Положення про Центр німецького права

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр німецького права

1. Загальні положення

 1.1. Центр німецького права (далі – Центр) є підрозділом юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та діє на підставі даного положення.

1.2. Метою діяльності Центру є створення постійних академічних зв’язків та сприяння здійсненню спільних дослідницьких, навчальних проектів між юридичним факультетом та юридичними вищими навчальними закладами Німеччини, включаючи програми обмінів студентами та викладачами та створення можливості для викладання правових дисциплін, пов’язаних з правовою системою Німеччини, студентам юридичного факультету.

1.3. Центр підпорядковується безпосередньо декану юридичного факультету.

1.4. У своїй діяльності Центр співпрацює з ректоратом, інститутами, факультетами, кафедрами, центрами, лабораторіями та іншими структурними підрозділами Університету.

 

2. Завдання Центру

2. Відповідно до мети створення завданнями Центру є:

2.1. Організація та проведення, у тому числі за участю викладачів німецьких вищих навчальних закладів, навчальних занять зі студентами і викладачами юридичного факультету, спрямованих на отримання знань з німецького законодавства та німецької юридичної доктрини. 

2.2. Сприяння проведенню студентами і викладачами юридичного факультету наукових досліджень німецького законодавства та німецької юридичної доктрини.

2.3. Пошук партнерів з кола німецьких вищих навчальних закладів, наукових установ та інших державних і недержавних утворень для проведення спільних навчальних та наукових заходів на юридичному факультеті.

2.4. Участь у конкурсах на отримання матеріальної, організаційної тощо допомоги, необхідної для досягнення мети функціонування Центру.

2.5. Організація та проведення занять з вивчення студентами та викладачами юридичного факультету німецької, у тому числі німецької юридичної, мови.

2.6. Збирання, обробка й оперативне поширення інформації про умови навчання та стажування у Німеччині, про можливості участі студентів та викладачів юридичного факультету у німецькомовних міжнародних програмах і проектах.

2.7. Сприяння студентам та викладачам юридичного факультету у встановленні контактів з професорсько-викладацьким складом німецьких вищих навчальних закладів та наукових установ.

2.8. Організаційна та консультативна підготовка студентів юридичного факультету до навчання у Німеччині.

2.9. Проведення міжнародних конференцій, наукових семінарів, круглих столів та інших подібних заходів.

2.10. Пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи.

2.11. Встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичним представництвом Німеччини, німецькими фондами та місіями в Україні.

 

3. Права Центру

   3.1. Відповідно до покладених завдань Центр має право:

   3.1.1. Одержувати для ознайомлення, використання в роботі законодавчі та інші нормативні документи з питань міжнародної діяльності, що надходять до Університету.

3.1.2. Одержувати від структурних підрозділів Університету документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Центр завдань.

3.1.3. Залучати відповідних фахівців для розробки і здійснення заходів, які проводяться Центром відповідно до покладених на неї завдань.

3.1.4. Взаємодіяти з міжнародними фондами, організаціями, установами з питань, що входять до компетенції Центру.

 

4. Структура Центру

 4.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду розпорядженням декана юридичного факультету. Директор здійснює безпосереднє керівництво та є відповідальним за виконання покладених на Центр завдань. За пропозицією директора Центру розпорядженням декану призначаються працівники Центру. Директор та працівники Центру повинні вільно володіти німецькою мовою,  мати добрі знання про правову систему та законодавство Німеччини.

          4.2. Директор Центру безпосередньо підпорядковується декану юридичного факультету.

4.3. У складі Центру функціонує бібліотека німецькомовної юридичної літератури, розклад роботи якої визначається директором Центру.

4.4. Центр розміщується на базі юридичного факультету за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 163.