Часовий розклад (графік використання часу)

3.2._частина 3_розділ 3_пар. 6_ІІ_4-5

4. Часовий розклад (графік використання часу)

Якщо в завданні є кілька часових відомостей або коли події розділені у часі і об'єднані чимось спільним, складення схеми для повного охоплення фактів особливо рекомендований засіб полегшення роботи і повного охоплення перебігу подій1. Викладені в хронологічному порядку з датами і ключовими словами події відразу ж впорядковуються, а порядок і ясність послідовності дають змогу більш ясно формулювати правові міркування
з відповідними привязками. Точні строки і дати можуть бути особливо важливими для процесуальних і процедурних проблем
у спорах.

Приклад:

Спір включає позов про продовження чинності юридичного факту із закінченням дії після подання позову; визначення того, чи були своєчасно подані заперечення та позов проти втручального адміністративного акта.

Але й матеріально-правова компонента спору часто залежить від фактора часу.

Приклади:

Розрахунок часу при відкликанні незаконного адміністративного акта (§ 48, ч. 4 Закону про адміністративну процедуру) або звільнення з посади публічного службовця під час випробувального строку (§ 31, ч. 3 Федерального закону про публічну службу (BBG).

Складну сукупність обставин комплексного характеру простіше запамятати, якщо вона буде представлена ескізом чи схемою. Коли кілька одночасно або послідовно діючих осіб фігурують у ситуації, що особливо часто можна спостерігати в цивільних спорах такий ескіз забезпечить необхідний огляд усієї ситуації та буде запобігати тому, що дійових осіб переплутають, а важливі відносини залишаться непоміченими.

Приклад:

Студент не звернув уваги на те, що з трьох позивачів один не подав заперечення і вже тому його звернення до адміністративного суду з позовом з урахуванням вимог § 68, ч. 1 Кодексу адміністративного судочинства (VwGO) є недопустимими.

Нерідко в задачах, де йдеться про правові відносини між декількома сторонами, претензії простіше формулювати у відносинах "один до одного" (претендент його противник: Хто вимагає що у кого і чому так званий конструктивний метод)2 і відповідно вирішення вдається краще3. У публічному праві графік часто краще допомагає зрозуміти відносини в трикутнику між будівельником (підрядником), власником / забудовником, буднаглядом і сусідами. Також випадки з поліцейського та адміністративного права, де юридичні питання вибору особи порушника часто ставлять перед складним мереживом взаємних прав і обовязків4, малюнки можуть полегшити сприйняття і розуміння фактів. У такому ескізі / малюнку слід поступово в загальних рисах по мірі просування з вирішенням відображати ключові слова або параграфи / норми, які мають у відповідному порядку зявитись у розвязанні справи.

У публічно-правових задачах на підставі законодавства про зонування або планування територій, у разі необхідності, рекомендується підготувати план території для того, щоб отримати краще уявлення про описані факти в просторових умовах.

Приклад:

Федеральний публічний службовець B знехтував у службовому відрядженні, діючи з грубою недбалістю, пріоритетне право проїзду А, внаслідок чого повністю зруйнував його транспортний засіб. Тоді А звернувся з вимогою до B або до його роботодавця D. D має намір у разі зобов'язання з оплати звернутись з регресом до В.

Ескіз: § 839 Цивільного кодексу (BGB)? § 18 абз. 1 Положення про дорожній рух?

А

§ 7 абз. 1 Положення про дорожній рух?

§ 831 Цивільного кодексу?

§§ 823, 31, 89 Цивільного кодексу?

§§ 839 Цивільного кодексу і у поєднанні зі ст. 34 Основного закону?

§ 78, ч. 1 Закону про федеральних публічних службовців (BBG)?

§ 78, ч. 2 Закону про федеральних публічних службовців?

В

Приклад:

Якщо у справі з будівельного права надано точну і диференційовану інформацію про характер і ступінь використання елементів структури комплексно забудованої ділянки, такі відомості може бути проілюстровано графічно, щоб отримати ясну картину застосування і дотримання будівельних норм та правил, або установити, чи йдеться про територію, зазначену в § 34, ч. 2 Будівельного кодексу (BauGB) відповідно до Положення про використання земель забудови (BauNVO).

Для всіх ескізів, хронологічних таблиць, карт і т.д., які були зроблені студентом, спільним є те, що вони слугують тільки допоміжним матеріалом і не можуть бути перетворені на частину рішення5.

5. Установлення юридичних поглядів / думок

Іноді в текстах завдань наводять юридичні погляди заінтересованих сторін. На відміну від фактів, студент, як і суддя, не звязаний ними однак часто помилково їх вважають обовязковими ("Da mihi facta, dabo tibi ius"). Такі доводи на іспиті мають сприйматись лише як вказівка на те, до розгляду чого слід вдатись і більш чи менш докладно опрацювати6. Тим не менш, їх важливість не слід завищувати. Рідко трапляється, що ними вичерпано питання, які слід розглянути у справі. Тому слід уникати надмірної реакції на ці думки і їх спростування тощо та не звертати уваги на інші проблеми в завданні.

Якщо детальний розгляд висловлювань / юридичних висновків сторін спору показує, що вони є очевидно абсурдними або не стосуються реальних проблем, то їх детальне спростування не вимагається вже тому, що вони згадані серед фактів справи. Можна коротко, одним реченням у відповідному місці вказати на неспроможність тієї чи іншої думки7.

Слід зважати, що серед висловлювань такого роду може бути приховане те чи інше волевиявлення, особливо в ситуаціях приватноправового характеру.

Приклад:

А звертається з листом до органу B, у якому говориться, що він має нові докази, що ведуть до скасування обтяжливого щодо нього втручального адміністративного акта. Якщо строк на оскарження акта пройшов, то в такому листі можна вбачати заяву про перегляд адміністративного акту відповідно до § 51 Закону про адміністративні процедури.

Іноді буває важко розрізнити у висловлюваннях учасників подій вираження поглядів і зазначення додаткових фактів. Тим не менше думки сторін слід чітко відділяти від фактичних даних, оскільки студент повинен базувати свою правову оцінку лише на фактичних відомостях, що містяться у справі, але не вважати фактами погляди сторін.

Приклади:

Якщо адресат адміністративного акта вказує, що його не було належним чином поінформовано про акт через недотримання правил доставки повідомлень, це слід вважати його поглядом на свої права. Але якщо він стверджує, що співробітники органу влади просто кинули листа у відкрите на кухні вікно, через що він не був належним чином повідомлений, то перша частина висловлювання є фактичними відомостями, а остання його власний юридичний висновок, і першу якщо у справі відсутні відомості протилежного характеру слід прийняти як фактичні обставини і оцінити відповідно до закону. Якщо, наприклад, публічний службовець зазначає, що мер послав йому листа, в якому, зокрема, буквально написано: "Вас незабаром буде підвищено по службі...", він зробив з цього (службовець) висновок, що йому надали обов'язкову гарантію просування по службі, то для студента фактом слід вважати отримання чиновником листа із зазначеним змістом. Тим не менш, юридичний висновок службовця про його наслідки не зобов'язує студента жодним чином8.


1 Körber, Zivilrechtliche Fallbearbeitung in Klausur und Praxis, JuS 2008, 289 (291).

2 Дивись нижче, цифра 196.

3Th. M. Möllers, Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, 3. Aufl. 2005, Rn. 95.

4 Щодо цього: Tettinger/Erbguth/Mann, Besonderes Verwaltungsrecht, 9. Aufl. 2007, Rn. 534 ff.

5 Butzer/Epping, Arbeitstechnik im Öffentlichen Recht, 3. Aufl. 2006, S. 15.

6 Valerius, Einführung in den Gutachtenstil, 2. Aufl. 2007, S. 42.

7 Erbel, Öffentlich-rechtliche Klausurenlehre mit Fallrepetitorium, Bd. I, 2. Aufl. 1983, S. 20.

8 З правильних позицій: Blasius, VR 1978, 265 (267).