ним ключової сфери і, отже, має глибокі знання в цій частині правознавства.

§ 39
Контрольні завдання
Юридичного університетського іспиту

(1) Юридичний університетський іспит складається з двох часткових іспитів:

1. Наукової роботи, що виконується у строк шести тижнів (§ 40 абз. 1 реч. 1 п. 1 Положення про підготовку та іспити юристів) плюс усний іспит як супроводження навчання (§ 40).

2. Письмової контрольної роботи, що має бути виконана протягом 300 хвилин (§ 40 абз. 1, реч. 1 п. 2 Положення про підготовку та іспити юристів) як іспит, що завершує навчання (§ 41).

2. Обидва часткові іспити охоплюють весь матеріал обраної ключової сфери.

(2) 1Отримані в рамках належним чином виконаної комплексної програми Німецько-французького права в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені і в Університеті Париж-II (Пантеон-Ассасе) і відповідно до Положення про оцінки / бали і масштаб оцінювання для першого і другого юридичного іспитів Licence en droit відповідно до § 43 Положення про підготовку та іспити юристів визнаються як Юридичний університетський іспит. 2Для зарахування результатів застосовується погоджений у рамках німецько-французького університету ключ / код, якщо щодо цього курсу не передбачено інше.

§ 40
Іспит, що супроводжує навчання

(1) 1Іспит, що супроводжує навчання у розумінні § 39 абз. 1 реч. 1 п. 1 приймається у рамках семінарського заняття. 2Він охоплює письмову наукову роботу тривалістю пять тижнів, а також усну семінарську доповідь. 3Принаймні чотири тижні з шести тижнів, що даються для наукової роботи, повинні знаходитись у вільний від лекцій час до початку семестру, в якому має бути складено іспит; це положення не застосовується, якщо обовязкові потреби організації семінару виключають це або якщо студент за погодженням з керівником навчального заходу відмовляється від вільного від лекцій часу, що надається для виконання роботи.

(2) 1Письмова наукова робота обсягом не повинна перевищувати 55000 символів і, як правило, бути не меншою ніж 27500 символів; у виняткових випадках обсяг може бути збільшено за погодженням з керівником навчального заходу. 2Письмова робота має бути надрукована машинописом, а на вимогу керівника навчального заходу додатково і в електронній формі відповідно до вказаних ним деталей виконання.

(3) Усне семінарське заняття охоплює наукову доповідь тривалістю від 20 до 30 хвилин, а також обговорення, яке має стосуватись доповіді та наукової роботи, а також участь в інших семінарських заняттях.

(4) 1Постановка завдання здійснюється відповідним керівником навчального заходу. 2Він забезпечує і несе відповідальність за належне виконання заходу. 3Про проведення заходів, під час яких відбуваються іспити, має бути своєчасно, не пізніше двох тижнів до завершення реєстрації на них, оголошено екзаменаційною службою юридичного факультету. 4Винятки допускаються для заходів, які базуються на основі міжнародного співробітництва або екстрено доповнюють програму заходів.

(5) 1До іспиту, що супроводжує навчання, допускаються студенти, які допущені до вивчення ключових сфер відповідно до § 36, письмово керівником заходу підтверджено наявність навчального місця на занятті в обраній ключовій сфері, основний семінар у розумінні § 10 абз. 4 успішно складений, а студент належним чином зареєстрований в екзаменаційному семестрі. 2Студенти, які досі не брали участі в іспиті, що супроводжує навчання і у спеціалізованому семестрі, в якому вони беруть участь в письмовій частині Першого юридичного державного іспиту або в семестрі, що слідує відразу ж за ним, не отримали місця в семінарському занятті, мають негайно звернутись до голови університетської екзаменаційної комісії. 3Голова університетської екзаменаційної комісії у цьому випадку повинен потурбуватись про забезпечення місцем у семінарському занятті для кожного студента.

(6) 1Заяву про допуск до іспиту, що супроводжує навчання, слід подати не пізніше, ніж через два тижні після закінчення часу читання лекцій, які передують семестру, у якому повинні бути складені іспити. 2Передумови для допуску (абз. 5) повинні бути подані екзаменаційній комісії юридичного факультету, як правило, у письмовій формі. 3Екзаменаційна комісія може обійтися без письмового доказу, якщо оцінки відображаються в електронній системі обліку результатів іспитів. 4Місце і час реєстрації встановлює екзаменаційна комісія юридичного факультету відповідно до своїх обовязків на власний розсуд.

§ 41
Іспит по закінченні навчання

(1) До іспиту по закінченні навчання допускається той, хто склав іспит, що супроводжує навчання, і зареєстрований у екзаменаційному семестрі (абз. 2 реч. 2) належним чином.

(2) 1Екзаменаційний період випускного іспиту по закінченні навчання триває у вільний від лекцій час і в хронологічному порядку слідує після письмових контрольних робіт Першого юридичного державного іспиту. 2Період складання випускного іспиту навесні належить до початку літнього семестру, час випускного іспиту восени належить до початку зимового семестру.

(3) Завдання для іспиту готують один або більше представників відповідної спеціальності.

(4) У кожному семестрі по кожній ключовій спеціальності пропонується навчальний випускний іспит у кожній з ключових сфер.

(5) Предметом перевірки повинні бути галузі права з обовязкових сфер поглибленого вивчення права і обовязкових ключових сфер за змістом § 9 абз. 3 пп. 2 і 3.

(6) 1Допуск до випускного іспиту надається за заявою. 2Виконання передумов для допуску слід, як правило, надавати екзаменаційній службі юридичного факультету у письмовій формі. 3Екзаменаційна служба юридичного факультету може не вимагати письмового доказу, якщо докази наявні в системі електронного обліку іспитів.

(7) Дозвіл не надається, якщо:

не виконуються передбачені в абз. 1 передумови допуску;

Юридичний університетський іспит остаточно не складено або

Перший юридичний державний іспит остаточно не складено.

(8) Заява про допуск до складання випускного іспиту подається не пізніше 15 лютого, якщо іспит відбудеться в наступному літньому семестрі або до 31 липня, якщо іспит відбудеться в наступному зимовому семестрі.

(9) 1Рішення про допуск та повідомлення про час і місце складання випускного іспиту оголошуються завчасно до початку іспиту відповідно до Баварського закону про захист даних. 2У разі несприятливого рішення студенту надсилається письмове повідомлення-рішення. 3Воно повинне містити обґрунтування і порядок його оскарження. 4Окреме запрошення на випускний іспит не надсилається.

§ 42
Університетська екзаменаційна комісія

(1) 1На юридичному факультеті утворюється екзаменаційна комісія для Юридичного університетського іспиту (університетська екзаменаційна комісія), яка відповідає за організацію та проведення Юридичного університетського іспиту і приймає необхідні для цього рішення, якщо не встановлено інше. 2Університетська екзаменаційна комісія та екзаменаційна комісія проміжного іспиту мають спільний офіс (§ 31) (Екзаменаційна служба юридичного факультету).

(2) 1Університетська екзаменаційна комісія складається з чотирьох членів, які призначаються радою факультету з числа професорів або молодших професорів і доцентів. 2Термін повноважень становить два роки. 3Переобрання можливо. 4Крім того, до її складу повинен бути призначений представник наукових співробітників з правом дорадчого голосу.

(3) 1Університетська екзаменаційна комісія обирає зі своїх членів головуючого члена і його заступника. 2Головуючий член університетської екзаменаційної комісії несе відповідальність за належну організацію Юридичного університетського іспиту. 3Університетська екзаменаційна комісія може делегувати свої повноваження головуючому члену з правом їхнього відкликання. 4Щодо іншого, головуючий член уповноважений приймати негайні рішення замість університетської екзаменаційної комісії; він повинен негайно повідомити про це університетську екзаменаційну комісію. 5Університетська екзаменаційна комісія складає кворум, якщо вона була належним чином скликана і присутні принаймні два члени. 6Рішення шляхом опитування допускаються. 7У разі рівності голосів вирішальним є голос головуючого члена.

§ 43
Екзаменатори

1Як екзаменатори для перевірки робіт на Юридичному університетському іспиті відповідно до Баварського закону про вищу школу та Положення про іспити у вищій школі (HSchPrüferV) можуть бути призначені допущені до прийому іспиту особи. 2Призначення здійснює університетська екзаменаційна комісія.

§ 44
Відмова

(1) 1Якщо студент, незважаючи на отриманий допуск до Юридичного університетського іспиту (§ 39 абз. 1), із залежних від нього причин не бере участь у ньому, вважається, що іспит не складено і отримана оцінка "незадовільно" (0 балів). 2Про незалежні від студента причини, які можуть виправдати його відсутність, має бути негайно в письмовій формі повідомлено університетську екзаменаційну комісію з достовірним поясненням. 3§ 28 абз. 35 застосовуються відповідно; рішення приймає університетська екзаменаційна комісія. 4У разі тимчасової неможливості (тривалістю до тижня) протягом часу складання наукової роботи (§ 40 абз. 1, реч. 2 - 3, абз. 2) з незалежних від учасника причин, екзаменаційна комісія за заявою може крім відмови від участі дозволити розумне продовження часу виконання, яке не може перевищувати тривалістю строк тимчасової неможливості.

(2) Якщо учасник іспиту обґрунтовано у розумінні абз. 1 відмовляється від продовження іспиту, що супроводжує навчання, у наступному семестрі він повинен подати заяву про участь у новому семінарі.

§ 45
Оцінювання результатів часткових іспитів

(1) 1Оцінки для окремих завдань кожного Юридичного університетського іспиту повинні бути виставлені відповідними екзаменаторами. 2В оцінку іспиту, що супроводжує навчання
(§ 40) входить наукова робота з вагою 60 % і усний семінарський виступ з вагою 40 %. 3Оцінювання окремих завдань кожного іспиту регулюється § 1 Положення про оцінки / бали і масштаб оцінювання для першого і другого юридичного іспитів. 4Якщо оцінювання проводять два екзаменатори, то оцінка становить середнє арифметичне. 5Якщо у випадку реч. 4 принаймні один з екзаменаторів оцінює роботу оцінкою не менше "задовільно" (4,00 бали і вище), а другий "помилково" (1,00 3,00 бали) або "незадовільно" (0 балів), роботу слід передати на перевірку третьому екзаменатору, якого призначає головуючий член університетської екзаменаційної комісії, для остаточного рішення.

(2) 1Окремі результати іспиту повинні бути оцінені екзаменатором самостійно. 2Якщо оцінка є нижчою ніж "задовільно" (4,00 бали і вище), роботу слід передати другому екзаменатору для оцінки (стаття 61, абз. 3, реч. 2 п. 10 Баварського закону про вищу школу). 3Розвязання завдань випускного іспиту (§ 41) завжди оцінюється двома екзаменаторами. 4Усне семінарське заняття приймається екзаменатором і одним співекзаменатором, який володіє предметною частиною іспиту, причому оцінювання здійснює лише екзаменатор.

(3) 1Результат часткового іспиту оголошується в електронній системі обліку іспитів університету в індивідуальному порядку (виписка з рахунку). 2Крім того, оголошення може бути зроблено відповідно до Баварського закону про захист даних шляхом публічного повідомлення. 3Результат іспиту, що супроводжує навчання, оголошується відповідно до § 49.

§ 46
Повторне складання іспитів

(1) 1Якщо результати Юридичного університетського іспиту оцінені екзаменатором оцінкою нижчою ніж "задовільно" (менше ніж 4,00 бали), роботу може бути повторено один раз. 2Ще одне повторення не допускається навіть після нового навчання (§ 40 абз. 2 реч. 2 Положення про підготовку та іспити юристів).
3У випадку повторення виконаним вважається і враховується лише завдання з вищою оцінкою, яка включається до загальної оцінки Юридичного університетського іспиту (§ 48). 4У разі однакової кількості балів для формування загальної оцінки (§ 48) використовується більш рання у часі робота. 5Складений іспит не може бути повторений.

(2) 1Заява про допуск до повторного випускного іспиту повинна бути подана протягом шести місяців після повідомлення результату першої спроби випускного іспиту, якщо за заявою студента йому не надається додатковий строк. 2При пропуску цього строку студент втрачає можливість повторення, хіба що пропуск стався з незалежних від нього причин. 3§ 44 абз. 1, реч. 2 і 3 застосовуються відповідно. 4Повторення іспиту, що супроводжує навчання, з урахуванням § 47, не обмежене жодним строком.

(3) § 50 залишається в силі.

§ 47
Час іспиту

(1) 1У двох часткових іспитах Юридичного університетського іспиту слід брати участь таким чином, щоб Юридичний університетський іспит було завершено до кінця дев'ятого спеціалізованого семестру (регулярний строк). 2Регулярний строк можна перевищувати не більше ніж на два семестри.  3Спеціалізованим вважається кожний семестр, в якому студент був зарахований на навчання і не отримував відпустку.

(2) 1Якщо студент перевищує встановлений в абз. 1 реч. 1 і 2 строк із залежних від нього причин, несвоєчасно складені ним іспити у рамках Юридичного університетського іспиту вважаються виконаними і не складеними з оцінкою "незадовільно" (0 балів) 2Про незалежні від студента причини слід негайно у письмовій формі повідомити університетську екзаменаційну комісію з гідним довіри обґрунтуванням. 3. § 44 абз. 1, реч. 2 і 3 застосовуються відповідно.

§ 48
Формування загальної оцінки

(1) 1Юридичний університетський іспит склав лише той, хто досягнув, принаймні, загальної оцінки "задовільно" (4,00 бали і вище). 2У загальну оцінку Юридичного університетського іспиту входять обидві оцінки часткових іспитів (§ 39 абз. 1), кожна з половинною вагою; вони встановлюються як середнє арифметичне оцінок двох іспитів (§ 39, абз. 1). 3Загальна оцінка Юридичного університетського іспиту розраховується з точністю до сотих, третій знак після коми не враховується. 4Назва оцінки визначається відповідно до § 2 абз. 2 Положення про оцінки / бали і масштаб оцінювання для першого і другого юридичного іспитів. 5Для формування загальної оцінки першого юридичного іспиту використовується
§ 17 абз. 1 Положення про підготовку та іспити юристів. 6Екзаменаційна служба юридичного факультету повинна направити до Служби юридичних іспитів землі після завершення Юридичного університетського іспиту оригінал свідоцтва з загальною оцінкою Юридичного університетського іспиту для виготовлення свідоцтва відповідно до § 17 абз. 1, реч. 4 Положення про підготовку та іспити юристів Службою юридичних іспитів землі.

(2) Якщо Юридичний університетський іспит остаточно не складений (провалений), екзаменаційна служба юридичного факультету повинна направити до Служби юридичних іспитів землі копію повідомлення-рішення про те, що Юридичний університетський іспит не складено.

§ 49
Повідомлення про результати іспитів

1Той, хто склав Юридичний університетський іспит, отримує від Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені свідоцтво, у якому зазначаються: ключова сфера, результати часткових іспитів (§ 39 абз. 1) і загальна оцінка Юридичного університетського іспиту
(§ 48 абз. 1 реч. 14), а також рівень оцінки і сума балів. 2Свідоцтво є атестатом у розумінні § 14 абз. 69. 3Учасники іспитів, які не склали іспит, отримують повідомлення про це в письмовій формі. 4Це повідомлення-рішення має містити порядок його оскарження.

§ 50
Вільна спроба і підвищення оцінки

1Той, хто щонайпізніше через шість місяців після завершення письмової частини Першого юридичного державного іспиту, де він взяв участь у вільній спробі відповідно до § 37 Положення про підготовку та іспити юристів, повністю склав обидва часткових іспити Юридичного університетського іспиту (§ 39 абз. 1) принаймні один раз, може повторити випускний іспит (§ 41): або відхиляючись від вимог § 46 абз. 1 реч. 1 ще один раз зробити спробу скласти його, або, відхиляючись від вимог 46 абз. 1 реч. 5, спробувати підвищити отриману оцінку. 2У випадку ще одного повтору§ 46 абз. 2 застосовується відповідно.  3У випадку спроби підвищити отриману оцінку заява про це подається протягом шести місяців після повідомлення результатів іспитів першого випускного іспиту, якщо студенту у звязку з незалежними від нього причинами не надано додатковий строк. § 44 абз. 1 реч. 2 і 3 застосовуються відповідно.

§ 51
Ознайомлення з документами іспиту

Право на ознайомлення з виконаними студентом і оціненими роботами на іспиті визначається правилами Баварського закону про адміністративні процедури за умови, що дозволено запис нотаток і не дозволено самостійне виготовлення копій.

§ 52
Набуття чинності і перехідні положення

(1) Цей Порядок (Статут) набирає чинності 1 жовтня 2012 року.

(2) 1Той, хто в літньому семестрі 2012 року або раніше вже зареєстрований для складання Першого юридичного іспиту в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені в рамках навчальної програми у галузі права, продовжує навчання на основі Порядку навчання та іспитів Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені в рамках навчальної програми у галузі права від 30 жовтня 2007 року, виправленого 19 листопада 2007 року з останніми змінами від 16 грудня 2010 року у редакції, що була чинною до вступу зазначеного у реченні 2 Положення. 2Той, хто вперше зареєструвався у зимовому семестрі 2012 / 2013 року в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені, навчається на основі Положення про навчання та іспити у Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана в рамках програми з правознавства з закінченням складання Першого юридичного іспиту 28 вересня 2012 року.

(3) Для студентів, які почали вивчення юриспруденції зі складанням Першого юридичного іспиту на юридичному факультеті Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені до зимового семестру 2012 / 2013 року, але не почали вивчення ключових сфер до 1 жовтня 2012 року, застосовуються §§ 3651 зазначеного в абз. 2, реч. 2 Порядку навчання та іспитів Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені за умови, що для допуску до вивчення ключових сфер (§ 36 абз. 1) здобуття талона відповідно до § 10 абз. 3 не вимагається.