Введення у юридичну техніку: письмові контрольні роботи ("клаузури") – семестрові та семінарські роботи – дисертації

3.2._частина 3_розділ 3_пар. 5+пар. 6_І

3.2. Манн, Томас. Витяг з підручника
"Введення у юридичну техніку: 
письмові контрольні роботи ("клаузури") семестрові та семінарські роботи дисертації",
вид. 5-те, Мюнхен, 2015.

Частина 3.
Вказівки до виконання письмових контрольних робіт
("клаузур") і курсових робіт

Розділ 3.
Вказівки до виконання письмових контрольних робіт ("клаузур")
і домашніх завдань (робіт)

Основою першого (державна частина) і другого письмових іспитів є письмові завдання, які полягають у виконанні під наглядом письмових контрольних робіт (клаузур) зі складання наукового висновку з правового питання. Враховуючи це, студентів на ранній стадії навчання треба спрямовувати на опанування основами юридичної техніки, що базується на використанні знань правової науки, поряд з необхідним базовим і предметним знанням у ключових галузях юриспруденції. Особливий акцент при цьому має робитися на підготовку до іспитів, в основі яких лежить виконання письмових контрольних робіт. У ході навчання в більшості університетів також пропонують домашні завдання, в яких підлягає перевірці і оцінюється вирішення правових спорів з використанням стилю експертних висновків.

Студенти-початківці при цьому опиняються перед справжнім потоком навчальної літератури, що при порівнянні значно різниться за змістом, обсягами, цілями та науковими амбіціями упорядників і студентів. Вибір коливається між роботами, в основі яких лежать базисні для юриспруденції вчення,

Приклади:

Bydlinski, Juristische Methodenlehre, 2. Aufl. 1991; Engisch, Einführung in das juristische Denken (hrsg. u. bearb. von Würtenberger / Otto), 10. Aufl. 2005; Larenz / Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl. 1995; Schneider / Schnapp, Logik für Juristen, 6. Aufl. 2006; Zippelius, Juristische Methodenlehre, 10. Aufl. 2006.

книгами, у яких йдеться про загальні питання юридичної техніки на правових іспитах,

Приклади:

Berg / Zimmermann, Klage, Gutachten und Urteil, 19. Aufl. 2007; Kerschner, Wissenschaftliche Arbeitstechnik und -methodik für Juristen, 5. Aufl. 2006; Th. M. Möllers, Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, 3. Aufl. 2005; Preis / Prütting / Sachs /  Weigend, Die Examensklausur, 3. Aufl. 2008; Schimmel, Juristische Klausuren und Hausarbeiten richtig formulieren, 7. Aufl. 2008; Valerius, Einführung in den Gutachtenstil, 2. Aufl. 2007.

Аж до видань, які конкретно стосуються галузей цивільного, кримінального та інших підгалузей публічного права і містять поради щодо розвязання письмових контрольних робіт з юридичними задачами.

Приклади з цивільного права:

Diederichsen / Wagner, Die BGB-Klausur, 9. Aufl. 1998; Fahse /  Hansen, Übungen für Anfänger im Zivil- und Strafrecht, 9. Aufl. 2006; Körber, Zivilrechtliche Fallbearbeitung in Klausur und Praxis, JuS 2008, 289 ff.; Olzen / Wank, Zivilrechtliche Klausurlehre mit Fallrepetitorium, 5. Aufl. 2007; Wörlen, Anleitung zur Lösung von Zivilrechtsfällen, 8. Aufl. 2007; zum Strafrecht: Arzt, Die Strafrechtsklausur, 7. Aufl. 2006; Wohlers, Fallbearbeitung im Strafrecht, 2. Aufl. 2004; Otto, Grundkurs Strafrecht, 7. Aufl. 2004; zum Öffentlichen Recht: Butzer / Epping, Arbeitstechnik im Öffentlichen Recht, 3. Aufl. 2006; Schwerdtfeger, Öffentliches Recht in der Fallbearbeitung, 13. Aufl. 2008; Stern / Blanke, Verwaltungsprozessrecht in der Klausur, 9. Aufl. 2008.

Було б абсолютно неправильно негайно зайнятись опрацюванням усіх зазначених вище книг та статей, опановувати всю предметну літературу. Студенти повинні вже на перших курсах, з перших семестрів, читаючи певні підручники, а також відвідуючи відповідні вступні лекції і / або семінарські заняття, набувати базових методологічних знань та ознайомлюватися з технікою розвязання юридичних задач. Не секрет, що у всіх галузях права існують "класичні" теми, які пропонуються у різному компонуванні. Тому, безумовно, варто ознайомитися зі стандартними проблемами і типовими випадками правових спорів у центральних галузях правової системи1. Зрозуміти і засвоїти техніку розвязання юридичних задач і випадків легше, вдаючись до стандартних справ, які зазвичай публікуються в навчальних журналах. Крім того, деякі журнали публікують оригінальні екзаменаційні письмові контрольні роботи з офіційними варіантами рішень. Так, наприклад, в землі Північний Рейн-Вестфалія в Адміністративному віснику (NWVBl.) оприлюднюють контрольні роботи з публічного права.

Нижче наведено деякі загальні для всіх рекомендації зі складання іспитів і виконання домашніх робіт.

§ 5. Приклад завдання: рішення з конкретної справи
відповідно до існуючих правових норм

Студенти-початківці, що вперше потрапляють до юридичної бібліотеки, зі здивуванням помічають, що групи однокурсників та колег-студентів часто обговорюють спірні судові справи. Справа у тому, що рішення конкретних правових проблем відповідно до заданої сукупності фактів і норм становить головне завдання як студентів-юристів, так і юристів-практиків. Воно вимагає знань юридичного матеріалу, а також навичок формального мислення, а саме оволодіння мистецтвом техніки вирішення юридичних випадків. Для правильного розуміння суті: згадана формалізація не повинна перебувати і не перебуває на передньому краї вивчення права (навіть якщо часто саме такого роду упередження щодо роботи адвокатів і набуває поширення). Це лише інструмент, однак, він необхідний і ним не можна нехтувати. Адже за допомогою цього формального методу студент має можливість впевнитися, що він виконав усі відповідні нормативні вимоги та правила і врахував усі аспекти прийняття рішення, забезпечивши належну якість своїх доводів і використаних вирішальних правових аргументів на основі та відповідно до обов'язкових правових директив, логічних взаємовідносин і практичних міркувань. Тільки ті, хто впевнено освоїв цю техніку, опанував і зрозумів її основні елементи, здатний за потреби з огляду на вагомі підстави переступити здавалось би міцні, жорсткі та непорушні правила.

Існують певні відмінності між вимогами щодо письмових контрольних робіт (іспитів, § 6) і домашніх завдань (§ 7). Хоча при розвязанні домашніх завдань вимоги до юридичної техніки вирішення правових випадків чи спорів в основному відповідають тим, що висуваються до написання клаузур (контрольних робіт), але через необхідне використання джерел літератури при підготовці домашніх завдань тут постають питання, які потребують спеціальної уваги.

§ 6. Техніка клаузур (самостійних контрольних робіт)

При розвязанні письмових контрольних робіт, чи то для початківців, чи за підвищеного рівня кваліфікації, або й на державних іспитах, слід протягом заданого періоду часу (що сприймається студентами, як правило, як недостатній) тільки базуючись на тексті закону та власних правових знаннях представити їх таким чином, щоб усі правові проблеми, прямо чи опосередковано порушені серед заданих фактичних обставин конкретної справи, отримали розвязання з переконливим і дійсним, базованим на фактах справи мотивуванням. Незалежно від матеріального змісту екзамену стресова ситуація при цьому неминуча в будь-якому випадку. Студенти повинні чітко усвідомити це, і, отже, спрямовувати сили не тільки на вивчення матеріального змісту права, а й завчасно докласти зусиль, щоб здобути певну майстерність, опрацювати рутинні моменти і навчитися розподіляти час і зрозуміти його відчуття так, щоб потім у вирішальний момент на іспиті з упевненістю використати свої технічні знання та вміння2.

Порада:

Тому на практичних заняттях слід за можливості виконувати не тільки безпосередньо запропоновані, а й всі можливі завдання, щоб одержати впевненість у своїх силах. Ці додаткові зусилля окупляться в ході навчання і особливо на іспиті. В усякому разі завчасно (принаймні за один рік) до 1-го Державного іспиту слід пройти курс написання екзаменаційних письмових контрольних робіт3. Початкові невдачі при цьому слід сприймати спокійно; принаймні, психологічно краще мати для заспокоєння той факт, що на початку підготовки до іспитів невдачі не такі страшні. Невдачі в той час, коли засвоєно великий обсяг навчального матеріалу, на жаль, тільки збільшать невизначеність і непевність у власних силах (дивись стор. 243).

I. Основні етапи

Успішне складання іспиту залежить від завчасного виконання декількох основних вимог. На додаток до правильного і повного визначення фактів (стор. 147) слід точно зрозуміти, про що саме запитується у завданні і про що йдеться у спорі, правильно установити шлях пошуку відповіді (стор. 181) і зважати на правові проблеми, які лежать в основі розвязання спору (стор. 195). Остання вимога, в свою чергу, вимагає майстерного опанування експертного стилю (стор. 206), переконливого тлумачення законів (стор. 215) і правильного субсумування (стор. 235). Крім того, варто набути певних навичок презентації матеріалу в контексті конкретної письмової контрольної роботи.

Що стосується розподілу часу на виконання частин завдання під час іспиту, само собою зрозуміло, що слід починати, виходячи з вищеописаних вимог, зі зясування фактів справи, а потім правильного розуміння питання, що ставиться в завданні. Варто зауважити, що рекомендація студенту переглянути поставлене завдання до вивчення фактів, і лише тоді знайомитись із ними, будучи корисною для певних цивільно- чи кримінально-правових спорів з великою кількістю учасників справи тощо, загалом підвищуючи ефективність їх розвязання, може призвести до помилки, коли факти беруться до уваги не у всій своїй повноті, а тільки вибірково, виходячи з цього питання. На наступному третьому етапі йтиметься про розгляд і перевірку відповідних правових питань. Дідеріхс та Вагнер поділяють цей етап на таку послідовність кроків:

окреслення проблем, які постають у справі;

підготовка структури відповіді (рішення);

повторна перевірка запропонованого рішення;

письмовий виклад рішення справи4.

З цим можна погодитись, оскільки після першого опрацювання справи складно відразу дійти правильної відповіді і викласти її в письмовій формі. Завжди бажано повторно проробити цей шлях і переконатись у точному відтворенні фактів і правильному розумінні правової сторони питань юридичного випадку. Оскільки поділ часу, відведеного для розвязання завдання на іспиті, залежить від різних факторів (величини та складності  фактів справи, кількості питань, що задаються, тематики, кількості й складності проблем права, які повинні бути розглянуті і т.п.), докладні пропозиції з тайм-менеджменту на цьому етапі надавати не варто5.


1 З цього приводу завжди пропонуються оглядові матеріали, напр.: Beljin/Micker, Besonderes Verwaltungsrecht im ersten Staatsexamen, JuS 2003, 556 ff., 660 ff., 860 ff., 970 ff.

2 Так само: Körber, Zivilrechtliche Fallbearbeitung in Klausur und Praxis, JuS 2008, 289 f.

3 Так само вважає Butzer/Epping, Arbeitstechnik im Öffentlichen Recht, 3. Aufl. 2006, S. 72 ff.

4 Diederichsen/Wagner, Die BGB-Klausur, 9. Aufl. 1998, S. 19.

5 Butzer/Epping, Arbeitstechnik im Öffentlichen Recht, 3. Aufl. 2006, S. 23 und Gramm/Wolff, Jura erfolgreich studieren, 4. Aufl. 2006, пропонується використовувати для напрацювання схеми третину часу, після чого починати письмовий виклад; Schramm/Strunk, Staatsrechtliche Klausuren und Hausarbeiten, 6. Aufl. 1992, S. 11 пропонують у разі пятигодинної клаузури півтори години напрацьовувати схему і три години на написання рішення і перевірку.