д.ю.н., проф. Мельник Роман Сергійович, директор Центру

R Melnyk main

Мельник Роман Сергійович - професор кафедри адмістративного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, директор Центру німецького права.

Роман Сергійович є співзасновником та головним редактором від України німецького юридичного журналу "Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)"; заступником головного редактора фахових юридичних журналів "Адміністративне право і процес" та "Журнал східноєвропейського права", членом правління Всеукраїнської громадської організації "Асоціація фахівців з адміністративного права"; членом науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України; членом правління ГО "Українсько-німецький правознавчий діалог"; керівником проекту "Університет юних правознавців".

Проф. Мельник є учасником численних міжнародних наукових стажувань та проектів, зокрема: стипендіатом Німецької служби академічних обмінів ДААД та Фонду ім. Александра фон Гумбольдта.

 ОСВІТА 

 • 1999 рік – Запорізький юридичний інститут МВС України (диплом з відзнакою)
 • 2002 рік – ад’юнктура Університету внутрішніх справ
 • 2010 рік – докторантура Харківського національного університету внутрішніх справ

КАР’ЄРА 

 • 2002 рік – старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС Університету внутрішніх справ
 • 2006 рік – начальник науково-дослідної лабораторії з проблем попередження правопорушень та взаємодії з населенням і громадськістю Харківського національного університету внутрішніх справ
 • 2009 рік – начальник кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Харківського національного університету внутрішніх справ
 • 2011 рік – начальник кафедри адміністративної діяльності ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ
 • 2012 рік – професор кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ 

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ 

 • Систематика адміністративного права
 • Телекомунікаційне право
 • Містобудівне право
 • Право мирних зібрань

НАУКОВІ ПРАЦІ

Підручники та навчальні посібники

 

 1. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко I.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та інші]; за заг. ред. I. С. Гриценка. – К. : Юрінком Iнтер, 2015. – 568 с.
 2. Мельник Р. С. Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика / Р. С. Мельник. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 240 с.
 3. Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. – К. : Ваіте, 2015. – 168 с.
 4. Біла книга з реформування української юридичної освіти (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід» / Київ, 21 і 22 листопада 2014 ; Федеральне міністерство освіти і науки Федеративної Республіки Німеччина ; Університет імені Ґеорґа Авґуста м. Ґеттінґена, юридичний факультет ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет ; Центр німецького права ; Німецько-український правознавчий діалог / Упорядники: Роман Мельник, Олена Шаблій, Бернгард Шлоер. – Київ : Корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» ; Панов, 2015. – 360 с. / Weißbuch zur Reform der ukrainischen Juristischen Ausbildung: Deutsch-Ukrainische Erfahrungen / Kiew, 21. und 22. November 2014 ; Bundesministerium für Bildung und Forschung der Bundesrepublik Deutschland ; Georg-August-Universität Göttingen ; Juristische Fakultät ; Nationale Taras-Schewtschenko-Universität Kiew, Juristische Fakultät ; Zentrum des Deutschen Rechts ; Deutsch-Ukrainischer Rechtswissenschaftlicher Dialog / Herausgeber: Roman Melnyk, Olena Schablij, Bernhard Schloer. – Kiew : Forschungspark «Taras-Schewtschenko-Universität Kiew» ; Panov, 2015. – 360 S.
 5. Мельник Р.С., Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навч. посібник / Р.С.Мельник, С.О.Мосьондз; за ред. Р.С.Мельника. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.
 6. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.С.Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.
 7. Основи адміністративного судочинства : навчально-тренінговий посібник / О. Г. Юшкевич, Р. С. Мельник. – Х.: НікаНова, 2012. – 266 с.
 8. Мельник Р.С. Система адміністративного права України : монографія / Р.С.Мельник. – Х. : Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010. – 398 с.
 9. Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративна юстиція в України: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Т.Комзюка. – К.: Прецедент, 2009. – 198 с.
 10. Правові та організаційні засади протидії браконьєрству [Науково-практичний посібник / Джагупов Г.В., Мельник Р.С., Небрат О.О., Радченко О.І., Салманова О.Ю., Черкашін А.І.]; За ред. Мельника Р.С. – Харків, 2008. – 93 с.
 11. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах [Навчальний посібник для юрид. вузів і фак. / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко, Г.О. Пономаренко та ін.]; За ред. А.Т. Комзюка. – Харків: Юстініан, 2008. – 144 с.
 12. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навчальний посібник. – Київ.: Прецедент, 2007. – 531 с.
 13. Мельник Р.С. Адміністративно-процедурне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України: Науково-практичний посібник. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2007. – 120 с.

 

Статті та тези

 

 1. Мельник Р.С. Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного права / Р. С. Мельник // Право України. – 2015. – № 10. – С. 157–165.
 2. Мельник Р.С. Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного права / Р. С. Мельник // Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини: тези доп. та наук. повідомл. учасн. наук.-практ. конф., м. Харків, 17–18 квіт. 2015 року. – Х. : Право, 2015. – С. 18–21.
 3. Melnyk Roman Das Konzept der Ausrichtung auf den Menschen in der heutigen Doktrin des ukrainischen Verwaltungsrechts // Recht der osteuropäischen Staaten. – 2015. – Heft 3. – S. 260–269.
 4. Мельник Р. С. Конституційні підстави обмеження права на свободу мирних зібрань: як їх розуміти та застосовувати на практиці / Р. С. Мельник // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 16. – С. 6–17 + Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2015. – № 3. – С. 11–23.
 5. Мельник Р.С. Окремі процедурні питання реалізації громадянами України права на свободу мирних зібрань / Р.С.Мельник // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 17. – С. 10–21.
 6. Мельник Р.С., Петров С.В. Право громадян на інформацію та його правова природа // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 21. – С. 6–13.
 7. Мельник Р.С. Исходные положения теории толкования административного акта // Ежегодник публичного права 2016: Административный акт. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. – С. 82–93.
 8. Мельник Р. С. Исходные положения теории толкования административного акта / Р. С. Мельник // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 24. – С. 6–13 Режим доступу : http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/melnyk_24.pdf
 9. Мельник Р.С. Належна організація викладання права публічної служби як необхідна передумова ефективного застосування галузевого законодавства // Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу» : тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів (м. Запоріжжя, 21 квітня 2016 р.). – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 89–91.
 10. Мельник Р.С. Новый взгляд на старую статью (к анализу научного наследия выдающегося ученого-административиста Н.П. Карадже-Искрова) // Административное право и процесс. – 2016. – № 2. – С. 43–49.
 11. Дисциплінарно-деліктне право України : навч. посіб. / Т.С.Аніщенко, Ю.А.Берлач, Д.С.Бондаренко [та ін.] ; за заг. ред. Т.О.Коломоєць, В.К.Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т. – К. : Ін Юре, 2016. – 464 с. (Мельник Р.С. у співавторстві з Аніщенко Т.С. п. 1.1. – С. 12–35).
 12. Заохочення у службовому праві : навч. посіб. / Н.О. Армаш, Ю.А.Берлач, І.В.Болокан [ та інш.] ; за заг. ред. Т.О.Коломоєць, В.К.Колпакова. – К. : Ін Юре, 2017 – 360 с. (Мельник Р.С. у співавторстві Розділ 1, с. 13–39).
 13. Мельник Р.С. Неопределенные категории в праве мирных собраний и их толкование через призму европейского опыта // Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 35. – С. 4–10.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Теоретичні проблеми адміністративного права

Телекомунікаційне право

Містобудівне право

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

 Виконані дисертаційні дослідження під керівництвом Мельника Р.С.

 Сирота Дмитро Іванович (2009 р.)

Угровецький Павло Олегович (2011 р.)

Фомін Юрій Володимирович (2012 р.)

Моргунов Олександр Анатолійович (2012 р.)

Петров Євген Вікторович (2012 р.)

Петров Сергій Вікторович (2013 р.)

Дисертаційні дослідження, що виконуються під керівництвом Мельника Р.С.

Соколан Тетяна Сергіївна «Адміністративно-правове регулювання порядку застосування відеоспостереження правоохоронними органамиУкраїни»

Джарти Вікторія Василівна «Адміністративно-правові засади управління об’єктами державної власності в Україні»

Осятинський Станіслав Олександрович «Публічно-правові спори за участю ОВС та способи їх вирішення»

Скрипко Станіслав Олегович «Поліцейське право: зарубіжний досвід та напрями його впровадження в діяльність органів внутрішніх справ України»

Цекалова Наталія Ігорівна «Міграційне право як підгалузь адміністративного права України»

ІНШЕ

 • 2004 – наукове стажування в університеті ім. Георга-Августа (м. Геттінген, Німеччина) за підтримки DAAD (http://www.daad.org.ua)
 • 2007 – наукове стажування в університеті ім. Георга-Августа (м. Геттінген, Німеччина)за підтримки DAAD(http://www.daad.org.ua)
 • 2010 – наукове стажування в університеті ім. Георга-Августа (м. Геттінген, Німеччина) за підтримки DAAD / ОSI(http://www.daad.org.ua)
 • 2011 – наукове стажування в університеті ім. Георга-Августа (м. Геттінген, Німеччина)за підтримки DAAD / ОSI(http://www.daad.org.ua)
 • 2013 – наукове стажування в університеті ім. Георга-Августа (м. Геттінген, Німеччина) за підтримки фонду Alexander von Humboldt (http://www.humboldt-foundation.de)
 • 2007-2009 рр. – засновник та керівник юридичної клініки Харківського національного університету внутрішніх справ
 • з 2013 – член Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України (http://www.vasu.gov.ua/ua/science.html?_m=publications&_t=rec&id=1877)
 • нагороджений відзнаками МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» (І та ІІ ступенів)

КОНТАКТИ 

 • r.melnik @ukr.net

Wikipedia