Негативні та додаткові елементи / ознаки юридичного складу

3.2._частина 3_розділ 3_пар. 6_VI_2_б)

б) Негативні та додаткові елементи / ознаки юридичного складу

Умови / ознаки складу норми права, які потребують субсумції, повністю охоплені тільки тоді, коли враховані усі нормативні положення, що стосуються їхнього обсягу, меж, часу дії тощо.

Приклад:

Недійсність адміністративного акта, відповідно до § 44 Закону про адміністративні процедури. При цьому слід перевіряти не тільки позитивний каталог в § 44, ч. 2 Закону про адміністративні процедури і засадниче правило § 44, ч. 1 Закону про адміністративні процедури, а й негативний каталог § 44, ч. 3 Закону про адміністративні процедури, який виключає існування недійсності.

У деяких нормах ознаки / елементи юридичного складу повністю перевіреними можна вважати тільки тоді, коли при цьому враховано розвинені літературою і судовою практикою щодо цієї норми передумови застосування.

Приклади:

Розпорядження майном за вчиненого злочину шахрайства (§ 263 Кримінального кодексу (StGB).

Прирівнювання безоплатного і безпідставного заволодіння за § 988 Цивільного кодексу, в результаті чого юридичний склад норми якоюсь мірою доповнюється новим альтернативним елементом1.

Доповнення змісту поняття органу, встановленого в § 1, ч. 4 Закону про адміністративні процедури, ознакою "зовнішнього впливу"2.

Хоча з формулювання положень Основного закону, у яких йдеться про основні права, часто функції "барєру" не так чітко помітні, але тим не менше, внаслідок широкого захисту, яким принцип правової держави охоплює всі конституційні права, так званим "бар'єром для бар'єру" має бути дотримання заборони надміру, непропорційності.

Нарешті, повинні бути враховані інші норми, коли вони розкривають зміст відповідних елементів юридичного складу норми права, як це має місце, зокрема, щодо положень, що містять юридичні визначення (дивись вище стор. 213).

Приклад:

Стаття 9 Основного закону передбачає, що всі німці мають право створювати товариства, асоціації. Якщо під час перевірки виникають труднощі, пов'язані з ознакою "німець", слід вдатися до конституційної інтерпретації терміна "німець" зі ст. 116,
ч. 1 Основного закону.

Студенти повинні при всьому цьому, звичайно, мати на увазі, що субсумція щодо кожного використаного в нормі закону поняття здійснюється не відокремлено і незалежно, без зв'язку один з одним, а через пояснення кожного моменту вирішення письмової контрольної роботи, розкриваючи існуючі з'єднувальні лінії і зберігаючи загальний контекст.

Приклад:

Це досягається за рахунок регулярних рекурсивних посилань на попередній стан перевірки, що виражається у фразах на кшталт "ще однією передумовою претензії А до В про повернення годинника відповідно до § 812, ч. 1, реч. 1 Цивільного кодексу є ...", або "крім того, адміністративний акт має бути матеріально правомірним, відповідаючи нормам, що його регулюють. Це підтверджують такі обставини: ... ", або "крім відповідності обєктивним елементам юридичного складу також мають бути задоволені суб'єктивні елементи § 242 Кримінального кодексу. Це вимагає, щоб він ... "


1 Це розширення запропоновано і підтримано в судовій практиці. У літературі переважно відхиляють таке прирівнювання. Порівняй Bassenge, in: Palandt, BGB, 67. Aufl. 2008, § 988 Rn. 8.

2 Зі вказівкою на: § 9 VwVfG, vgl. Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 4. Aufl. 1995, § 9 III 2 b; Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Aufl. 2009, § 21 Rn. 33;
a. A. Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 7. Aufl. 2008, § 1 Rn. 243.